fbpx

Skogsfastighet

Markområden nära kusten – Ardre

Högsta bud

2 100 000 kr

Högstbjudande: 3 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,6 ha
Skogsmark
29,2 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Virkesförråd
4 358 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Gotland Lau Fie 1:24

Adress

Ljugarn Ljugarn

Om fastigheten

Intressant markområde om totalt dryga 30 ha varav 29,2 ha produktiv skogsmark enligt ny skogsbruksplan från Mellanskog. Marken är fördelad på 5 skiften och 3 av dem ligger vackert ovanför sandstranden i Ardre. Övriga 2 är belägna i Lau. Fastigheten är obebyggd idag och det har inte undersökts huruvida den kan bebyggas. Medelbonitet bedömd till fina 4,4 m³sk/ha och ett medelförråd på 149 m³sk/ha. Virkesförrådet är bedömt till ca 4 400 m³sk och i huvudsak gallringsskog under 60 år med god tillväxt. Här finns även 1,4 ha impediment i form av myr. Jakträtten är tillgänglig för köparen. Fastigheten ligger utanför detaljplan.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 29,2 ha samt 1,4 ha impediment i form av myr/kärr. Medelbonitet bedömd till 4,4 m³sk per ha/år enligt ny skogsbruksplan från Mellanskog. Virkesförråd på omkring 4 400 m³sk med 70 % tall, 19 % gran samt 11 % löv. Medeltal per hektar om 149 m³sk. Hög andel gallringsskog och god tillväxt. Omkring halva virkesförrådet föreslås för avverkning under planperioden och då ca 1 200 m³sk i gallringar och ca 1 000 m³sk i föryngringsavverkning. Se mera i skogsbruksplanen som finns i sin helhet på hemsidan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 kr.

Naturvärden

Inga kända nyckelbiotoper. Avdelning 8 om 1,8 ha är senvuxen strandskog klassad som naturvård skötsel enligt skogsbruksplanen. Här finns inslag av riktigt gamla tallar.

Strandskydd

Skifte 4 omfattas av strandskydd med undantag för ett mindre område.

Forn- och kulturlämningar

Inga kända fornlämningar enligt fastighetsutdrag från Lantmäteriet. Finns inget omnämnt i skogsbruksplanen heller. Vill man undersöka detta mera på egen hand kan man gå in på "fornsök" via Riksantikvarieämbetets hemsida: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen. Skifte 1 & 2 i Lau ingår i Lau jaktvårdsförening och det kan vara en möjlighet för köparen att få jaga i stora delar av Lau. Ordförande är Martin Schlingmann.

Försäkring

Säljaren har en skogsförsäkring hos if.

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Använd gärna den aktiva gårdskartan som du finner på hemsidan. Då kan du med hjälp av GPS se var på fastigheten du befinner dig samt få uppgifter från skogsbruksplanen direkt i din smartphone/surfplatta.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 750 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter