Lantbruk

Lantgård 45 ha Lönnemåla

Pris 4 525 000 kr eller bud

4 525 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 15 apr, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,7 ha
Tomtområde
41,7 ha
Virkesförråd
2 752 m3sk
Boyta
145 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSHAMN LÖNNEMÅLA 1:2

Adress

Lönnemålavägen 120-20 37693 Svängsta

Om fastigheten

Fastigheten ligger i ett naturskönt jordbrukslandskap med gårdsboende mellan Svängsta och Mörrum i Lönnemåla by. Markerna ligger väl samlade i ett skifte runt gårdscentrat med skogsmarken inbruten mellan den goda jordbruksmarken. Ingomarken uppgår totalt till ca 23 ha varav ca 14 hektar åkermark och 9 hektar betesmark. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 21 hektar med ett virkesförråd om ca 2 800 m³sk. Skogen är välskött och domineras av ek, bok och övrigt löv samt med inslag av gran och tall.

Pris 4 525 000 miljoner kr eller bud

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden är byggd i 1 3/4 plan med mindre källardel. Torpargrunden består av kilad sten och stomme och fasad av trä samt tak av eternit. Uppvärmningen består av vattenburen värme till större delen av huset och detta är kopplat till en vedpanna (Baxter -02) i närliggande uthus med kulvert till bostaden. Elpatron finns samt 2 600 L +750 L i ackumulatortankar kopplat till värmesystemet. Uppskattad vedförbrukning per år är ca 30 m³. Övrig uppvärmning består av vedspis. Vatten kommer från egen grävd brunn. Godkänt avlopp med infiltrationsbädd finns från år 2018. Fiber kommer anslutas till bostaden under våren 2020.

NB: 3 rum, kök, hall groventré samt toalett med dusch.
ÖB: 3 rum, hall och ett större oinrett rum.

Källare finns under köket i bostaden.

Årlig elförbrukning är ca 1000 - 1200 kw/månad.
Husbocksförsäkring finns.
Sophämtningskostnad 2 600 kr/år
Slamtömning 900 kr/år
Årlig försäkringskostnad 7 200 kr/år

Ekonomibyggnader

Inom gårdscentrat finns tre ekonomibyggnader varav två äldre ladugårdsbyggnader och ett enklare maskinskjul/förråd.
Ladugårdsbyggnaden ligger strax intill bostaden och innehåller äldre stalldel med loge. Taket är belagt med plåt/eternit och stomme och väggar är av trä.
Den andra ladugårdsbyggnaden består av stensatta väggar med eternittak och används idag som förråd.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av David Ljungkvist på LRF Konsult i februari 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 45,4 hektar och den produktiv skogsmarken uppgår till 21,2 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 800 m³sk, varav ca 1 100 m³sk är beräknad i avverkningsförslag. Medelboniteten är beräknad till 6,7 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till 98 m³sk. Trädslagsfördelningen är 14 % tall, 21 % gran, 65 % övrigt löv.

OBS: Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Skogsvård

Fastigheten ligger i ett jordbrukslandskap mellan Mörrum och Svängsta i Lönnemåla. Hela fastigheten är om 45 hektar varav den produktiva skogsmarken är om 21 hektar och utgörs främst av löv med ek, bok, björk, asp med inslag av både gran och tall. Skogen är välskött och en jämn åldersfördelning samt ett bra vägnät med goda drivningsförhållanden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken utgörs av en total areal om 23 hektar varav denna areal utgörs av ca 14 ha är åkermark samt ca 9 ha är betesmark och ligger fördelad delvis i anslutning till gårdscentrat.

Arrende/nyttjanderätter

Inom fastigheten finns idag ett arrende på jordbruksmarken som omfattar ca 15 ha och detta löper vidare t.o.m. 2022-03-13.
Stödrätter som finns med i ovan arrende och återgår till jordägaren när arrendet upphör.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen fr.o.m. 1 juli 2020.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet så finns det registrerad kultur- eller forn lämningar på fastigheten i avdelning 9 och 25 i skogsbruksplanen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Besiktning av byggnader sker innan bud lämnas av sakkunnig besiktningsman, snickare, rörmakare eller liknande

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 825 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Liknande fastigheter