Skogsfastighet

Lindhult 280 ha bolagsskog

Försäljningssätt

Bud senast tis 24 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
282,1 ha
Skogsmark
248,7 ha
Myr/kärr/mosse
26,1 ha
Inägomark
1,9 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Övrigmark
1,1 ha
Vatten
3,1 ha
Virkesförråd
35 500 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Lindhult 1:4 och Halla 2:1

Om fastigheten

Bolagsskog i Varbergs inland med god åldersstruktur och en medelbonitet på 6,9 m³sk/ha och år. Totalt 280 ha, varav 248,7 ha produktiv skogsmark. Barrandelen uppgår till 92 %. Virkesförråd inklusive årets tillväxt uppgår till ca 35 500 m³sk med en nuvarande årlig ökning på 4,4 %. Bra vägnät och del i flertalet sjöar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Ingående fastighet/fastigheter:

Varberg Halla 2:1
Varberg Lindhult 1:4

Bolagsaffär

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Halland.

Företrädesvis kommer överlåtelsen ske av aktier i ett nybildat bolag. Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av fastigheterna genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Vid aktieöverlåtelse kommer bolaget att äga fastigheterna, vilka förvärvas från nuvarande ägaren Stora Enso Skog och Mark AB mot revers.

Samtliga aktier i bolaget kommer att överlåtas till marknadsvärdet av egendomen och kassa med avdrag för reversskuld. Vid förvärvstidpunkten reglerar köparen skulden till Stora Enso Skog och Mark AB.

Kassan i bolaget kommer att vara obetydlig. Skulden till Stora Enso Skog och Mark AB kommer att motsvara det skattemässiga ingångsvärdet för egendomen.

Köparens bud avser således marknadsvärdet av aktierna i skuldfritt bolag.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.

I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns vägbeskrivning till fastigheterna.

En interaktiv gårdskarta finns på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad under mars 2020 av Foran Forest AB. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad med tillväxtsäsongen 2020 samt justerad med utförda åtgärder.

Objektet består av två registerfastigheter uppdelade i fyra skiften. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 248,7 ha med ett virkesförråd om 35 500 m³sk, varav 11 100 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medeltal om 143 m³sk per ha och medelbonitet på 6,9 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolym är 64 % gran, 28 % tall och 8 % löv.

Av den produktiva skogsmarksarealen är 73,9 % (183,8 ha) frisk, 20,3 % (50,4 ha) fuktig och 5,8 % (14,5 ha) blöt. Terrängen är bitvis kuperad men större delen är lättframkomlig. Skogsmarken har god tillgänglighet via ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är totalt 14,1 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård skötsel, syftande till att bibehålla och nyskapa naturvärden). Det motsvarar 5,7 % av den produktiva skogsmarken. En avdelning om 6,9 ha är föreslagen som PF/K (kombinerade mål, både produktion och miljö).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder i form av markberedning eller plantering.

I planens första period är sammanlagt 21,6 ha föreslaget för röjning , en avdelning om 0,9 ha, där röjning före gallring är föreslaget och sammanlagt 1,1 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark upp till 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar inte för ytterligare markering av dessa.

Förvaltningstjänst

Säljaren har genom samarbetspartners möjlighet att erbjuda en förvaltningstjänst. Ett förvaltningsavtal kan därvid innefatta en helhetslösning för köparen med allt från planering och skogsvård till avverkning och redovisning med målet att optimera värdet på egendomen genom en välskött skog och stabil avkastning.

Vindkraftverk

Det finns idag inte några vindkraftverk eller pågående projektering av vindkraft på fastigheterna. Ett externt konsultbolag har på uppdrag av säljaren genomfört en översiktlig granskning av möjligheterna för vindkraft på egendomen. Då Lindhult och Halla inte ligger inom ett utredningsområde i kommunens slutgiltiga förslag till vindbruksplan får möjligheterna för vindkraftsetablering anses som låga.

Se ytterligare information om vindkraft i datarummet.

Byggnader

På Halla 2:1 finns resterna av ett äldre boningshus, vid stigens slut i kanten av avdelning 1984 skogskartan.

Fastighetsägaren till Halla 2:2 har köpt ekonomibyggnaden med tomt i anslutning till Halla 2:2. Fastighetsregleringen av området är sökt, ärendenummer N207164. Arealen är borttagen i skogsbruksplanens arealuppgift och på de kartor över området som finns i prospektet.

Vid Gällsjön på Lindhult 1:4 finns en mindre jaktstuga.

Inägomark

1,9 ha enligt skogsbruksplan.

Jakt

Jaktbart vilt i området är framförallt älg, vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt. I området finns även en liten men växande stam av kronhjort. Inom området förekommer inga större vägar vilket gör att jakt med drivande hund går utmärkt.

Jakten på fastigheterna är upplåten.

​Upplåtelse för Varberg Halla 2:1 gäller till 2025-06-30, upplåtelsen kan då sägas upp för villkorsändring. Först 2030-06-30 kan upplåtelsen sägas upp för upphörande.

Resterande jaktupplåtelser upphör 2021-06-30. Jakten är därefter tillgänglig för ny ägare. Inga av nuvarande nyttjanderättshavare av jakt har meddelat att de inte önskar att fortsätta. Ny ägare bedöms därför kunna välja om avtalet ska förnyas, omförhandlas eller upphöra. Gällande avtal finns i datarummet. Alla arealangivelser i jaktavtalen är ungefärliga.

Årlig ersättning för upplåtelserna uppräknas med index. Senaste ersättningen motsvarar ca 120 SEK/ha och år för Lindhult 1:4. För Halla 2:1 är ersättningen 100 SEK/år totalt för hela arealen.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten Lindhult finns en mobilmast som generera en årlig intäkt om 18 694 SEK/år.

Naturvärden

På fastigheterna finns det flera sumpskogar registrerade. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Certifiering

Säljaren har under lång tid haft sitt skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Vilka avsättningar som gjorts i skogsbrukandet kommer att framgå av uppgifter i datarummet samt anges i bilaga till köpekontrakten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns en möjlig fornlämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. I avdelning 1943, skogskartan, finns noterat en tidigare lägenhetsbebyggelse i form av ett torp. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Totalt 4 700 000 SEK. Fastigheterna är samintecknade. Inteckningarna är obelånade och tillgängliga för köparen på tillträdesdagen.

Taxeringsvärden

Taxeringsvärden kan inte anges då de ingår i en större taxeringsenhet eller inte är relevanta.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier (i skuldfritt bolag) behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget, eftersom bolaget som förvärvas ansvarar för att förvärvstillstånd söks. Säljaren kommer att ombesörja förvärvstillstånd för bolaget i samband med att bolag med önskat fastighetsinnehav bildas.

Förvärvstillstånd behövs inte heller i de fall juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheten genom fastighetsköp.

Besiktnings- och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka bolaget och fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan vara behäftad med viss osäkerhet. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs förpackad i en juridisk person eller säljs självständigt.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Älgjakten startar den 12 okt. Den första veckan brukar jakt bedrivas även på vardagar. Vi ber er därför att undvika inventering i fält mellan den 12 - 18 oktober med hänsyn till pågående jakt och att även fortsättningsvis under hösten vara uppmärksamma och respektera skyltning om pågående jakt.

Budgivning

Området Lindhult är ett av de nio områden som är till försäljning av Stora Enso. Det är möjligt för budgivaren att ge bud på hela innehavet, ett enskilt område eller flera områden.

Om budgivaren exempelvis är intresserad av tre områden, kan budgivaren lägga ett bud per område. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att samtliga tre områden förvärvas ska endast ett bud läggas gemensamt för områdena.

Bud på aktierna kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte att vara bundna av bud eller accept förrän avtal på affären undertecknats av båda parter.

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Bud ska vara mäklaren tillhanda senast den 24 november 2020. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska skickas till Ludvig & Co , Martin Haraldsson, på e-post: martin.haraldsson@ludvig.se. Använd gärna bifogad budblankett.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor i datarummets frågefunktion eller till ansvarig mäklare Martin Haraldsson eller biträdande mäklare Jan Bertholdsson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter