Lantbruk

Mindre tillväxtfastighet i Rätansbyn

Säljs via anbudsförfarande

575 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 15 jun, kl 18:00

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
43,1 ha
Skogsmark
41,9 ha
Skogsimpediment
1,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG RÄTANSBYN 3:14

Adress

Rätansbyn 3:14 Rätan

Om fastigheten

Tillväxtfastighet med i huvudsak växande ungskogar, belägen i Rätan med omnejd, ca 2,5-3 mil öster om de alpina destinationerna Klövsjö och Vemdalsskalet. Stor andel produktiv skogsmark och virkesförråd om 1 743 m³ sk, med nästan uteslutande skog i huggningsklasserna R1-G1. Uteslutande växande ungskog ger en årlig ökad volym och framtida avkastning. Fastigheten bör kunna ses som en lämplig ”första” fastighet för den som funderat på en trygg skoglig investering/placering där ekonomi går att kombinera med rekreation och nöje. Fastigheten har egen jakt.

Försäljningssätt: Prisidé om 575 000 kr.
Anbud senast 2020-06-15 kl 18:00 ​

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Det finns inga byggnader på fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i Juli 2019 av MB Forest, Manne Bäckman tel 070-530 77 65. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 41,9 ha med ett virkesförråd om 1 743 m3sk med i huvudsak skog i åldern runt 25 år.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten är idag ej registrerad för älgjakt. Ny ägare får själv söka medlemskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2021-07-01.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Observera!
Bilderna är ej tagna på denna fastighet.

Naturvärden

På fastigheten finns idag ett område registrerat som forn/kulturminne. Detta avser skiftet vid lillberget. Utöver detta finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, fornminnen eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 826 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter