fbpx

Lantbruk

Mindre skogsfastighet med jakt söder om Sälen

Utgångspris

350 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 1 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
6,8 ha
Skogsmark
6,5 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
489 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN HAMMARSBYN 32:10

Om fastigheten

Mindre skogsfastighet om ca 6,9 ha mellan Norra Löten och Örsjön söder om Rörbäcksnäs. Fastigheten betingar småviltsjakt på Lima besparingsskogs marker som omfattar ca 51 000 ha där även en del fjällmark i Sälen ingår. För den älgjaktsintresserade finns möjlighet till medlemskap i Finnmarkens älgjaktsområde. Enligt skogsbruksplanen har skogen en jämn åldersfördelning med ett uppskattat virkesförråd om ca 489 m³sk med övervägande del tall. Medelboniteten är beräknad till 3,5 m³sk per ha och år. Fastigheten har del i Lima besparingsskog som lämnar bidrag för bl.a. markberedning, plantering, röjning, vägunderhåll och viss djurhållning.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & COs hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2020 av Foran Forest och därefter uppdaterad och framskriven till år 2021 av Ludvig & Co enligt pc-skogs tillväxtmodell. Fastigheten omfattar enligt​ skogsbruksplanen totalt ca 6,8 ha, varav ca 6,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 489 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 3,5 m³sk per ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten ger rätt till småviltsjakt inom Lima besparingsskog om ca 51 000 ha. För den fågelintresserade omfattar besparingsskogen även en del fjällmark i Sälen, i vilket Hundfjället och Västra Kalven ingår. Läs mer på www.limaskog.se

Fastighetens mark ligger inom oregistrerad mark. Älgjakten är upplåten till Finnmarkens älgjaktsområde som består av flera älgjaktslag i området. Föreningen nyttjar även mark på Lillnärfjället och delar av Stornärfjället som får nyttjas för småviltsjakt av dess medlemmar som är med i något av älgjaktslagen. Föreningen beslutar om medlemskap efter markägaren lämnat in en medlemsansökan. För undersökning av möjlighet till medlemskap tillhandahåller mäklaren kontaktuppgifter till ordförande i föreningen.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Lima fiskevårdsförening. Läs mer på: www.limafiske.se

Lima Besparingsskog

Fastigheten har del i Lima besparingsskog som lämnar bidrag på skogsvård så som markberedning, röjning, plantering, vägar och viss djurhållning. Mer information finns att läsa på: www.limaskog.com

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 1 Nov kl 14:00

Utgångspris: 350 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter