fbpx

Lantbruk

Lövkasen – Lantligt läge med nära till allt

Högsta bud

11 200 000 kr

Högstbjudande: 11 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast tis 14 sep kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
113,9 ha
Övrigmark
0,5 ha
Inägomark
30,4 ha
Skogsimpediment
7,9 ha
Skogsmark
72,7 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Väg och kraftledning
2,2 ha
Virkesförråd
12 400 m3sk
Boyta
85 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UDDEVALLA HERRESTADS-SVENSERÖD 4:1

Adress

Holma 535 45198 Uddevalla

Om fastigheten

Strax väster om E6 och Torp Köpcentrum ligger Lövkasen, en stor lantbruksfastighet med enskilt läge fast nära till allt. Totalt ca 113 ha varav knappt 74 ha produktiv skogsmark och 30 ha jordbruksmark. Virkesförråd om ca 12 400 m³sk varav ca 7 450 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Åkermark med ekologisk odling och är tillgänglig för köparen från årsskiftet. Gårdscentrum med bostadshus (renoveringsbehov), ladugård, mindre maskinhall mm. Jakträtt i jaktlag (alternativt enskilt) tillfaller köparen från jaktår 2022. Årlig intäkt från vindkraftverk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1934 i 1½ plan med stenlagd källare under hela huset. Timrad stomme, träfasad och yttertak av plåt. Renoverad 1961 och 1991. Bostaden har ett vattenburet värmesystem kopplat till en vedpanna -00 (trasig cirkulationspump). Vatten tas från djupborrad brunn (vattenanalys finns - tjänligt) och avloppet leds till en äldre trekammarbrunn med markbädd, slutbesiktad -95. Säljarna har inte mottagit något föreläggande från kommunen angående avloppet men som köpare av fastigheten får man vara beredd på att uppdatera avloppsanläggning till av kommunen godkänd status. Två elmätare, en till ladugården och en till huset. 25A säkring till ladugården. Boyta om 85 m² samt biyta om 49 m² enligt fastighetstaxeringen.

Entréplan med hall, kök med matplats (trasig diskmaskin), matrum, vardagsrum med öppen spis (ej godkänd, behöver ny rökkanal) samt badrum med badkar och tvättmaskin.

Övervåning med tre sovrum samt flera förrådsutrymmen.

Källare med matkällare, pannrum och inkommande vatten.

Omfattade renoveringsbehov. Besiktningsprotokoll från 2019 finns, utfört av Fronton AB.

Förrådsbyggnad

Gammal timrad bod med lertegeltak. Rymmer ett äldre djurstall, förråd och utedass. Ingen el. Byggnaden är i rivningsskick.

Ladugård

Ladugård ursprungligen uppförd 1929 men om- och tillbyggd 1966. Murad grund, träfasad och yttertak av plåt (från ca -16). Djurstall för mjölkproduktion (djur senast december -18) med 28 uppbundna platser och mjölkrum. Höränne ovanpå djurstallet. Äldre spannmålskross, hötork, ränne, loge mm. Behov av modernisering och upprustning av vattensystem. El finns. Byggnadsyta om ca 500 kvm enligt uppmätning på karta. Tillhörande gödselbrunn, ca 10 m i diameter enligt uppmätning på karta.

Maskinhall

Träkonstruktion i 1½ plan med yttertak av plåt. Byggnaden rymmer hönshus, garage för två bilar, vagnsbodar och mindre maskinhall. Spannmålsbingarna på övervåning nås via logbro. El finns. Byggnadsyta om ca 250 kvm enligt uppmätning på karta.

Vagnsbod

Träbyggnad med jordgolv under yttertak av lertegel. Används som ved- och vagnsbod. Tillbygge av plåt på baksidan.

Skogsuppgifter

Enligt en skogsbruksplan gjord av SÖDRA under 2020, omfattar fastigheten 72,7 ha produktiv skogsmark och 7,9 ha skogligt impediment. Den totala virkesvolymen beräknas till ca 12 400 m³sk varav ca 7 450 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Barrdominerade marker med en jämn fördelning i volym mellan tall och gran. Beräknad medelbonitet om 6,4 m³sk/ha/år. Avdelning 12 kommer återplanteras med gran av SÖDRA innan ny ägare tillträder fastigheten. Skogsmarken är tillgänglig via egna skogsbilvägar och samfällda vägar, dels vägen från Holma men framför allt vägen från Bången/Svenseröd. För mer information om skogen, se bifogad skogsbruksplan. Fullständig avdelningsbeskrivning finns hos fastighetsmäklaren samt på ludvig.se/fastigheter.

Jordbruksmark

Enligt nyupprättad skogsbrukplan omfattar fastigheten ca 30 ha jordbruksmark. Taxerade uppgifter är 23 ha åkermark och 13 ha betesmark. All mark är utarrenderat (ekologisk odling) på 5 års kontrakt men uppsagt. Arrendeersättning för innevarande brukningsperiod (30 000 kr + moms) är betalad och ingen fördelning mellan köpare och säljare kommer att göras på tillträdesdagen. Arrendatorn vill fortsätta arrendera om önskemål finns från ny fastighetsägare. Jordbruksmarken kan vara tillgänglig för ny ägare från 1 januari 2022. Stödrätterna (32,67) ägs av fastighetsägarna och är utlånade till arrendatorn. Stödrätterna ingår i köpet och ska av arrendatorn återlämnas till ny fastighetsägare så snart det är möjligt efter arrendeperiodens slut.

Jakt

All jakt är skriftligen upplåten, år för år, till Svenseröds Jaktlag vari fastigheten ingår. Jaktlaget omfattar ca 630 ha och senaste utdelningen var 2 vuxna och 2 kalvar under en treårsperiod. Nyttjanderätten är uppsagd och jakten är tillgänglig för ny fastighetsägare från och med 1 juli 2022. Ersättningen för innevarande jaktår (10 000 kr + moms) är betalad och ingen reglering mellan köpare och säljare kommer att göras på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Bokenäsets Älgskötselområde. Enligt medlem i jaktlaget är det gott om småvilt och en växande vildsvinsstam.

Vindkraftverk

På angränsande fastighet, Rålanda 1:2, finns det flera vindkraftverk. Som närliggande fastighet får Herrestads-Svenseröd 1:4 ekonomisk ersättning genom ett arrendeavtal. Avtalet är tecknat fram till och med år 2038. Fastighetsmäklaren har avtalet i sin helhet. Ersättningen beräknas från prisbasbelopp och utbetalningen för 2021 blev 24 596 kr. Ingen reglering av ersättning görs på tillträdesdagen. Nästa utbetalning tillfaller i sin helhet den nya fastighetsägaren.

Fiberförening

Fastigheten är medlem i och ansluten till den lokala fiberföreningen, Skredsviks Fiber. Säljaren är idag passiv medlem. Köpare skall överta medlemskapet och ensam betala avgifter för aktivering av fiberkabel med dess tjänster.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns flera forn- och kulturlämningar. Se mer information via Riksantikvarieämbetet och deras sökmotor Fornsök.

Arealuppgifter

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok, ändrats genom olika lantmäteriförrättningar och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 113,80 hektar. Areal enligt fastighetsutdraget uppgår till 1 016 634 kvm. Areal enligt fastighetstaxeringen uppgår till 99 hektar. Areal enligt Metria karttjänst uppgår till 113,82 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Förvärvstillstånd

Privatpersoner behöver inget förvärvstillstånd för att köpa lantbruksfastighet i Uddevalla kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd på grund av att bostadsbyggnaden på fastigheten inte används som permanentbostad och därför inte omfattas av lagen om energideklaration för byggnader. I det fall köparen önskar en energideklaration, bekostas den av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Säljarna ärvde gården 2018 och har därefter inte bott på gården. Säljarna kommer därför i köpekontraktet att friskriva sig från eventuella fel och brister i fastigheten med dess byggnader. Spekulanter uppmanas att noggrant bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skick före bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 601 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 14 sep kl 12:00

Högstbjudande: 11 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter