Lantbruk

Mark med ekonomibyggnad i natursköna Hamneda-Ryd

Prisidé

700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 17 Nov, kl 12:00

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,7 ha
Skogsmark
3,4 ha
Inägomark
6,2 ha
Övrigmark
0,1 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY HAMNEDA-RYD 2:66

Om fastigheten

Här har du möjlighet att förvärva totalt 9,7 ha mark fördelat på två skiften. Marken är fördelad till cirka 3,4 ha skogsmark och cirka 6,2 ha inägomark. På fastigheten finns två ekonomibyggnader som har potential till många olika användningsområden exempelvis enklare djurhållning, förvaring eller annan slags aktivitet.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns två stycken ekonomibyggnader i form av f.d. ladugårdsbyggnad och förrådsbyggnad.
Ladugårdsbyggnaden är uppförd med uppmurat fähus, och träkonstruktion. Träfasad och tak belagt med eternit. I den gamla fähusdelen finns betong golv. I logdelen som nås via två portar är underlaget grusbädd. Ovanför fähusdelen finns rännes del.

Förrådsbyggnaden är uppförd i träkonstruktion med träfasad och tak belagt med eternit. Plankgolv i större delen, ett fack har jordgolv. byggnaden nås via tre stycken portar. I ett av facken finns övervåning.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg i januari 2020 omfattar fastighetens skogsmark 3,4 ha. Virkesförrådet är uppskattat till 451 m³sk vilket ger ett medeltal om 133 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är 11% tall, 18% gran, 22% ek, 43% björk och 6% asp. Boniteten på fastigheten är beräknad till 5,1 m³sk/ha/år. Se även bifogad skogsbruksplan.

Inägomark

Inägomarken omfattar enligt skogsbruksplan cirka 6,2 ha varav cirka 1,7 ha utgörs av åkermark och resterande del betesmark. Normal beskaffenhet som för området. Inägomarken är fri för ny ägare att disponera fr.om. 14 mars 2021. Stödrätter motsvarande marken finns, och är möjliga att förvärva.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns område med 3 stycken gravhögar registrerade (avd. 41 skogsbruksplanen) I övrigt finns inga registrerade forn eller kulturlämningar på fastigheten. Källa: SeSverige

Vid all form av brukande eller ingrepp i skogsmark bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade områden med höga naturvärden eller nyckelbiotoper. Källa SeSverige

Jakt

Jakten på fastigheten är för tillfället upplåten och blir tillgänglig för köparen: Skifte 2. fr.o.m. 1/1- 2021., Skifte 3. fr.o.m. 1/7 - 2021. (Se skiften på bifogad fastighetskarta)

Taxeringsvärden

Fastigheten saknar separat åsatt taxeringsvärde avseende marken och byggnaderna, I nuläget är fastigheten samtaxerad med fastigheten Ljungby Hamneda-Horn 4:25 som bebyggd lantbruksfastighet taxkod 120.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev. Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, eventuell pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter