Skogsfastighet

Naturskönt skogsskifte vid Gräftåvallen

Försäljningssätt

Anbud senast fre 15 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,7 ha
Skogsmark
9,3 ha
Myr/kärr/mosse
14,3 ha
Berg/hällmark
2,4 ha
Övrigmark
4,7 ha
Virkesförråd
846 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG HELGEBACKEN 4:1

Adress

Helgebacken 827 84573 Oviken

Om fastigheten

Strax söder om natursköna Gräftåvallen ligger detta skifte alldeles nedanför fjällkanten och med Gräftån som klyver skiftet. Här är det inte skog vi producerar utan snarare välmående och upplevelser där ripor och älgar är självklara under promenaderna. Ett fåtal hundra meter söder om skiftet återfinns Bugårdsbodarna där man med fördel plockar svamp och bär. Skiftet om 31 ha varav 9 ha skogsmark har en uppskattad bonitet om 2,4 m³sk/ha och består uteslutande av granskog i huggningsklasserna E2 och R2. Markområdet är för litet och kan därför inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen ägd lantbruksfastighet.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad utifrån skanning 2020-01, inget fältbesök har alltså gjorts. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 30,7 ha med ett virkesförråd om 846 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass E2. Medelboniteten uppskattas till 2,4 m³sk/ha.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för ev. övriga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Berg Helgebacken 4:1 ingår i jaktlag om 2400 ha som i sin tur ingår i Myssjö-Ovikens älgskötselområde. Tilldelningen var för 2019 års älgjakt
4 vuxna och 4 kalvar. Möjlighet att delta i jaktlaget.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt, dock går Gräftån rakt genom skiftet varför markområdet troligen kan ha fiskerätt.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden på fastigheten. (Källa: SeSverige) Observerad dock att fastigheten ligger fjällnära.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult tillhanda senast 2020-05-15. Antingen via post till Ludvig & Co , Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se. Märk med "Helgebacken 4:1"

Avstyckning

Försäljningen avser del av fastigheten Berg Helgebacken 4:1 och ansökan är inskickad till Lantmäteriet. Markområdet är för litet för att bilda egen fastighet varför köparen måste ha en lantbruksenhet dit markområdet kan fastighetsregleras.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter