fbpx

Lantbruk

Markområden om 184 ha – Vamlingbo

Högstbjudande

8 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 16 jun kl 12:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Sällsynt möjlighet att förvärva stora markområden söder om Burgsvik! Totalt dryga 184 ha som fördelar sig på fem fastigheter. Uppdaterad skogsbruksplan april 2023. Det ingår även ett båthus på ofri grund vid Grumpe, en maskinhall, ett litet traktorgarage samt kölnu. Mycket goda jaktmarker. Markerna har idag fina EU-stöd där 62,19 ha ger gårdsstöd och därtill fina betesstöd och ersättningar för slåtterängar.

Fastigheterna säljs i första hand tillsammans enligt prospektet men andra helhetslösningar kan diskuteras.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Gotland Vamlingbo Bilds 1:13 med flera. Totalt 5 fastigheter

Adress

Vamlingbo Bilds

Totalareal
184,2 ha
Tomtområde
184,2 ha
Virkesförråd
8 900 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Maskinhall

Maskinhall om 162 m² enligt försäkringsbrev. Plåtklädda väggar och tak, stomme av trä och grusat golv.

Garage

Äldre och enklare garagebyggnad/traktorskjul i trä under tak av plåt. Betonggolv. 28 m² enligt försäkringsbrev.

Kölnu

Äldre liten byggnad i sten under tak av plåt. Här torkades och röktes malten till gotlandsdricku förr om åren. Byggnad om 17 m² enligt försäkringsbrev. Utanför byggnaden finns det el framdraget.

Båthus

Båthus om 24 m² enligt försäkringsbrev. Uppförd i trä med tak av papp. Belägen på ofri grund vid Grumpe fiskeläge. Man kör ner vid "Kvarne-kviar" och båthuset är beläget på Vamlingbo S:53. Vid båthuset finns det även möjlighet till båtplats.

Åkermark

44,25 ha åker enligt SAM-ansökan 2023. Omkring 50 % sand och 50 % lerblandad jord samt ett mindre myrskifte. Markerna sköts via skötselavtal under 2023 men därefter kan all mark brukas av köparen. Avd 11 och 995 i skogsbruksplanen är dikad åkermark som har växt igen men som nu är framröjd och betas för närvarande (ca 4,5 ha ). Möjligt att återuppta som åkermark.

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 60,3 ha enligt framskriven skogsbruksplan gjord av Karolina Johansson. Planen är i grunden upprättad 2008 av Mellanskog och uppräknad med fältkontroll i april 2023. Virkesförråd bedömt till omkring 8 900 m³sk och ett medeltal om 148 m³sk/ha. Medelbonitet om 3,9 m³sk/ha vilket motsvarar medel för ön. Nyckelbiotoper och höga naturvärden finns noterade i avdelningarna 4, 12, 13, 15 samt 995.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Betesmark

Betesmarker/slåtterängar om 17,94 ha enligt SAM-ansökan 2023.​ Det finns vattenkällor genom brunnar och bryor till de olika betesskiftena. Det stora änget bakom gamla skolan i Vamlingbo (skolänget) har höga naturvärden och Naturum Gotland håller visningar där tills slåttern startar, bland annat orkidévisningar.

Kustskiften

Två markområden belägna vid kusten mellan Snäckvik och Grumpvik. Totalt omkring 44 ha. Vid kusten finns en f d militärbunker. Markområdena ligger i samma hage omgärdat av stenmurar. Endast en samfälld släktäkt/släkeupplag delar skiftena (Vamlingbo S:59). Hela området har tidigare använts som betesmark för får. I södra delen finns gårdens grustäkt (husbehovstäkt). Stora delar av dessa markområden ingår i Gotlandskustens naturreservat.

EU-stöd

De totala EU-stöden för år 2022 uppgick till dryga 278 000 SEK. Då gjorde ägarna även slåtter för hand. Till i år har man dragit ner på vissa åtgärder i och med försäljningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor och djur.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 20 st registrerade forn- och kulturlämningar enligt fastighetsutdrag från Lantmäteriet. Bland annat fyndplatser, husgrunder, bytomter och fornåkrar. Mera information finns i skogsbruksplanen och vill man kan man även undersöka detta genom att gå in på "fornsök" via Riksantikvarieämbetets hemsida: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen. Goda jaktmöjligheter på rådjur, hare, räv, rapphöns, fasan och sjöfågel. De senaste åren har rådjursjakten varit i fokus och den har gett gott resultat både när det gäller fällda vilt och för skydd mot nyplanterade skogsplantor.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedlings Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen. I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 kr.

Försäkring

Säljaren har en försäkring hos Länsförsäkringar, där även "skogsförsäkring max" ingår.

Övrigt

Vamlingbo Bilds 1:13 omfattar 174,5594 ha enligt Lantmäteriets fastighetsregister.
Vamlingbo Anderse 1:7 omfattar 3,133 ha enligt Lantmäteriets fastighetsregister.
Vamlingbo Kyrker 1:28 omfattar 0,485 ha enligt Lantmäteriets fastighetsregister.
Vamlingbo Ängvards 1:6 omfattar 2,7545 ha enligt Lantmäteriets fastighetsregister.
Vamlingbo Ängvards 1:7 omfattar 3,277 ha enligt Lantmäteriets fastighetsregister.
Total areal enligt Lantmäteriets fastighetsregister 184,2089 ha. Avvikelse från skogsbruksplanen som säger 189,4 ha.

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Använd gärna den aktiva gårdskartan som du finner på hemsidan. Då kan du med hjälp av GPS se var på fastigheten du befinner dig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 16 jun kl 12:00

Högstbjudande: 8 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter