fbpx

Lantbruk

Mindre, obebyggd skogsfastighet med god vägtillgång

Högstbjudande

600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 1 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,2 ha
Skogsmark
16,4 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
1 071 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BOLLNÄS UNDERSVIKS-DJUPA 4:4

Adress

Bollnäs Undersviks-Djupa 4:4

Om fastigheten

Mindre, obebyggd skogsfastighet belägen ca 3,5 mil norr om Bollnäs. Ca 16,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd ca 1 071 m³sk, medelbonitet ca 5 m³sk och medelvolym ca 65 m³sk/ha. Åldersfördelningen är koncentrerad till yngre och äldre skog och fastigheten har mycket god tillgång till väg. Jakt i Undersviks VVO, ca 10 800 ha.

Bilder

Fakta

Allmänt

Mindre, obebyggd skogsfastighet belägen ca 3,5 mil norr om Bollnäs. Total areal om cirka 17,2 hektar varav 16,4 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 1 071 m³sk, medelvolymen per hektar är 65 m³sk med en medebonitet på 5 m³sk per hektar. Jakt i Undersviks VVO, ca 10 800 ha.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 17,2 hektar. Areal enligt fastighetsregistret till 13,647 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2021 av Johan Karlsson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 16,4 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 1 071 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 630 m³sk. Medelvolymen per hektar är 65 m³sk och medelboniteten uppgår till 5 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 57 m³sk/år (3,5 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 26 % tall, 34 % gran och 40 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten är koncentrerad till yngre och äldre skog.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har del i Undersviks VVO, ca 10 800 ha. Jakten kan nyttjas tidigast 2022-07-01.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornminnen och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Det är mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 675 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 1 jul

Högstbjudande: 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter