fbpx

Lantbruk

Lättillgänglig fin äldre tallskog efter Gessivägen

Utgångspris

3 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 8 sep kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
80,0 ha
Skogsmark
78,6 ha
Skogsimpediment
1,4 ha
Virkesförråd
8 123 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN VÄSTERMYCKELÄNG 47:11

Om fastigheten

Skogsfastighet söder om Evertsberg i ett bärkraftigt sammanhängande skifte mellan Ljustjärnen och Gessibodarna. Här kan du parkera bilen vid fastighetsgränsen och gå i ett stort sammanhängande bestånd av tall som uppnått slutavverkningsbar ålder. Lättbrukad fin mark för produktion av kvalitativ tall där du dessutom kan få bidrag till skötseln. Totalt ca 80 ha, varav 78,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 8 100 m³sk. Fastigheten har två jakträtter i Västängs viltvårdsområde om ca 6 700 ha. Fastigheten har del i Älvdalens besparingsskog som bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt möjlighet till småviltsjakt på besparingens marker om ca 56 000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Älvdalens besparingsskog och ligger inom ramen för deras planprojekt där laserskanning av delägarnas marker utfördes i juli 2018 som sedan tillväxtberäknades fram till 2020. Därefter har Ludvig & Co räknat upp planen med 2021 års tillväxt. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt 80 ha, varav 78,6 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 8 123 m³sk, varav ca 7 500 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,0 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på egendomen enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har två jakträtter i Västängs (Västermyckeläng) viltvårdsområde som omfattar ca 6 700 ha, samt ytterligare ca 5 000 ha som föreningen disponerar för älgjakt. Kontaktperson kassör Stig Persson 070-3266259.
Fastigheten ger även möjlighet till småviltsjakt på Älvdalens Besparingsskog om ca 56 000 ha. Kontaktperson: Jakt och fiskeansvarig Jan Norell 0251- 597473. Se även: www.besparingsskogen.se.

Fiske

Fastigheten ligger inom Älvdalens fiskevårdsområde. Läs mer om fiske i området på www.alvdalensfvof.se

Samfälligheter

Fastigheten har andel i Älvdalens Besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. röjning, plantering, markberedning och vägunderhåll. För mer info: http://www.besparingsskogen.se/alvdalen/

Fastigheten har även andel i ett antal mindre samfälligheter som avser bl.a markbitar och vägar.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före auktionen undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 30 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 8 sep kl 14:00

Utgångspris: 3 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter