fbpx

Lantbruk

Mindre skogsfastighet i Alsen

Högstbjudande

800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,5 ha
Skogsmark
8,8 ha
Inägomark
1,7 ha
Virkesförråd
2 497 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM BRÄCKE 2:6

Adress

Bräcke, Alsen

Om fastigheten

Vackert och högt belägen skogsfastighet med en obebyggd fäbodvall. Fastigheten har god bonitet om 4,5 m³sk/ha och är kraftigt grandominerad.
Ett skifte om 10,5 ha varav 8,8 ha produktiv skogsmark innehållande knappa 2500 m³sk varav 1950 m³sk slutavverkningsskog. Fastigheten ingår i Alsensvikens viltvårdsområde.

Fastigheten försäljs genom skriftligt anbudsgivning med en prisidé om 800.000 kr Mer om detta finns beskrivet i prospektet.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2016 av Folke Lindblom - dåvarande LRF Konsult. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2020. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 8,8 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 500 m³sk varav 1 950 m³sk är slutavverkningsmogen skog i huggningsklass S2. Medelboniteten uppgår till 4,5 m³sk per hektar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Alsensvikens viltvårdsområde. Fastigheten ingår i Västjämtlands älgskötselområde, kontaktperson till jaktområdet är Jörgen Söderback, 070-565 63 17. Fastigheten ingår i Alsenbygdens kronhjortsskötselområde, kontaktperson till jaktområdet är Mikael Landén, 070-205 77 59.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Forn- och kulturlämningar

Ett område med forn- och kulturlämningar finns registrerat på fastighetens sydvästra del. (Källa; SeSverige)

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 800 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-08-30. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Bräcke 2:6" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygd i Krokoms Kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Vägar

En köpare övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga vägar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud

Högstbjudande: 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter