fbpx

Lantbruk

Lerbäcken, Visnums-Kil

Högstbjudande

3 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 3 maj kl 16:00

Visning

 • tor 15 apr, kl 16:30 - 17:00

  Visningstillfället är fullbokat. Hänvisar till visning kl 17,30 istället, alternativt måndag den 19:e.

 • tor 15 apr, kl 17:00 - 17:30

  Visningstillfället är fullbokat. Hänvisar till visning kl 17,30 istället, alternativt måndag den 19:e.

 • tor 15 apr, kl 17:30 - 18:00

  Obligatorisk anmälan till ansvarig Fastighetsmäklare

 • mån 19 apr, kl 16:30 - 17:00

  Obligatorisk anmälan till ansvarig Fastighetsmäklare

 • mån 19 apr, kl 17:00 - 17:30

  Obligatorisk anmälan till ansvarig Fastighetsmäklare

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
60,3 ha
Skogsmark
44,6 ha
Åkermark
8,4 ha
Övrigmark
7,3 ha
Virkesförråd
5 429 m3sk
Boyta
82 kvm
Antal rum
2 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRISTINEHAMN KILS-BACKA 2:1 samt KÄRR 1:8

Adress

Lerbäcken 68193 Kristinehamn

Om fastigheten

Påfallande hög trivselfaktor till salu. Gård för fritid eller permanent bosättning med såväl skogsmark som öppen inägomark. Allt samlat i ett skifte om totalt 60 hektar runt gårdscentrumet med torpstuga och väl omhändertagna ekonomibyggnader. Ett tillfälle för dig som söker ett ostört läge och har intresse för jord- och skogsbruk, jakt mm. God tillgång på vilt såsom vildsvin, älg och småvilt samt även hjort.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Torpstuga i ett plan med äldre invändig standard men i väl omhändertaget och gott skick. Rumsindelning med ett centralt placerat kök och hall samt ett större rum i var ände av stugan. I anslutning till köket finns en liten toalett som även använts vid dusch. Intill köksentrén finns ett skafferi där även kylskåp är placerat.

Uthuslänga med Ladugård och loge

En uthuslänga med murad ladugårdsdel och vidbyggd loge uppförd i traditionell äldre stil. Byggnaden är i bra skick utan synliga sättningsskador eller annat och har ett bra plåttak.

Lillstuga/Ateljé med källare

Trevlig lillstuga bra i ordning och som använts som Ateljé. Under finns en jordkällare.

Traktorgarage

Garage med två portar och en gångdörr. Uppförd i trä med tak av plåt.
Intill ytterligare en liten garagebyggnad i trä med tak av plåt.

Friggebod

Gäststuga uppförd i trä på plintgrund under tak med betongpannor.

Garage/magasin

Mindre byggnad uppförd i trä under tak med tegelpannor.

Uthuslänga "södra"

En bit söder om gårdscentrum finns ytterligare en äldre uthuslänga. I ena delen en timrad fähusavdelning och i övrigt loge och lada. Byggnaden helt uppförd i trä med tak av tegelpannor.
Ej upptagen i fastighetstaxering.

Förråd/garage "södra"

Inom fastighetens gränser, intill grannfastigheten Kils-Backa 2:3, finns mindre förrådsbyggnader. Byggnaderna ägs och disponeras av grannfastigheten och marken de är belägna på är via servitut upplåten till denna.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en av Mellanskog nyligen upprättad skogsbruksplan, inventering i fält utförd 2021-02-04. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 44,6 ha med ett totalt virkesförråd om 5 429 m³sk varav 1 757 m³sk är S1 och S2 skog samt 126 m³sk i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är hög med 7,3 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt 314 m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder). Virkesförrådet är i medeltal 122 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av gran med 50%, vidare 24% tall och 25% löv. Avverkningsförslag under planperioden (2021-2030) är totalt 1 741 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 701 m³sk samt gallring 1 040 m³sk.

Skogsvård

Skogsmarken är väl tillgänglig och väldigt fint samlad i ett skifte. Finns ett röjningsbehov under planperioden, största delen omgående men även en del som kommer framöver. Markberedning och plantering är i planen föreslaget inom något bestånd liksom dikesrensning i något fall.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är i de flesta fall väl utmärkta. Dock kan det finnas områden där uppmärkningen är bristfällig. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Inägomark

Marken ligger fint samlad intill gårdscentrumet och är uppdelad i ett antal mindre skiften. Produktionsförmågan uppskattas till för området normal. Lämpar sig troligen bäst för odling av grovfoder och bete. Enligt jordbruksverkets blockdatabas är marken klassad som åkermark och fördelad på 6 stycken block om totalt 6,49 hektar inom kompensationsstödsområde 9.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är för närvarande utarrenderad. Avtalet är uppsagt inför nuvarande periods utgång per den 2021-12-31.

Jakt

Marken ingår i Tennegårdsvikens Älgjaktlag som jagar på ca: 800 ha och som i sin tur ingår i Visnum/Visnums-Kil Älgskötselområde och Kronskötselområde. Småvilt jagas enskilt på egen fastighet. Rik tillgång på vildsvin samt visst inslag av hjort, i övrigt finns älg, rådjur och övrigt småvilt.

Forn- och kulturlämningar

I fastighetens sydöstra del, vid Avd 30, finns registrerad fornlämning i form av Bebyggelselämning. RAÄ-nummer: Visnums-Kil 81:1.
Likaså inom Avd 24 finns registrerad Torplämning. RAÄ-nummer: Visnums-Kil 82:1.
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
Källa: Skogsstyrelsen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i Visnums-Kil socken, Kristinehamns kommun. Denna församling räknas inte som glesbygdsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Skattetal

Mantal 1/6

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Köparen är medveten om att dödsbodelägaren som representerar säljaren har begränsad kännedom om byggnadernas skick och fastigheten i övrigt. Köparen förklarar sig godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Fastighetens pris är därför överenskommet med hänsyn till friskrivningsklausulen.

Tillfartsväg

Vägen fram till gården är ej registrerat som vägsamfällighet. Årligt underhåll har på begäran av markägarna utförts av en extern entreprenör och kostnad för detta varierar beroende på behov av snöröjning och annat underhåll såsom grus och skrapning. Uppskattad årskostnad är mellan 8-10 000 kr, beroende på insatser. Kommunalt vägbidrag söks av fastighetsägaren och brukar så gott som täcka kostnaderna.

Visning

För visning av fastighetens byggnader kontakta ansvarig Fastighetsmäklare. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse med köparen i samband med upprättande av köpekontrakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 145 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast mån 3 maj kl 16:00

Högstbjudande: 3 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter