fbpx

Mindre skogsfastighet fint belägen i Källåsen, Sundsvall

Försäljningssätt

Anbud senast sön 14 jul

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att köpa en mindre produktionsfastighet fördelat på två områden i byn Källåsen, två mil söder om Sundsvall. Fastigheten är på totalt ca 34 ha varav ca 26 ha produktiv skogsmark med skog i alla åldrar men med majoriteten i huggningsklass R2. Total volym uppskattad till ca 1 760 m³sk.
Jakträtt ingår. Utgångspris 1 200 000 kr. Anbud mäklaren tillhanda senast den 14 juli.

För övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Jonas Kullström 076-127 09 18, jonas.kullstrom@ludvigfast.se.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL HÄLJUM 4:10

Adress

SUNDSVALL HÄLJUM 4:10 86294 Njurunda

Totalareal
34,5 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Skogsmark
28,7 ha
Impediment
2,5 ha
Inägomark
2,8 ha
Virkesförråd
1 761 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Martin Timander i maj 2024. Fastigheten har en total areal om ca 34,5 ha varav ca 28,7 ha är produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen finns ett virkesförråd om 1761 m³sk, fördelat på 44% löv, 39% gran samt 17% tall med en sammanlagd medelbonitet om 5,5 m³sk/ha/år.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheten, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens fortsatta utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Kolbalans

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 129,7 ton kol totalt eller 4,52 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 2 316 ton vilket motsvarar 8 487 ton CO2e.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper utan bara ett mindre område med sumpskog. (Källa: Se Sverige)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad fornlämning i form av en kolbotten.
(Källa: SeSverige).

Jakt

Jakträtten är ej upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Åh Häljum jaktlag som omfattar ca 1 800 ha.

Fiske

Det är inte utrett om fastigheten har fiskerätt.

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via anbud till ett utgångspris om 1 200 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast sön 14 jul

Utgångspris: 1 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter