fbpx

Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet i Fågelsjö

Säljs via anbudsförfarande

650 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 30 nov

Anmäl intresse

  • Kolförråd 1.54 ton/ha

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen i Fågelsjö i västra delen av Ljusdals kommun på gränsen till Härjedalen.
Fastigheten har en total areal om 21 ha varav 16 ha produktiv skogsmark.
Virkesförråd om ca 1700 m3sk som i huvudsak består av tallskog. Övervägande del av virkesförrådet består av skog i tillväxtålder därutöver återfinns ca 550 m3sk i avverkningsmogen skog.
Fastigheten består av två skiften varav den ena om 20 ha är beläget strax väster om byn Fågelsjö och det andra utgörs av 2 ha mark vackert beläget på en udde mot Fågelsjön.
Fastigheten har jakträtt och marken är idag registrerad inom Fågelsjö Jaktvårdsförening som förfogar över en areal om ca 8 000 ha.
Fastigheten har andel i Hamra Besparingsskog som bl.a. ger möjlighet till skogsvårdsbidrag samt jakt på besparingsskogens marker.
Fastighetens mindre storlek och lättillgängliga läge lämpar sig väl för den nyblivne skogsägaren eller som ett tillskott för den redan etablerade.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LJUSDAL FÅGELSJÖ 3:1

Totalareal
21,0 ha
Skogsmark
16,1 ha
Myr/kärr/mosse
4,7 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
1 715 m3sk
Total tillväxt/år
61 m3sk
Kolförråd/ha
1.54 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Anders Dhalstrand. Planen är upprättad 2015 och därefter uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxtberäknad fram till och med 2023.
Fastigheten har en total landareal om 19 ha varav 15,4 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 1 715 m3sk, varav 1 419 m3sk i huggningsklasserna G2, S1 samt S2.
Virkesförrådet domineras av tall med enstaka inslag av gran och löv.
Medelboniteten är beräknad till 4,1 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och marken är idag registrerad inom Fågelsjö jaktvårdsförening inom Lillhärdals älgskötselområde.
Fågelsjö jaktvårdsförening förfogar över en areal om ca 8 000 ha.
Jakträtten övergår till köparen per 2024-07-01.

Som delägarfastighet i Hamra Besparingsskog finns möjlighet till att ansöka om jakt/jakträttsbevis på Hamra Besparingsskogs marker.
För information kring bestämmelser kring jakt inom besparingsskogen, besök hamrabesparingsskog.se.

Hamra Besparingsskog

Fastigheten har andel i Hamra besparingsskog som bl.a. ger möjlighet till skogsvårdsbidrag i samband med röjning, markberedning och plantering.
Till detta medför andelen att jaktmöjligheter finns på Hamra Besparingsskogs marker.
För mer info gällande Hamra Besparingsskog, besök hamrabesparingsskog.se

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämmning registrerad, berör avdelning 2.
L1950:200 Blästplats - Fornlämning - RAÄ-nummer: Los 198:1

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ljusdals kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Gävleborg.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbud senast 2023-11-30. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/budgivning mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Betalningsvilkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans.
Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 1 336 ton vilket motsvarar 4 896 ton koldioxid.
Om skogsbruksplanens skötselförslag följs beräknas den produktiva skogsmarken på fastigheten årligen binda ytterligare 25 ton kol i genomsnitt under den närmaste tioårsperioden.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 30 nov

Säljs via anbudsförfarande: 650 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter