fbpx

Lantbruk

Nyttjanderätt till Berg- & Grustäkt Nydal

Försäljningssätt

Anbud senast tor 27 okt kl 13:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

På Skogssällskapets fastighet Norrtälje Bredvik 2:8 öppnades en grustäkt för ca 50 år sedan. I mitten på 1990-talet hittade man stora mängder berg under gruslagren. Man gjorde en bergtäktsplan och kom fram till att det finns ett av Stockholms läns bästa och hårdaste bergmaterial i form av s k ”Stockholmsgranit” som skall lämpa sig bra för vägändamål. Planen är uppdelad i 3 etapper som beräknas räcka i 70 år. Man är fortfarande inne på etapp 1. Skogssällskapet söker nu en ny långsiktig verksamhetsutövare.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE BREDVIK 2:8

Adress

Roslagsvägen 187 76291 Rimbo

Totalareal
23,0 ha
Täktmark
17,0 ha
Täktmark
6,0 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Byggnader saknas och de mindre personalbodar och vågstation ägs av Swerock

Planer, bestämmelser mm

På fastigheten finns en gällande "Grustäktsplan & Bergplan" och ett täkttillstånd gällande till 2024-06-01. Täkttillstånd beviljades 2004-05-24 0188-p2018/21. Avsikten är att en ny verksamhetsutövare övertager det gällande täktillståndet samt inleder arbetet med en ansökan om nytt täkttillstånd för de kvarvarade volymerna enligt gällande plan.
- Uppställning av Krossverk för krossning av maximalt 200 000 ton/år

- Tillverkning av 10 000 ton jord/år

- Uppställning av asfaltverk max 75 000 ton/år

- Återvinningsmassor max 20 000 ton/år

- Uppläggning av max 20 000 ton/år rena massor

Se BESLUT 2004-05-24 Beteckning 5311-2003-29357/ 0188-40-179 (se bilagor www.ludvig.se)

Bergkvalitet

Under grustäkten finns ett homogent berg av s k "Stockholmsgranit". Berget anses vara ett av länets hårdaste. Av undersökningsrapport (RISE 2021-01-21) framgår i teknisk beskrivning att det är bra för betongtillverkning och bra som asfaltmaterial. Potentiellt långsamt alkalisilika reaktiva partiklar (ASR) förekommer i form av vulkanit, siltsten och mikroskristallin kvarts i granit och gnejs. Den totala halten ASR, med hänsyn till att undersökta fraktioner är sammanvägda, är ca 3-4 vol.%. I enlighet med direktiv föreskrivet i SS 137003:2015, kan ballast med <15% långsamt alkalireaktiva partiklar betraktas som lågreaktiv och ytterligare provning med avseende på alkalireaktivitet anses då ej nödvändig. Halten fri glimmer i fraktion 0,063-2 mm är ca 1 vol.%. Fri glimmer kan redan vid 7-10 vol.% påverka den färska betongens arbetbarhet/reologi menligt. Då provets glimmerhalt är låg, anses den ej inverka negativt på slutprodukten. Radonmätning har skett inom brytningsområdet (se bilaga RADON). Bergets tekniska kvalitet för asfalt är mycket god. Ballastkornens oregelbundna ytor bedöms vara gynnsamma vad gäller vidhäftning mot bitumen. Materialets tekniska kvalitet uppfyller sannolikt kravgränser enligt Bergtyp 1 (AMA 17, tabell AMA CB/1), men RISE förutsätter att bergmassans mekaniska egenskaper provas enligt SS-EN 1097-1 och 1097-2. Rapporter och testresultat kan hämtas på länken eller kontakta mäklaren och finns längst ned på objektssidan: https://ludvig.se/fastigheter/nyttjanderatt-till-berg-grustakt-nydal/

Fastighetsgränser

Upplåtelsen sker på fastigheten Bredvik 2:8. Området som upplåts om ca 23 ha ligger väl inom fastighetens gränser och ansluter till allmän väg. Området kan delvis vara utmärkt med gula markeringar.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett befintligt nyttjanderättsavtal med Swerock AB. Avtalet löper ut till 1 juni 2024. Täkttillståndet upphör även det vid samma tidpunkt. Vill ny nyttjanderättshavare påbörja täktverksamhet tidigare kommer befintligt avtal med Swerock att övergå.

Nyttjanderättshavaren kan också tänka sig sälja befintligt lager av bergkross och sorterat naturgrus.

På täkten finns ett antal upplåtna ledningsrätter för el. Jakten är också upplåten tills vidare till ett jaktlag.

Skogsuppgifter

Fastighetsägaren kommer efter samråd med ny nyttjanderättshavare att avverka skogen i takt med brytningen i de fall täkten utvidgas. Fastighetsägaren förbehåller sig rätten till virket från området.

Vägar

Täkten är i direkt anslutning till länsväg 280 mellan Rimbo och Edsbro. Möjlighet finns också att nyttja befintlig skogsbilväg mot Näsbyle.

Torvtäkt

I nära anslutning till befintlig täkt finns ev möjlighet till att teckna avtal om en framtida torvtäkt. Intressenter har tidigare visat intresse för området norr om täkten, vid vändplanen på grusvägen Jakobsbyle. Se kartan markerad med en brun markör "Torvtäkt", finns på nätet.

Befintligt lager

Swerock uppger att det finns ett lager i augusti 2022 om 115 000 ton som kan köpas från nyttjanderättshavaren.

Täkttillståndet Etapp 1

Enligt uppgift från Swerock finns kvar att bryta enligt gällande täkttillstånd:

312 000 ton berg
260 000 ton grus
303 000 ton morän

Ny verksamhetsutövare bör omgående påbörja ansökan om nytt täkttillstånd. Det är därför av vikt att detta beskrivs kortfattat i budgivningen om verksamhetsutövaren tänker sig annan utökad inriktning som inert deponi och liknande. Skogssällskapet bör godkänna liknande förändringar.

Besiktning och undersökningsplikt

Nyttjanderättshavaren har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka objektet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före tillträdet. Nyttjanderättshavaren ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före tillträdet undersöka objektet på fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Försäljningssätt

Upplåtelse av nyttjanderätt till berg och grus. fastighetsägaren föreslår ett längre nyttjanderättsavtal på 10 eller 20 år. ​

Objektet upplåts genom anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Fastighetsägaren vill ha in ett pris per ton för uttagna bergmassor, ett för naturgrus och ett för intippade massor. Vidare söker man information om hur nyttjanderättshavaren tänker sig utvecklingen och ansökan om nytt täkttillstånd vad det skall innehålla ex asfaltverk, återvinning m m.

Skriftligt eller muntligt bud ska vara fastighetsmäklaren Thomas Hedlund tillhanda senast den 27 oktober 2022 kl 13.00 via tel 021-103555, e-mail thomas.hedlund@ludvigfast.se. Använd gärna bifogad anbudsblankett med konkret anbud.

De budgivare som skickat in anbud till kl 11.00 sista anbudsdagen äger rätt att erhålla uppgift om vilket högsta anbudet är fram till kl 13.00 den sista anbudsdagen. Möjlighet finns då att höja tidigare bud eller avvakta till kl 13.00 då sista tid för anbud gäller. Anbudsgivarens namn etc behandlas däremot helt konfidentiellt.

Efter kl 13.00 anbudsdagen skall man finnas anträffbar på telefon. Ansvarig mäklare ringer då upp en efter en som ges möjlighet att bjuda över eller avböja höjning till dess att endast en, högsta budgivare finns kvar. Finns man inte tillgänglig vid kontakt efter kl 13.00 noteras i anbudsjournalen att anbudsgivaren stannat på senast lämnade budnivå.

För ytterligare frågor om budgivningen var god kontakta ansvarig mäklare.

Jakt

Jakten är i dagsläget upplåten. Jakten är inte tillgänglig för nyttjanderättshavaren under avtalstiden.

Visning

Välkommen på visning 2022-10-17 kl 13 - 15, obligatorisk anmälan på nätet (ludvig.se/fastigheter).
Täkten och mark kan också undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten. Kartor finns också bilagda i prospektet. På Ludvig & COs hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Budgivningsinformation

Fastighetsägaren bestämmer över budgivningen
Fastighetsägaren bestämmer – i samråd med mäklaren – hur budgivningen ska gå till. Men fastighetsägaren är inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras.
Det är fastighetsägaren som bestämmer till vem han eller hon vill upplåta, när och till vilket pris. Det betyder att fastighetsägaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet.
Fastighetsägaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att upplåta eller att upplåta till det pris som har presenterats i marknadsföringen.

Kort om budgivningen
Vem som helst kan ge ett bud – skriftligt eller muntligt. Budet kan förenas med villkor.

En spekulant kan inte räkna med att få information av mäklaren om hur en budgivning fortskrider. En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäklaren om vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som har lämnats eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. Efter att en ev överenskommelse träffats gällande upplåtelse har en spekulant enbart rätt att få information från mäklaren om att objektet har upplåtits till någon annan.

Behandling av personuppgifter - Dataskyddspolicy
Vi på Ludvig & Co Fastighetsförmedling vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas enligt vår dataskyddspolicy. För mer information se ludvigfast.se/dataskyddspolicy
Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.
Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB (559318-0945)
Warfvinges väg 32
112 51 Stockholm
E-post: dso@ludvig.se

Köparinformation

Fastighetsmäklarens information om fel Fastighetsmäklaren har inget ansvar för fastighetens skick eller för eventuella fel. Om fastighetsmäklaren har fått vetskap om, sett eller misstänker brister ska mäklaren informera om detta.

Uppgifter om areal
Fastighetsmäklaren har skyldighet att redovisa de areakällor som denne har tillgång till men köparen uppmanas att själv undersöka fastighetens gränser och storleken på eventuella byggnader om detta är av vikt för köparen.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism
Fastighetsmäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför behöver mäklaren göra en identitetskontroll samt ställa en rad frågor till såväl säljare som köpare bland annat kring finansiering av köpet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 27 okt kl 13:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter