fbpx

Mjölkgård med 224 ha mark – Garde

Försäljningssätt

Anbud senast mån 4 mar kl 12:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

En av Gotlands största mjölkgårdar med plats för närmare 600 kor och ett miljötillstånd för 800 djurenheter. Varmt lösdriftsstall byggt år 2004 och därefter tillbyggt 2011 som numera är på drygt 6300 m². Karusell för mjölkning med 50 platser. Ungdjursstall med omkring 500 platser. Den egna marken fördelar sig på ca 154 ha åker, ca 30 ha skog, ca 7 ha bete och 33 ha övrig mark. Bostadshus om 7 rum och kök samt rymlig lägenhet i stallbyggnad.

Fastigheten säljs på uppdrag av Johan Nikkels konkursbo som företräds av konkursförvaltaren Lars Ehrstedt, Merino Advokatbyrå.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GOTLAND GARDE FRINDARVE 1:55

Adress

Garde Frindarve 825 623 61 Stånga

Totalareal
224,2 ha
Tomtområde
224,2 ha
Boyta
126 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostaden

Trevligt boningshus i mexitegel och trä under tak av plåt. Byggt i 1,5-plan med källare. Boarea om 126 m² boarea enligt fastighetsutdrag och försäkringsbrev.
Huset består av sju rum, kök, toalett samt duschrum. Fin kakelugn i vardagsrummet som komplement till den annars vattenburna värmen från vedpanna med elpatron. Huset har treglasfönster och har även delvis golvvärme. Badrum helrenoverat 2014. Inglasat uterum som leder vidare ut till uteplats med pool. Nytt avlopp år 2022 i form av en 3-kammarbrunn samt infiltration, godkänt för 2 hushåll. Fastigheten har kommunalt vatten och är fiberansluten via Alskog Garda Fiber (395 kr/månad för bredband och tv via Tele2). Mera information finns på algarfiber.se
Det finns ett oisolerat bilgarage med plats för 2 bilar. 46 m² enligt försäkringsbrev.

Ladugård/lösdriftsstall

Varm lösdrift uppförd 2004 och som senare byggdes till år 2011 i betongväggar på stålkonstruktion under ett isolerat plåttak. Här finns 588 liggbås för kor med madrasser samt även 20 kalvningsboxar. Inredningen är från Jyden och DeLaval.
Utfordring genom Mullerups Mix och Carrysystem med stationär blandare och rälsgående fodervagn med el-laddning längs halva rälsen. Fyra skrapgångar med kedjespel som drar skraporna. Inredningen är till stor del sliten och underhållsbehov föreligger.

Mjölkavdelningen uppfördes år 2004 och är sammanbyggd och integrerad med ladugården. Fullwood mjölkningskarusell som rymmer 50 platser (alla är inte i bruk idag), samlingsfålla för 50 kor med automatisk påfösare. Här finns även kalvboxar. Mjölkrum/apparatrum samt en utvändig mjölktank om 50 m³. Övervåning med personalutrymmen så som större samlingsrum och kontor med utsikt över besättningen. På bottenplanet finns dubbla omklädningsrum med WC/dusch i kakel/klinker. Det finns även ett personrum/kontor inne i ladugården. 6337 m²enligt försäkringsbrev.

Gödselhantering i form av en gödselbrunn samt 3 st laguner med duk, de 2 senaste anlades år 2018. Total kapacitet om ca 15 000 m³.
Gården har en egen damm som bland annat kan användas till spolning/tvättning.

Ungdjursstall

Byggnaden är uppförd 2004 i plåt på stålkonstruktion under kondensskyddat plåttak. Ursprungligen ett ridhus men byggdes om år 2018 till ett ungdjursstall/samt plats för sinkor. Körbart foderbord under tak på långsidorna. Plats för omkring 500 djur på ströbädd. 2560 m² enligt försäkringsbrev.

Häststall m.m.

Stallet är uppfört i betongväggar under plåttak. Det inrymmer 14 hästboxar, sadelkammare, tvätt- och torkrum, spolspilta med gummiasfalt, toalett och två labbrum. Byggnaden har under senaste tiden anpassats och använts till kalvar. Omkring 40,5 x 13,2= 424 m².

Halmlada, lägenhet

Halmlada/lager sammanbyggt med häststallet. En trappa upp finns en trevlig, fullt utrustad lägenhet om 3 rum och kök. Den rymliga lägenheten har en total area om ca 160 m². Byggnaden är omkring 48 x 12m=576 m². Halmlada, lägenhet och det f d häststallet är 1188 m² enligt försäkringsbrev.

Verkstad/maskinhall

Verkstadsdelen är uppförd i murade väggar och maskinhallen i trä, allt under tak av plåt. Golvet är gjutet och verkstadsdelen är uppvärmningsbar. Totalt 309 m² enligt försäkringsbrev.

F d stall, plansilobyggnad

Uppfört med murade väggar under plåttak. Stall/förråd och plansilon används som lager för halm och spån. 144 m² enligt försäkringsbrev.

Plansilos

Här återfinns fyra fack med en total kapacitet om 3 700 m³. Dessutom har man byggt en rejäl plansilo som sannolikt rymmer omkring 10 000 m³ vilket innebär att den totala kapaciteten är nära 14 000 m³.

Åkermark

Egen åkermark om totalt ca 154 ha enligt SAM-ansökan. Avvikelse mot taxeringsuppgifterna.
I huvudsak fastmark av normal karaktär för området med flertalet stora fina skiften av lerjord i olika form. Äldre vallar överlag. Det finns även lite myrmark (bleke) vid Bare-myr. Gården har dessutom haft ett flertal arrenden. Diskussioner pågår med markägarna om några arrenden kan övertas av köparen.

Skogsuppgifter

30 ha skog enligt taxeringsuppgifter. Finns ingen aktuell skogsbruksplan för hela skogsinnehavet. 8,4 ha gallringsskog köptes till för ca 5 år sen och för den skogen finns en skogsbruksplan. I övrigt flertalet mindre skiften som ligger lite utspridda. I huvudsak yngre skog på tillväxt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Betesmark

6,97 ha betesmark med gårdsstöd enligt SAM-ansökan.

Övrig mark

Utöver ovan nämnd mark finns det ca 33 ha mark varav gårdscentrum upptar i grova drag 7 ha. Resterande mark upptas av t ex vattendamm, vägar, mark som kan nyttjas för bete men som ej har EU-stöd idag samt övrig mark/impediment.

Naturvärden

Tre mindre områden med höga naturvärden/nyckelbiotoper. Ängsmark med lövträd.

Forn- och kulturlämningar

Det finns enligt fastighetsutdrag från Lantmäteriet 9 st fornlämningar registrerade på fastigheten. Flertalet fyndplatser, gravfält, husgrund, röse och stensättning. Se mera på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök".http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 SEK.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar.

Djur/lager/inventarier

Gården är i produktion. Djurbesättning, lager och inventarier kan med fördel övertas efter separat överenskommelse med säljaren. Kontakta mäklaren för mera information.

Leasing

​Det finns två leasingavtal.
​En fullfodervagn, R.M.H Turbomix 30 gold. Tecknat i 60 mån (5 år from 2022 t o m 2026) via De Lage Landen Finans AB.
En tvättmaskin 240 liters trumvolym/27 kg. Proline HX240 inkl. dosering. 3360 kr/mån i 96 mån (8 år) fr o m 2023-03-20.​ Via Podab Finans AB.

Medlemskap Arla

Vid behov tas det in en klausul i köpekontraktet med villkor om att köparen måste godkännas som medlem hos Arla.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 41 825 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 4 mar kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter