fbpx

Lantbruk

Mindre skogsfastighet i Offerdal.

Försäljningssätt

Anbud senast tis 19 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,7 ha
Skogsmark
7,4 ha
Myr/kärr/mosse
2,8 ha
Berg/hällmark
0,5 ha
Virkesförråd
1 281 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM BÅNGÅSEN 2:9, del av

Adress

Bångåsen Offerdal

Om fastigheten

Växtlig och tallskogsdominerat skogsskifte ca 10 km norr om Änge. Fastigheten består av ett skifte med en totalareal om 11 ha varav 7 ha produktiv skogsmark och en bonitet om 3,9 m³sk/ha. Fastighetens areal och volym består uteslutande av skog i huggningsklassen G1 och virkesförrådet uppgår till knappt 1 300 m³sk. Fastigheten ingår i Känneråsens viltvårdsområde

Markområdet är för litet för att bilda egen fastighet varför köparen måste inneha en lantbruksenhet dit markområdet kan fastighetsregleras.

Fastigheten försäljs genom skriftligt anbudsgivning. Mer om detta finns beskrivet i prospektet.

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad och uppräknad av Fria Skog i augusti månad 2021.
Fastigheten har en total areal om 10,7 ha varav 7,4 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är 1 281 m3sk. Det dominerande trädslagen är tall som upptar ca 60 % av virkesförrådet.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheterna. Det kan dock finnas icke lagstadgade åtgärder som krävs för beståndens framtida utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Krokom Bångåsen 2:9 och ansökan är inskickad till Lantmäteriet. Markområdet är för litet för att bilda egen fastighet varför köparen måste inneha en lantbruksenhet dit markområdet kan fastighetsregleras.

Jakt

Fastigheten Bångåsen 2:9 ingår i Känneråsens viltvårdsområde som ingår i Offerdals storlicens och kronhjortsskötselområde.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden. (Källa: SeSverige)

Visning

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-10-19. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Bångåsen 2:9" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms Kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 548 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 19 okt

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter