fbpx

Lantbruk

Naturskogs- och jaktfastighet vid Stalltjärnsstugan, Duved

Anmäl intresse

Om fastigheten

Här finns möjlighet att förvärva en rejäl fastighet med naturskogar som i väldigt stora delar inte är brukade. Av fastighetens totala areal om 3417 ha utgörs 1966 ha av produktiv skogsmark där 1526 ha består av NO skogar.
Det finns med detta goda möjligheter till rekreation i vildmarksliknande miljöer samtidigt som området ligger lättillgängligt i närhet till riksväg 322, Medstugevägen.

Fastigheten berör två olika jaktlag där det förutom älg, björn och småvilt finns tillgång på hjort. Under senare år har flertalet kapitala hjortar synts i området. Dessutom har fastigheten del i Lillsjöflätet, ett fjällområde om drygt 900 ha på vilken det med fördel enskilt kan jagas ripa.

På fastigheten finns även 440 ha produktiv skogsmark som har brukats. Här återfinns större delen av virkesförrådet i gallringsskogar.

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning. Mer om detta finns att läsa i fastighetsinformationen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Område 5 Stalltjärnsstugan

Totalareal
3 417,0 ha
Skogsmark
1 966,0 ha
Myr/kärr/mosse
782,0 ha
Berg/hällmark
1,0 ha
Väg och kraftledning
18,0 ha
Övrigmark
650,0 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Affär

Detta är område 5. Stalltjärnsstugan av sex delområden. För att se en sammanställning av helheten, se ”Unik rekreations- och produktionsfastighet” Bolagsskog i västra Jämtland.

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Jämtland.

Företrädesvis kommer överlåtelsen ske av aktier i bolag som äger marken eller ingått bindande avtal om att förvärva marken.

Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av marken genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Certifiering, naturvårdsgräns och gränsen för fjällnära skog

Säljaren har under lång tid haft sitt skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Vilka avsättningar som gjorts i skogsbrukandet kommer att framgå av uppgifter i datarummet samt anges i bilaga till köpekontrakten.

Ny ägare är inte bunden av Billeruds certifiering. För att uppnå kraven för PEFC-certifiering krävs att 5 % av arealen avsätts i målklass NS och/eller NO. För att uppnå kraven i FSC nya standard krävs förutom de 5% i NS och NO ytterligare 5% i anpassad skötsel, oftast används då målklassningen PF.

I datarummet presenteras skogsbruksplanuppgifter där materialet är indelat i sammanställningar ovanför och under naturvårdsgränsen. Indelningen är ett led i certifieringskraven för FSC. Enligt certifieringsstandarden begränsas skogsbruket i området ovan naturvårdsgränsen varför kravet på 5% undantagen areal för miljöhänsyn och 5 % lövdominerad skog inte behöver uppfyllas på skogsmarken ovanför naturvårdsgränsen Avsättningar inom detta område räknas inte heller in i arealberäkningen utifrån kraven. Alla avsättningar under naturvårdsgränsen ingår i arealberäkningen. Merparten av skogsmarken som ligger ovanför naturvårdsgränsen ligger också ovanför gränsen för fjällnära skogar.

Samfälligheter

Samfälligheter kommer endast medfölja i det fall de direkt berör området detta gäller även fiskesamfälligheter. Lantmäterimyndigheten bedömer hur stor andel som ska följa området vid fastighetsbildningen.

Till området följer hela fastigheten Åre Bodsjön 3:6 andel i den oskiftad fjälltrakt på 938 ha. Fastighetens andelen i den samfällda oskiftade fjälltrakten, i Stalltjärnstugans skifteslag, är enligt Lantmäteriets fastighetsregister 7/12 = ca 58,3 %. Samfälligheten samägs enligt Lantmäteriet ihop med fem andra fastigheter, Åre Stalltjärnstugan 1:2, 1:3, 1:4, 1:13, 1:15.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor till mäklarna
Mikael Sillerström, 063-157 122, mikael.sillerstrom@ludvigfast.se
Jan Bertholdsson, 070-676 58 85, jan.bertholdsson@ludvigfast.se
Erika Hellstrand, 023- 939 48, erika.hellstrand@ludvigfast.se

Budgivning

Det är totalt sex områden som är till försäljning av Billeruds mark i västra Jämtland.

Det är fritt för budgivaren att ge bud på hela innehavet, ett enskilt område eller flera områden. Om budgivaren exempelvis är intresserad av tre områden, kan budgivaren lägga ett bud per område. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att samtliga tre områden får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för områdena.

Områdena kommer att vara föremål för fastighetsbildning. Beroende på vilket/vilka budalternativ som kommer avseende förvärv av marken kommer det eventuellt bildas ett eller flera nya bolag till vilket/vilka marken överlåts. Åtgärderna som krävs för att tillskapa försäljningsstrukturen ombesörjs och bekostas av säljaren och kommer att påbörjas när det finns en slutlig köpare. Ingåendet av aktieöverlåtelseavtal/köpekontrakt sker när bolaget/bolagen ingått bindande avtal om att förvärva marken, alternativt, om aktierna i nuvarande fastighetsbolag förvärvas, bolaget/bolagen ingått bindande avtal om att överlåta mark som inte ingår i affären. I samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal/köpekontrakt ska köparen erlägga en handpenning och avtalet kommer att innehålla en återbetalningsklausul i händelse av att fastighetsbildning inte går att genomföra. Avtal kommer att villkoras av att fastighetsbildning sker och tillträde sker när fastighetsbildning har vunnit laga kraft eller vid ett tidigare tillfälle enligt överenskommelse.

Budgivarens bud på aktierna avser marknadsvärdet av aktier i skuldfritt bolag. Ett bud på aktier i bolag kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte vara bundna av bud eller accept förrän slutligt avtal undertecknats av båda parter.

När budgivare lägger bud ska budgivaren ha gjort tillräcklig besiktning av marken och tagit del av informationen i datarummet, vilket är en förutsättning för det lagda budet. För budet gäller också att ingen ytterligare granskning, verifiering eller liknande ska genomföras efter lagt bud. Inga ändringar av lagt bud på grund av senare inventerade brister i virkesförråd, miljövärden eller liknande kommer att accepteras. Aktieöverlåtelseavtal/köpekontrakt kommer att finnas tillgängligt i datarummet i god tid innan bud ska lämnas. Budet förutsätter att budgivaren accepterar villkoren i avtalet. Mindre förändringar i avtalet av praktisk karaktär kan accepteras men ska tydligt framgå tillsammans med lämnat bud.

Bud ska vara skriftligt och vara mäklaren tillhanda senast den 17 oktober 2023. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Jan Bertholdsson, på e-post: jan.bertholdsson@ludvigfast.se. Använd gärna den budblankett som kommer att finnas i datarummet.

Om budgivare endast är intresserad av att förvärva mark genom köpekontrakt enligt jordabalken, ta kontakt med fastighetsmäklaren för mer information, Jan Bertholdsson, jan.bertholdsson@ludvigfast.se, 070 -676 58 85.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Genom lokala aktörer finns möjlighet att besikta fastigheten med helikopter. Bokning sker genom mäklaren till självkostnadspris. För mer information kontakta mäklare Mikael Sillerström.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs förpackad i en juridisk person eller säljs självständigt.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget. Säljaren ombesörjer att förvärvstillstånd finns för bolagen.

Det är endast i den situation att juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheterna som det blir aktuellt för köparen att söka förvärvstillstånd. Då fastigheten ligger i glesbygdsområde, enligt jordförvärvslagen, krävs alltid förvärvstillstånd för juridisk person. För fysisk person krävs förvärvstillstånd bara i de fall köparen inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. I förekommande fall hjälper mäklaren till med ansökan om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. I glesbygdsområden tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökan på 4 600 kr, detta gäller både för juridisk och fysisk person.

Taxeringsvärde

Då försäljning avser del av fastighet redovisas inget taxeringsvärde.

Arealuppgifter

Total landareal enligt skogsbruksplan: 3417 ha
Total areal enligt fastighetskartan: 3413 ha

Då försäljningen gäller del av fastighet kan ingen arealuppgift redovisas från fastighetsregistret eller fastighetskartan. Uppgifter om landareal som presenteras från skogsbruksplanen kommer ursprungligen från Billeruds plansystem och har genomgått en konvertering till planprogrammet PC-Skog varför vissa arealuppgifter kan skilja sig från ursprungsplanens uppgift.

Inteckningar

Fastigheten är fri från lån och inteckningar.

Vägar

Fastigheten har del i Bäverbäcksvägens vägsamfällighet gällande Bäverbäcksvägen. Andel 54,59%. Bland de väg- och broanläggningar som vägsamfälligheten förvaltar finns en bro över Medstuguån vilken har haft problem med sättningar i vägbanan vid södra landfästet för år med höga flöden. Bedömning är att det vid kraftiga flöden kan spolas bort lite av underliggande fyllningsmaterial som skapar en grop i vägbanan. Man har hittills åtgärdat det med att bara fylla på mer material men en inspektion av vägingenjör rekommenderas av säljaren. Det är troligt att underhållsåtgärder ligger inom en överskådlig framtid vilka ska bekostas av delägarna efter ägarandel. Beroende på hur försäljningen av de olika delområdena sker kommer andelstalet för Bäverbäcksvägen eventuellt fördelas mellan område 2 och område 5.

Säljarens bedömning är att övrigt vägnät inom området utgörs av egna vägar.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.

I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Rättigheter och belastningar

Avtalsservitut och nyttjanderätter
Barrnr 10462. Last: Vägrätt, avser del av Bäverbäcksvägen.

Barrnr 32860. Last: Jakträtt upplåten för säljjakt Bodsjön.
Barrnr 25432. Last: Jakträtt upplåten Bodsjön.
Barrnr 17595. Last: jakträtt upplåten Bäverbäckens Jaktlag.

Det finns ett antal avtalsservitut gällande rätt till skogsbilväg, strand, vattenreglering m.m. som säljaren inte kunnat lokalisera vilket innebär att dessa eventuellt kan belasta området. Avtalsservitutens lokalisering kommer att fastställas i lantmäteriförrättningen. Se sammanställning och avtalshandlingar i datarummet för mer information.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället:
L1946:5254 Övrig kulturhistorik lämning. Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn. RAÄ-nummer: Åre 106:1
L1945:763. Fäbod. Ingen antikvarisk bedömning. RAÄ-nummer: Åre 503:1.

Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade av Skogsstyrelsen på försäljningsobjektet vid kontrolltillfället. Området berörs av tre bolagsregistrerade nyckelbiotoper som totalt omfattar ca 171 ha och huvudsakligen berör avdelning 42, 86, 472, 474, 476 och 477. Dessa nyckelbiotoper är inventerade på eget initiativ och för egen räkning av tidigare ägare Bergvik Skog och registrerade data kan avvika beträffande varje områdes faktiska nyckelbiotopsstatus, artinnehåll och arealmässiga avgränsning. All mark är inte fältinventerad varför höga naturvärden kan förekomma även på mark beskriven som produktionsskog. Köparen ansvarar därför själv för att utföra detaljerad inventering av naturvärden.

En del av de vattendrag som utgör Natura 2000-området Åreälven med biflöden rinner igenom fastigheten. Området i direktanslutning till vattendragen ingår i Natura 2000-området.

Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor,https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Fiske

Inom Område 5 ingår
-Fiskerätt i västra Gevsjön. fiskarter består utav röding och öring. Försäljning av fiskekort via Ifiske. Fiske med fiskespö, nät, flugutter samt fiske från båt.
-Fiskerätt från västra sidan av Tångböleströmmen. Fiskarter består utav röding och öring. Försäljning av fiskekort via Ifiske. Fiske i kvarnströmmen är utarrenderat. (Åre Tångböle FS:13)
-Gåstjärnen - Enskilt fiske.
-Storhövalstjärnen - Enskilt fiske.

-Fastigheten ingår i Tångböle byalags SFF.

En fullständig utredning gällande fiskerätt är ej genomförd. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande fisket för det fall det är av betydelse för köparen.

Jakt

Nordvästra licensområdet omfattar 2442 ha och ingår i Kolåsen/Häggsjöns älg och kronskötselområde. Här har jakttrycket varit lågt under flertalet år och avskjutningen var för 2022 endast 1,5 älgar/1000 ha. Här finns förutom en mycket god älgstam, även en Kronhjortsstam där ett flertal kapitala hjortar har setts de senaste åren.

Det södra området omfattar 976 ha och här jagas älg, hjort, björn samt småvilt. Avskjutningen för 2022 var 5,0 älgar/1000 ha.

Samfällt skifte:
Lillsjöflätet är ett fjällområde som ligger i direkt anslutning till stamfastigheten och utgörs av oskiftad fjälltrakt. Området är samfällt med inte registrerat.
Området är inte registrerat för älgjakt men används som ripmark som fördelas mellan delägarna. Enligt fastighetsregistret så har Bodsjön 3:6 andel i Stalltjärnstugans skifteslag med 1 1/6 mantal. Utifrån detta så uppgår alltså Bodsjön 3:6s delaktighet i området till 1 1/6 dividerat med 2 = 7/12 = ca 58,3 %.

Vindkraftverk

Det finns idag inte några vindkraftverk eller pågående projektering av vindkraft på fastigheten. I ett tillägg till Åre kommuns Översiktsplan har möjligheten för vindkraft utretts i en vindkraftsplan. Enligt plankartan omfattas större delen av de fjällnära trakterna i Åre kommun av värdefulla naturlandskap där vindkraftparker bedöms riskera att skada rennäring, turismen och naturvården varför stora vindkraftverk inte har ansetts lämpliga.
I det nya tillägget till vindkraftsplanen har ett markområde vid Middagsfjället bedömts som ett område med möjlig potential för vindkraft utifrån uppmätta vindresurser och fastigheten ligger inom detta område som bedöms kunna rymma intressanta förutsättningar för etablering av vindkraft. Enligt rapporten krävs dock vidare avvägning mot allmänna och enskilda intressen för att ta ställning till vilka som bör vara fortsatt aktuella.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan kommer från Billeruds plansystem och har konverterats till skogsbruksplanprogrammet PC-Skog. Data över virkesförråd m.m. är i huvudsak hämtat från laserscanning utförd 2014 som sedan kontinuerligt ajourförts med utförda åtgärder och framräknats med tillväxt till 2022. I övrigt är beståndsdata förhållandevis ålderstigna och behöver valideras av köparen i fält.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 1 966 ha med ett beräknat virkesförråd om ca 197 700 m³sk. Medeltal om 101 m³sk per ha och medelbonitet på 3,2 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolymen är 85 % gran , 1% contorta och 14 % björk.

På fastigheten är ca 1 526 ha föreslagna som NO-områden (Naturvårdsmål, orört), vilket motsvarar 78 % av den produktiva skogsmarken.

Naturvårdsgränsen går igenom området. Av den totala produktiva skogsmarken ligger ca 323 ha under naturvårdsgränsen och håller ca 31 500 m³sk av det totala virkesförrådet. Ovan naturvårdsgränsen ligger ca 1 646 ha varav 289 ha med virkesförråd om 15 500 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark upp till 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha
produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %- regeln).

På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver ovanstående begränsning att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer.

Skogsbruk i fjällnära skogar regleras i Skogsvårdslagstiftningen. Skogsägare i fjällnära skog behöver ansöka om tillstånd för att avverka på områden ovan fjällskogsgränsen. Tillstånd behövs för all annan avverkning än sådan röjning och gallring som främjar skogens utveckling. Det finns ingen sexveckorsregel som vid ansökan i andra områden utan beslut skall fattas av Skogsstyrelsen och vinna laga kraft innan avverkning kan påbörjas. Den 1 september 2022 infördes en lagändring som syftar till att ge tydligare ersättningsregler vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt att tydliggöra att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område. Ersättningen som kan aktualiseras är så kallad intrångsersättning och motsvarar 125 procent av fastighetens marknadsvärdeminskning till följd av beslutet. Se mer om fjällnära skog i datarummet.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar inte för ytterligare markering av dessa.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Ingående fastighet

ÅRE BODSJÖN 3:6 del av

Skogliga beräkningar

På skogsinnehavet har vi på Ludvig & Co gjort beräkningar med SLUs program Heureka för avverkningsprognoser på området. Diagram och tabeller från beräkningarna kommer att finnas i datarummet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter