fbpx

Lantbruk

Larv 85 ha

Utgångspris

12 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 7 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gård i Larv om 85 ha som består av 19 fastigheter. Ägorna fördelar sig över ca 46 ha åkermark och ca 35 ha barrdominerad och mycket virkesrik skogsmark med virkesförråd om 13 770 m³sk.
Gården har två gårdscentra med byggnadsbestånd som är i sämre skick.
Fastigheten är belägen ca 7 km öster om Vedum i Vara Kommun.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Vara Faleberg 1:11, 2;3, 2:12, 5:8, 5:11, 5:12 & Kärrtorp 1:5, 1:7-1:18.

Adress

Larv Faleberg 4 & 5 534 62 Larv

Totalareal
85,0 ha
Inägomark
47,2 ha
Skogsmark
34,9 ha
Myr/kärr/mosse
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
2,0 ha
Boyta
130 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad Faleberg 2:3

Mangårdsbyggnad med ursprung från 1878. Byggnaden är i sämre skick och i behov av totalrenovering.
Huset är uppfört på torparpgrund med grundmur av natursten samt en mindre källare. Stommen är av timmer och fasaden har stående träpanel. På taket ligger lertegelpannor och fönster är enkelglas med innanfönster.
Uppvärmning via jordvärme, värmepumpen Nibe Fighter 1245 är dock ur funktion sedan i mars 2023.
​Boarean uppgår till 130 m² och biarean till 15 m² enligt taxeringsinformation.​ Boyta 221 m² enligt försäkringsbrev.

Vatten och avlopp
Enskilt vatten från borrad brunn.
Enskilt, ej godkänt avlopp. Avloppsvatten får inte släppas ut från fastigheten. Dispens finns så länge ingen bor i huset.

El
Fastigheterna Faleberg 2:3 och 5:8 har ett gemensamt elabonnemang, det ligger en så kallad inomgårdskabel mellan fastigheterna.

Fiber
Fastigheten är ansluten till fiber via Varaslättens bredband ek. för.
Abonnemanget är vilande.

Planlösning
Entréplan fördelar sig över huvudentré med trappa till övre plan, fyra rum och kök, skafferi där värmepumpen är placerad samt köksfarstu/hall med ingång till badrum.
Övre plan fördelar sig över allrum, sovrum samt vindsutrymmen.
Källare med förrådsutrymme.

Driftskostnad
Total driftskostnad uppgår till: 35 340 kr/år.
I detta ingår följande kostnader:
Elkostnad: 32 415:- kr/år. Elförbrukning 14 400 kWh. 20 amperes säkring.
Försäkring bostadshus: ca 2 700 kr/år. Försäkringsbelopp 500 000:-
Fiber, vilande abonnemang: 225 kr/år fördelat på medlemsavgift 100:- och årsavgift 125:-

Därutöver tillkommer fastighetsavgift om 2 880 kr/år, beräknat på 2020 års taxeringsvärde.

Energideklaration
Energideklaration är ej utförd.​​

Ladugård Faleberg 2:3

Äldre ladugård uppförd i trä med stalldel i natursten och nyare plåt på taket. Ladugården är vidbyggd med en lada som har gjutet golv och lertegel på taket, inrymmer äldre spannmålsanläggning. Vidbyggt finns också ett vagnslider i trä med eternittak, byggnaden är i dåligt skick.

Verkstad Faleberg 2:3

Verkstad uppförd med murad stomme, gavelspetsar i trä, gjutet golv samt plåt och eternit på taket.
I anslutning till verkstaden finns en gjuten platta.

Övriga ekonomibyggnader Faleberg 2:3

Övriga ekonomibyggnader utgörs av ett uthus/garage invid mangårdsbyggnaden, ett magasin med garagedel, vagnbod/garage uppfört med mursten samt ett mindre uthus. Samtliga byggnader är i äldre skick.

Bostad Faleberg 5:8

Bostadshus i sämre skick som är i behov av renovering. byggnadsår är okänt.
Huset är uppfört på torpargrund, stomme i trä samt fasad av eternit och väggskivor i tegelimmitation. På taket ligger lertegelpannor och fönster är enkelglas med innanfönster.
Huset har stått ouppvärmt de senaste åren. Uppvärmning har tidigare skett med kökspanna och luftvärmepump.
Bostaden är inte taxerad. ​Boyta enligt försäkringsbrev är 70 m².

Vatten och avlopp
Enskilt vatten, okänt vilken typ av brunn.
Enskilt avlopp med vitesföreläggande och förbud att släppa avloppsvatten. För mer info kontakta mäklaren.

El
Fastigheterna Faleberg 2:3 och 5:8 har ett gemensamt elabonnemang, det ligger en så kallad inomgårdskabel mellan fastigheterna.

Planlösning
Entréplan fördelar sig över hall, tre rum och kök samt badrum.
Övre plan är en oinredd vind.

Driftskostnad
Försäkring: Bostadshus: ca 1 200 kr/år. Försäkringsbelopp 200 000:-

Energideklaration
Energideklaration är ej utförd.​​

Ekonomibyggnader Faleberg 5:8

Vid gårdscentrat på Faleberg 5:8 finns en ladugård och två uthus som är i rivningsskick.

Övriga byggnader

På försäljningsobjektet finns flera byggnader vilka alla är i mycket dåligt skick, bl.a. följande:
Faleberg 5:11 - Hus och lada.
Kärrtorp 1:5 - Lada.
Kärrtorp 1:14 - hus.

Åkermark

Åkermarken utgörs av ca 45,7 ha med övervägande lerjordar. Arealen är delvis dränerad, endast enstaka täckdikningskartor finns att tillgå.
Några av skiftena vid Kärrtorp nås via en äldre, enklare bro som är belägen på grannfastigheten Kärrtorp 1:6. Nyttjandet är endast en muntlig överenskommelse, servitut finns ej upprättat.
31 ha av åkermarken överlåts med träda på tillträdesdagen och 14,5 ha överlämnas höstplöjt efter arrendets upphörande 2024-03-14.
Eu-ersättningen för 2023 tillfaller säljaren.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 34,9 ha med ett bedömt virkesförråd om 13 773 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 395 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 8,8 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 274 m³sk/år.

Trädslagsfördelningen har angetts till 40% tall, 50% gran, 6% löv och 4% ek. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 5 012 m³sk varav 4 040 m³sk avser föryngringsavverkning, 760 m³sk avser gallringsuttag och 212 m³sk avser naturvårdande skötsel.

Under våren har det rensats för sly runt åkerkanterna.

Dikningsföretag

Vara Faleberg 5:8, 5:11, 5:12 samt Kärrtorp 1:5, 1:7-1:18 har del i torrläggningsföretaget Tubbetorp, Damsåsen, Kärrtorp mfl. 1924.
Kärrtorp 1:14, 1:15, 1:16, 1:17 och 1:18 har del i Jultorps DF 1964.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomtmark och vägar mm.

Jakt

Jakten övergår till köparen på tillträdesdagen. Hela eller delar av följande fastigheter är registrerade i Södra Skaraborgs kronhjortsskötselområde.
-Faleberg 2:12 och 5:8. Kärrtorp 1:5, 1:7-1:9 och Kärrtorp 1:14-1:18.

Helägda samfälligheter

Fastigheterna i försäljningsobjektet äger följande samfälligheter till 100 %.
-Kärrtorp S:5, S:6, S:8 och S:15, ändamål torvtäkt. Denna mark, ca 0,3 ha brukas som åkermark och ingår i arealen som redovisas under åkermark. Är belägen i Kärrtorp.
-Kärrtorp S:10, S:11, S:12 och S:13 utgörs av ca 0,4 ha soldatjord (skogsmark) belägen i Dammsåsen vid fastigheten Kärrtorp 1:5 område 2 och Kärrtorp 1:15 område 4.
-Kärrtorp S:1, S:2, S:4. Utgörs av ca 0,5 ha bränntorvmosse vid Stora Komossen.
-Faleberg S:1, S:2. Utgörs av ca 0,5 ha bränntorvmosse vid Stora Komossen.
Samfälligheterna ovan är markerade i bifogade kartor.
Läs mer om samtliga samfälligheter under rubrik "Rättigheter och belastningar".

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen på sidan 3 i prospektet är hämtade från skogsbruksplanen.

Areal enligt fastighetsregistret uppgår totalt till 84,9542 ha fördelat på:
Vara Faleberg 1:11 = 6,919 ha. Faleberg 2:3 = 19, 2743 ha . Faleberg 2:12 =7,4947 ha. Faleberg 5:8 = 5,4525 ha. Faleberg 5:11 = 5,3937 ha. Faleberg 5:12 = 4,6291 ha.
Kärrtorp 1:5 = 10,7943 ha. Kärrtorp 1:7 = 3,0249 ha. Kärrtorp 1:8 = 2,8478 ha. Kärrtorp 1:9 = 3,0669 ha. Kärrtorp 1:10 = 2,3819 ha. Kärrtorp 1:11 = 2,3372 ha. Kärrtorp 1:12 = 2,3618 ha. Kärrtorp 1:13 = 2,1721 ha. Kärrtorp 1:14 = 1,547 ha. Kärrtorp 1:15 = 1,457 ha. Kärrtorp 1:16 = 1,349 ha. Kärrtorp 1:17 = 1,186 ha. Kärrtorp 1:18 = 1,265 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Taxeringsvärde

Vara Faleberg 2;3, 2:12, 5:11, 5:12 & Kärrtorp 1:5, 1:7-1:18. I taxeringsvärdet nedan ingår även fastigheterna Vara Österbitterna 7:20, 8:6 och 8:7.

Totalt taxeringsvärde är: 4 445 000:-
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020
Typkod: 120 Lantbruksenhet, bebyggd.
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Åkermark: 2 733 000:-
Skogsmark: 1 155 000:-
Skogsimpediment: 5 000:-
Ekonomibyggnad: 168 000:-
Småhusbyggnad lantbruk: 280 000:-
Småhusmark: 104 000:-

Vara Faleberg 1:11 och 5:8
Totalt taxeringsvärde är: 318 000:-
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020
Typkod: 110 Lantbruksenhet, obebyggd.
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Åkermark:175 000:-
Skogsmark: 136 000:-
Skogsimpediment: 7 000:-

Inteckningar

Fastigheterna överlåts Inteckningsfria.

Rättigheter och belastningar m m

Faleberg 1:11
Fastigheten har del i Harslätt GA:1. Vägen som går öster om skiftena. Bidrag finns till vägen och ingen utdebitering sker normalt.

Faleberg 2:12
Samfällighet: Faleberg S:2 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,38 ha (27,27%). Faleberg S:6 - Avser oskiftad mark 1,5 ha (3/32 mantal).
Gemensamhetsanläggning: Faleberg GA:3 (Faleberg Sibiriens samfällighetsförening)- Avser väg, andel 4,8. Edsmären GA:2 - avser väg. 222 andelar av totalt 310 548 andelar. Utdebiteringen 2022 var 0,3 kr/andel.

Faleberg 2:3
Samfällighet: Faleberg S:2 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,38 ha (72,73%). Faleberg S:6 - Avser oskiftad mark 1,5 ha (1/4 mantal).
Gemensamhetsanläggning: Faleberg GA:3 (Faleberg Sibiriens samfällighetsförening) - Avser väg, andel 8,9. Edsmären GA:2 - avser väg. 602andelar av totalt 310 548 andelar. Utdebiteringen 2022 var 0,3 kr/andel.

Faleberg 5:8
Samfällighet: Faleberg S:5 - Avser oskiftad mark 0,67 ha (1/16 mantal).

Faleberg 5:11
Samfällighet: Faleberg S:1 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,18 ha (50%). Faleberg S:5 - Avser oskiftad mark 0,67 ha (1/16 mantal).

Faleberg 5:12
Samfällighet: Faleberg S:1 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,18 ha (50%). Faleberg S:5 - Avser oskiftad mark 0,67 ha (1/16 mantal).

Kärrtorp 1:5
Samfällighet: Kärrtorp S:9 - Avser väg (andel 12,5%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (12,5%).
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-752.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Affärsverket Svenska Kraftnät. Rättigheten är lastande.
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-192.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Vattenfall AB. Rättigheten är lastande.

Kärrtorp 1:7
Samfällighet: Kärrtorp S:1 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,14 ha (33,33%). Kärrtorp S:5 - Avser Torvtäkt 0,17 ha (23%). Kärrtorp S:9 - Avser väg (andel 4,2%). Kärrtorp S:10 - Avser soldatjord 0,13 ha (23%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (4,2%).

Kärrtorp 1:8
Samfällighet: Kärrtorp S:1 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,14 ha (33,33%). Kärrtorp S:5 - Avser Torvtäkt 0,17 ha (23%). Kärrtorp S:9 - Avser väg (andel 4,2%). Kärrtorp S:10 - Avser soldatjord 0,13 ha (23%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (4,2%).

Kärrtorp 1:9
Samfällighet: Kärrtorp S:1 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,14 ha (33,33%). Kärrtorp S:5 - Avser Torvtäkt 0,17 ha (23%). Kärrtorp S:9 - Avser väg (4,2%). Kärrtorp S:10 - Avser soldatjord 0,13 ha (23%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (4,2%).

Kärrtorp 1:10
Samfällighet: Kärrtorp S:2 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,16 ha (25%). Kärrtorp S:6 - Avser Torvtäkt 0,06 ha (55,6%).Kärrtorp S:9 - Avser väg (3,1%). Kärrtorp S:11 - Avser soldatjord (55,6%)., Kärrtorp S:14 - Avser väg (3,1%).

Kärrtorp 1:11
Samfällighet: Kärrtorp S:2 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,16 ha (25%). Kärrtorp S:7- Avser Torvtäkt 0,06 ha (55,6%). Kärrtorp S:9 - Avser väg (3,1%). Kärrtorp S:12 - Avser soldatjord 0,09 ha (55,6%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (3,1%).

Kärrtorp 1:12
Samfällighet: Kärrtorp S:2 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,16 ha (25%). Kärrtorp S:5 - Avser Torvtäkt 0,17 ha (17,2%). Kärrtorp S:9 - Avser väg (3,1%). Kärrtorp S:10 - Avser soldatjord 0,13 ha (17,2%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (3,1%).

Kärrtorp 1:13
Samfällighet: Kärrtorp S:2 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,16 ha (25%). Kärrtorp S:8 - Avser Torvtäkt 0,06 han (55,6%). Kärrtorp S:9 - Avser väg (25%). Kärrtorp S:13 - Avser Soldatjord 0,08 ha (55,6%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (3,1%).

Kärrtorp 1:14
Samfällighet: Kärrtorp S:4 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,16 ha (20%). Kärrtorp S:7 - Avser Torvtäkt 0,06 ha (44,4%). Kärrtorp S:9 - Avser väg (2,5%). Kärrtorp S:12 - Avser soldatjord 0,09 ha (44,4%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (2,5%).
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-752.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Affärsverket Svenska Kraftnät. Rättigheten är lastande.
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-192.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Vattenfall AB. Rättigheten är lastande.

Kärrtorp 1:15
Samfällighet: Kärrtorp S:4 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,16 ha (20%). Kärrtorp S:9 Avser väg (2,5%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (2,5%).
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-752.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Affärsverket Svenska Kraftnät. Rättigheten är lastande.
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-192.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Vattenfall AB. Rättigheten är lastande.

Kärrtorp 1:16
Samfällighet: Kärrtorp S:4 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,16 ha (20%). Kärrtorp S:8 - Avser Torvtäkt 0,06 han (55,6%).Kärrtorp S:9 - Avser väg (2,5%). Kärrtorp S:13 - Avser Soldatjord 0,08 ha (44,4%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (2,5%).
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-752.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Affärsverket Svenska Kraftnät. Rättigheten är lastande.
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-192.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Vattenfall AB. Rättigheten är lastande.

Kärrtorp 1:17
Samfällighet: Kärrtorp S:4 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,16 ha (20%). Kärrtorp S:6 - Avser Torvtäkt 0,06 ha (44,4%). Kärrtorp S:9 - Avser väg (2,5%). Kärrtorp S:11 - Avser soldatjord (44,4%)., Kärrtorp S:14 - Avser väg (2,5%).
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-752.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Affärsverket Svenska Kraftnät. Rättigheten är lastande.
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-192.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Vattenfall AB. Rättigheten är lastande.

Kärrtorp 1:18
Samfällighet: Kärrtorp S:4 - Avser Bränntorvmosse, Stora Komossen 0,16 ha (20%). Kärrtorp S:5 - Avser Torvtäkt 0,17 ha (13,8%). Kärrtorp S:9 - Avser väg (2,5%). Kärrtorp S:10- Avser soldatjord 0,13 ha (13,8%). Kärrtorp S:14 - Avser väg (2,5%).
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-752.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Affärsverket Svenska Kraftnät. Rättigheten är lastande.
Rättigheter och belastningar - aktnr: 1682-192.1 - Avser: Ledningsrätt, Ledningshavare Vattenfall AB. Rättigheten är lastande.

Vägar

Utöver de vägar som anges under Rättigheter och belastningar finns följande gemensamhetsanläggningar där försäljningsobjektet har del i väg. Andelstal saknas.
Kärrtorp GA:1. Bidrag utgår ej för vägen.
Dammsåsen GA:1. Vägen är ej rustad för timmertransport. Bidrag utgår ej för vägen.
För mer information kontakta mäklaren.

Miljöinventering

Fastigheterna i försäljningsobjektet var år 2021, föremål för en miljöinventering då det på några av fastigheterna, tidigare har förvarats oljefat, blybatterier, maskiner, cisterner och bekämpningsmedel mm på ett sätt som inneburit risk för föroreningsspridning.

En Provtagningsplan upprättades i november 2021, VAMBN-2021-419_19_2021-12-01 där respektive fastighet inventerades. Utifrån denna undersökningsplan visade det sig att Vara Faleberg 2:3 Kärrtorp 1:8, 1:9, 1:12 och 1:14 hade värden över känslig markanvändning (KM) som är riktvärden som naturvårdsverket tagit fram som ska klaras på en bostadsfastighet.
På de övriga fastigheterna Faleberg 5:8, Kärrtorp 1:5, 1:7, 1:10, 1:11 och 1:13 som miljöinventerats, påträffades inga förhöjda halter av föroreningar. Observera att samtliga skogsskiften och samfälligheter ej är inventerade, läs mer i provtagningsplanen.
Vara kommun beslutade därefter genom beslut med diarienummer VAMBN-2022-596_38_2023-04-11 att förelägga fastighetsägare att utföra avhjälpande åtgärder avseende markföroreningar på fastigheterna Vara Faleberg 2:3 Kärrtorp 1:8, 1:9, 1:12 och 1:14.
Saneringsåtgärder i mark utfördes under 2022 på ovan nämnda fastigheter och resultat vid uppföljande miljökontroll visar att uppsatta åtgärdsmål har nåtts. Se vidare Slutrapport Avhjälpande åtgärder.
På fastigheterna Vara Faleberg 2:3, 5:8 och 5:12 har det i början av 2023 utförts en undersökning av grundvattnet i syfte att undersöka eventuell förekomst av glyfosat/AMPA. På fastigheten Faleberg 2:3 har även dricksvattnet testats för glyfosat/AMPA. Resultatet av undersökningen indikerar på att tidigare identifierade jordföroreningar inte spridits vidare till grundvattnet inom området då inga glyfosat- eller AMPA-halter detekterats över varken aktuella riktvärden eller laboratoriets rapporteringsgräns. Läs hela rapporten om grundvattenbedömning för förekomst av glyfosat/AMPA, VAMBN 2022-596_37_ 2023-04-03.
Miljöenheten i Vara Kommun ska också upprätta en slutrapport angående miljöinventeringen.
Observera att informationen ovan är en kortfattad sammanställning. För mer information se samtlig dokumentation som finns bifogad på vår hemsida.

EBH-stödet
Fastigheten Vara Faleberg 2:3: finns registrerad i Länsstyrelsens databas EBH-stödet med Id 195771. EBH-stödet är länsstyrelsernas register över potentiella och konstaterade förorenade områden. Läs mer i bifogade filer.

Friskrivningsklausul

Fastigheten överlåts med en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. Köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning

Fastigheterna överlåts med kvarvarande lös egendom, ingen ytterligare städning kommer att ske.

Visning

Välkommen att boka tid för visning på vår hemsida!​ Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på respektive fastighet i försäljningsobjektet. Förutsättningar för en delförsäljning är att det finns bud på samtliga fastigheter samt att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt.
För mer information kontakta mäklaren.​

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse med fastighetsägaren.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 7 jun

Utgångspris: 12 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter