fbpx

Lantbruk

Gård med 1800-talstorp utanför Falun

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 27 jun kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

    Vid intresse av att se bostadsbyggnaden kontakta mäklaren.

Anmäl intresse

Om fastigheten

En liten gård med timrat soldattorp i Svärdsjö, 20 minuter från centrala Falun. Här finner du en rofyld glänta i skogen med naturen inpå knuten. Gården omfattar totalt 7 ha. Nära till sjö och jakträtt i Bengtsheden VVO medföljer.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

FALUN BENGTSHEDEN 85:1

Adress

Sundänget 25 79015 Sundborn

Totalareal
7,1 ha
Tomtområde
7,1 ha
Boyta
32 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Vägbeskrivning

Från Falun:
Tag väg 850 mot Svärdsjö. I Ruptjärn tag vänster strax efter busshållplatsen på väster sida av vägen i körriktningen. Tag höger då vägen delar sig efter ca 100 m. Fortsätt i 600 m och följ sedan vägen i en svag vänstersväng. Efter 1 km delar sig vägen och du skall svänga vänster igen. Följ vägen 1,7 km och tag sedan in vänster på en skogsväg som tar er in till gården. Vid infarten står gårdens brevlåda på höger sida.

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsregisterutdrag: 7,15 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 7,66 ha

Gården Piggs

För att komma till gården kör du längs en slingrade skogsväg och där skogen öppnar sig i en glänta har detta lilla 1800-talstorp sin plats. Här ligger det timrade gamla bostadshuset under en välväxt vårdlönn. På gården finns även en gammal ladugård med loge i mycket dåligt skick och några mindre uthus och garage. På senare tid har en bastu tillkommit på tomten och en liten stuga med ett rum och kokvrå. Annars har hela gården sin äldre standard kvar som även innefattar ett behov av underhåll och reparationer.

Torpet har en timrad stomme på torpargrund. Byggnaden är i 1 1/2-plan med en uppmätt byggnadsyta om 8,6 x 8,6 m plus den tillbyggda farstun om ca 2,5 x 4 m. Taxerad boarea om 32 kvm . På nedre planet finns kök, kammare och ett litet rum samt en tillbyggd farstu. På övervåningen finns ett inrett sovrum och en oinredd vind. Allt i gammal standard. Det finns inget avlopp på fastigheten. Det finns en gammal vattenbrunn på fastigheten men vattnet har aldrig varit indraget till huset. Vattenkvalitén är okänd. Elen är gammal och behöver ses över/dras om. Huset saknar vattenburet värmesystem. Eldstäder har inte nyttjats på många år och behöver en brandskyddskontroll innan de kan tas i bruk.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna har räknats fram med hjälp av laserdata och flygfoton i en Skogsrapport. Enligt beräkningarna har fastigheten 6,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt ca 900 m³sk. Trädslagsblandning 49 % tall, 28 % gran och 23 % löv.

Uppgifterna har inte kontrollerats i fält och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skoguppskattningen. Skogsrapport, ett helt automatiskt uttag av skogliga grunddata på fastighetsnivå, från Foran Fabriken. Till grund för analysen ligger
skogliga grunddata från Skogsstyrelsen, ett rutnät om 12.5x12.5 meter som innehåller värden för: Höjd (grundytevägd), Grundyta, Volym och Diameter (grundytevägd). Det här rutnätet kompletteras även med nya höjdmätningar från Foran som bygger på bildmatchning av Lantmäteriets flygbilder.

Inägomark

Inägan omfattar ca 1 ha brukningsbar mark.

UPPDATERAD INFORMATION:
Marken är upplåten och sköts av en granne, Magnus Nordström, enligt en muntlig överenskommelse.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturlämningar är registrerade på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller sumpskogar på försäljningsobjektet.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Jakt

Fastigheten ligger inom Bengtshedens Viltvårdsområde (VVO) om ca 6 870 ha. kontaktperson Thomas Wiik. En jakträtt medföljer. Möjlighet att lösa älgjaktskort och småviltskort.

Fiske

Fastigheten ligger inom Toftan Hosjön FVOF.

Samfälligheter och vägar

Fastigheten har andel i Riset-Bengtheden Samfällighetsförening gällande vägen som går runt Sundänget. Andelstal 161/14498. Årlig vägavgift omkring 800 kr (2021) betalas till Samfällighetsföreningen för skötsel och underhåll.

Fastigheten har del i ett flertal samfälligheter, gällande markområden, vägar, båtplatser m.m. vilka är inte vidare utredda då de bedöms ha ett oansenligt värde.

Med fastigheten följer även en andel i Falun Svärdsjö Besparingsskog S:1 (0,034636 %). Besparingsskogen har en årlig utdelning till fastighetsägaren. Läs mer på hemsidan http://www.svardsjobesparingsskog.se/.

Rättigheter och belastningar

Undersökningstillstånd Svärdsjö nr 201:
Fastigheten berörs av ett beviljat undersökningstillstånd från Bergsstaten som ger Bergslagen Metals AB ensamrätt att kartlägga geologin i området med syfte att söka efter fyndigheter av zink, koppar, guld och bly i berggrunden.
(Källa: Sveriges geologiska undersökning, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-mineralrattigheter.html)

Fastigheten belastas också av ett inskrivet avtalsservitut gällande en kraftledning ( AKT:20-im1-97/2622.1)

Inteckningar

Totalt intecknat belopp 270 000 kr. Fastigheten säljs fri från lån och skriftligt pantbrev överlåtes på köparen vid tillträde.

Taxeringsvärde

Fastigheten har varit samtaxerad med annan fastighet varför det inte finns något eget taxeringsvärde att redovisa.

Energideklaration

Byggnaden är undantaget från kravet på energideklaration.
(Källa: Boverket)

Städning

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i befintligt skick. Övriga byggnader lämnas grovstädade. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Vid intresse av att se bostadsbyggnaden kontakta mäklaren.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse, tidigast efter beviljat förvärvstillstånd.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 270 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 27 jun kl 14:00

Utgångspris: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter