fbpx

Lantbruk

Lantbruksfastighet strax utanför Enköping

Utgångspris

17 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 15 Dec

Anmäl intresse

  • Kolförråd 98.7 ton/ha

Om fastigheten

Fastigheten som ligger endast ca tre kilometer utanför Enköping består av högproduktiv åker och skogsmark. Åkermarken (53 ha) befinner sig till stor del efter Enköpingsån med bra jordmån och bra dränerad och avrinning till ån. Skogen (117 ha) är blandskog av barr och har ett virkesförråd om 17 400 m³sk, varav stor andel i åldern 30 – 60 år och är högproduktiva. Medelbonitet om 7 m³sk per ha och år. Gallringsbestånd med god årlig tillväxt och ungskogar med visst röjnings- och gallringsbehov. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel. Investeringsfastighet där den yngre växande skogen årligen bygger upp ett högre virkesförråd, och den äldre skogen med fördel används till löpande omkostnader. Fastighet med god arrondering i ett samlat skifte och med närhet till allmän väg och skogsbilväg samt kompletterande basvägar, ger goda möjligheter till en rationell skötsel. Jakt och fiskerättigheter för ny ägare.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ENKÖPING VÅRFRUKYRKA-BODA 2:3 del av

Adress

Enköping Vårfrukyrka-Boda 74595 Enköping

Totalareal
174,0 ha
Övrigmark
3,6 ha
Inägomark
53,1 ha
Skogsmark
117,3 ha
Virkesförråd
11 630 m3sk
Total tillväxt/år
552 m3sk
Kolförråd/ha
98.7 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning och ansökan är inlämnad (C23490), kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Vid avstyckning svara köparen för lagfartskostnader och stämpelskatt (1.5% för fysisk person). Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom intresseanmälan utgångspris 17 000 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud eller intresseanmälan ska vara fastighetsmäklaren Joakim Aro, tel 070-604 64 06, e-mail joakim.aro@ludvigfast.se, tillhanda senast den 15 december 2023.

För ytterligare frågor om budgivningen var god kontakta ansvarig mäklare.

Tillträde

Tillträde kommer att ske efter ca 1 år då fastighetsbildningen är klar.

Visning

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt. Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Använd också eller i stället bifogade översiktskartor, fastighetskarta samt skogskarta.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Vägar

Fastigheten har ett mycket bra vägsystem och åtkomlighet. Bilväg finns från öster, Tag av vid skylt (Testeby) över gårdsplanen in på Bodafastigheten för att sedan fortsätta in en bit på objektet på andra sidan bäcken på fastigheten. Bilvägen är gemensam för flera grannar som gemensamt delar på kostnaderna för vägen. Utfartsvägarna är samfällda från allmän väg och ägs gemensamt. Sedan finns 3 at skogsbilvägar som ägs och kommer att tillhöra den nybildade fastigheten. Den nybildade skogsfastigheten bör få skälig del i vägsamfälligheten och fastställs av lantmätaren i förrättningen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Mantal

Fastigheterna har inga satta mantal.

Fastigheterna har del i ett antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som bl a avser vägar, diken m m, och belastas av och har förmån till rättigheter för utfart, ledningar m m. Endast de rättigheter, inskrivningar, andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som behövs för förrättningens genomförande skall ingå.

Andelar finns inte i Häradsallmänning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson

Jakt

Fastigheten ingår i Älgförvaltningsområde Fjärdhundra, Uppsala län. Fastigheten ingår i Viltvårdsområde (VVO), Älgskötselområde (ÄSO) och Kronskötselområde (KSO). Sektionerna bildar sedan jaktlag för älgjakten. Jakten på högvilt sker som gemensamhetsjakt med grannar i Boda jaktlag. Ny ägare övertager rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄSO/KSO. Fastigheten har bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark. Jakten på fastigheten är upplåten till Boda Jaktlag t o m 2025-06-30.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2022 av Anemone Skog AB. Planen är därefter justerad efter avverkningar och tillväxten beräknad t.o.m tillväxtsäsongen 2023.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 117 ha med ett virkesförråd om 11 630 m³sk, varav 2 100 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 7,0 m³sk per ha, medeltal 99 m³sk per ha.
Trädslagsblandning 47 % tall, 37 % gran, löv 2 % och 14 % björk. Stor del av skogen finns i åldersklasserna 30 - 60 år (55 %).
Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med ett nära avstånd till egna skogsbilvägar in från öster.
Inga nyckelbiotoper eller biotopskydd finns på fastigheten.

På fastigheten pågår nu avverkning av granbarkborreskadad skog och en mindre gallring. Prospektet har justerats 2023-11-09 för dessa virkesuttag. Stora Enso har justera planen med utförda och pågående skogsarbeten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Testeby

Upplåtelse av markområde 10 m intill tomtgräns 2:5 för "Bränslekälla" tiden 2021-06-01 - 2031-05-31. Årlig arrendeavgift 300 kr/år.

Solbo

Arrendetomt som är under avstyckning och ingår således inte i försäljningen.

Smedstorp

Upplåtelse av arrendetomt för tiden 2020-01-14 - 2025-01-13. Årlig arrendeavgift 1000 kr/år + index (KPI), basår 2014

Arrende/nyttjanderätter

Ett jordbruksarrende av åkermarken 2023-03-14 - 2025-03-13 sk sidoarrende är upprättat med Wässmans Lantbruk AB. Årligt arrende är ca 110.000 kr/år + moms.

Forn- och kulturlämningar

På den del av fastigheten som försäljningen gäller finns flera övriga kulturhistoriska lämningar registrerade och två fornlämningar (stenring och skärvor) hos Riksantikvarieämbetet. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Fastigheterna besväras av sökta och beviljad inteckningar. Fastigheten säljs fri från lån och inteckningar på tillträdesdagen. I ansökan om fastighetsbildning kommer att tas in uppgifter om att avstyckningen skall vara inteckningsfri.

Inägomark

På fastigheten finns det en inäga i skogen om ca 4 ha. Inägan brukas av ägaren och är i träda. Området överlåts på ny köpare vid tillträdet.

Åkermark

Fin och bra åkermark med bra tillgänglighet. Åkermarken är uppkommen i dalgången som leder vidare ut till Enköpingsån. Dräneringen är tillfredställande och marken lutar mot öster ner mot ån. Ungefär 46 procent av kommunens yta utgörs av åkermark. Näst efter Gotlands kommun så är Enköping den kommun i landet som har störst total åkerareal (cirka 52 000 hektar). Detta motsvarar nästan 2 procent av landets totala åkerareal. Detta betyder att jordbruksmarken och lantbruket i kommunen är av stor betydelse för landets livsmedelsförsörjning. Kommunens betydelse för livsmedelsproduktionen förstärks än mer genom att produktionen sker mitt i den befolkningstäta Stockholm – Mälarregionen.

Områdesbeskrivning

Vacker dalgång i odligslandskapet ner mot Enköpingsån. Ett antal tomter har avstyckats och bebyggts efter vägen för permanent och fritidsboende då området är mycket naturskönt med närhet in till Enköping men ändock utan genomfartstrafik.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 15 Dec

Utgångspris: 17 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter