Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet sydväst om Söderhamn

Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 2 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,2 ha
Skogsmark
18,6 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 248 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN LÖTEN 3:18

Om fastigheten

Mindre skogsfastighet belägen mellan Stråtjära och Älgnäs, Söderhamns kommun. Fastigheten har sin tyngdpunkt på fröträdställd kalmark och yngre gallringsskogar.

Fastighetens areal enligt skogsbruksplanen är 19,2 ha, varav 18,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 250 m³sk. Medelvolymen per hektar är 121 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,4 m³sk per hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Mindre skogsfastigheten belägen mellan Stråtjära och Älgnäs, ca 3 mil sydväst om Söderhamn. Ungefär 18,6 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ungefär 2 200 m³sk fördelat på fyra markområden.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 19,2 hektar. Areal enligt fastighetsregistret är 19,5 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet och saknar eget taxeringsvärde.

Inteckningar

En process har påbörjats för att göra en så kallad dödning av de skriftliga pantbreven. Kontakta mäklaren för mer information.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Buster Knutsson, Ludvig & CO. Virkesförrådet har sedan justerats med tillväxt till och med 2020 i april av Nils Persson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 18,6 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 2 250 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 1 500 m³sk. Medelvolymen per hektar är 121 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,4 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 78 m³sk/år (4,2 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 40 % tall, 33 % gran och 27 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på fröträdställd kalmark och yngre gallringsskogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten på fastigheten är för närvarande utarrenderad till Lötens jaktlag fram till den 30:e juni år 2021 genom jaktarrendekontrakt.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

På fastigheten finns två nyckelbiotoper registrerade. Dessa återfinns på skifte 1, avdelning 2, bestående av aspskog, samt på skifte 4, avdelning 11 bestående av lövnaturskog (Källa: Skogstyrelsen).

Gemensamhetsanläggningar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar - Söderhamn Löten GA:4 och GA:5, vars ändamål är vägar.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 290 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter