Lantbruk

Lantbruksfastighet strax söder om Dalälven

Utgångspris

2 900 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,4 ha
Tomtområde
41,4 ha
Boyta
160 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SALA MÖKLINTA-FORSBO 1:11, 1:13 OCH AVESTA NÄCKENBÄCK 3:1

Om fastigheten

Nu finns möjligheten att förvärva jord- och skogsbruksfastigheter strax söder om Dalälven.
Totalt 14 ha åkermark och 26 ha skog med ett virkesförråd om 3 560 m³sk. Medeltal 138 m³sk/ha och bonitet 5,7 m³sk/ha/år. Lantgård med bostadshus och äldre ekonomibyggnader. Jakträtt samt fiske i Dalälven och två intilliggande sjöar ingår.

Försäljningen omfattar en registerfastighet i Avesta kommun och två fastigheter i Sala kommun. Fastigheterna säljs mot anbud och bud kan läggas separat på varje fastighet alternativt gemensamt bud på alla 3 registerfastigheterna.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Charmig bostadshus i 1 1/2-plan med genuint lantlig stil. Timmerstomme med källare under en del av huskroppen. Resterande del på torpargrund. Byggnadsmått 14,5 x 8,9 m. Yttertak med lertegel och bruten fasad med liggande och stående träpanel. Uppvärmning med vattenburet system och pelletspanna. Pannan är av märket Gaselle, 35 KW. Elpatron saknas. Fönster på huset är delvis gamla englasfönster med insättning och delvis kopplade tvåglasfönster. Enskilt vatten från brunn på gården. Enskilt avlopp.

Huset rymmer 8 rum och kök. Boarea 160 kvm och biarea 70 kvm enligt taxerad uppgift. Standarden är enkel och interiören är omodern och eftersatt i underhållet.
På nedre plan finns kök med 60-talsinredning och enkel standard. Elspis med tre plattor, ett gammalt kylskåp och vedspis. Kök och hall har målade väggar och matta på golvet. Kammare, kontor och finsal med tapetserade väggar och gamla trägolv. WC med toalett och handfat.
På övre plan ligger fyra sovrum med tapet på vägg och trägolv eller korkmatta. Hall och kaklat badrum med toalett, handfat och badkar. Stor oinredd kallvind längs byggnadens nordöstra sida.

På källarplanet finns garage med egen ingång samt pannrum där pelletspannan står, en gammal tvättstuga och matkällare.
På husets baksida ligger en jordkällare.

Bagarstuga

En av två sidobyggnader till boningshuset. Äldre timmerbyggnad på stenlagd grund med fasad av stående träpanel och lertegel på taket. Byggnadsmått 11,3 x 4,5 m. Ursprungligen inredd med kök och kammare, samt en vind. Används i dagsläget till förvaring.

Visthusbod

Den andra sidobyggnaden har en timrad del med brädgolv. Vidbyggd vedbod med brädvägg. Stenlagd grund och lertegel på taket.
Totalt byggnadsmått 5,7 x 9,8 m.

Ekonomibyggnader

Gammalt djurstall med lider och vidbyggd loge.
Ladugård med murad stomme, gjutet golv och putsad fasad. Ladugården har tidigare nyttjats för uppbundna mjölkkor och djurstall för svin. I förlängning ligger en timrad stalldel med gamla hästspiltor följt av garage med gjutet golv och lider med träkonstruktion och brädväggar. Ovanpå lider och djurstall ligger ett magasin. Lertegeltak på hela byggnaden. Hela byggnadens mått är 39 x 9,5 m.

På gaveln av ladugården är logen byggd i T-formation. Logen har en självbärande träkonstruktion med stödben, brädvägg, trägolv och lertegel på hela taket. Logens byggnadsmått är 10 x 24 m.

Smedja
Mindre timmerbyggnad med lertegel på taket. Byggnadsmått ca 6 x 8 m.

Lada
Trästomme med brädvägg och trägolv, lertegel på taket. Byggnadsmått ca 8 x 9 m.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Inägomark

Åkermarken på försäljningsobjektet är av normal avkastning och kvalitet för området enligt taxerad uppgift. Tillfredställande dränerad eller självdränerad.

På Näckenbäck 3:1 omfattar jordbruksmarken 7 ha åker fördelat på ett större brukningsområde på hemskiftet samt ett mindre på skifte 2.
Möklinta-Forsbo 1:11 uppgår till knappt 6 ha åkermark. Åkermarken utgörs av ett sammanhållande skifte. På brukningsområdet står en gammal lada. På Möklinta Forsbo 1:13 ligger ytterligare 1 ha åkermark.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2020 av Bertil Engström.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 26 ha med ett virkesförråd om 3 560 m³sk, varav 1 360 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 5,7 m³sk per ha. Medeltal 138 m³sk per ha.
Trädslagsblandning 52 % tall, 24 % gran och 24 % björk. Något ojämn åldersfördelning med stor andel skog i åldersintervallet 20-30 år. 54 % är yngre än 40 år.

Skogsmarken är fördelad på sex olika skiften. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Huvudsakligen frisk mark och något ojämn ytstruktur. Bitvis blockigare terräng. I skogsbruksplanen är avdelning 89, 12, 13, 19 och 26 föreslagna som NO-områden, naturvård orört, totalt 3 ha. 11,6 % av arealen.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planen är röjningsåtgärd i avdelning 20, totalt 0,9 ha, föreslagen inom 2-5 år. Föreslagna gallringsåtgärder omfattar avdelning 6, 15, 22 och 31, totalt 8,7 ha inom 5-10 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten på fastigheterna är inte upplåten utan övergår på ny köpare fr om 2021-07-01.

Fastigheterna ingår i By Folkärna Viltvårdsområde.

Fiske

Fastigheten har andel i Näckenbäck FS:9 som ger del i samfällt vatten och fiskerätt i intilliggande Dammsjön (Näckenbäck S:7) och Mellansjön (Näckenbäck S:8) samt fiskerätt i neder delen av Dalälven vid Bysjön. Fisket tillhör By Fiskevårdsförening (FVO). För mer information om fisket i By FVO se https://avesta.se/gora-och-uppleva/natur-och-friluftsliv/fiske/by-fvo/.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två fornminnen registrerade på Näckenbäck 3:1 hos Riksantikvarieämbetet. Det ena är en källa med tradition, även kallad Trefaldighetskällan, som ligger på skogsmarken. Det andra fornminnet utgörs av en väghållningssten som är belägen vid brukningscentrum.
På Möklinta-Forsbo 1:13 finns också en vägmärkessten registrerad som fornminne. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Det finns två nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen som berör skogsmarken på Näckenbäck 3:1. På skifte 1 är området som ansluter ner till Dammsjön registrerat som en biotop med myr- och skogsmosaik. 0,7 ha av denna nyckelbiotop berör försäljningsobjektet och består av avdelning 9 och 10 i skogsbruksplanen. På skifte 4 är avdelning 12 i skogsbruksplanen, totalt 1 ha, registrerat som barrnaturskog hos Skogsstyrelsen.

Ett mindre område på skifte 2 är registrerat som en biotop med höga naturvärden, blandsumpskog. Vid Hedmossen finns även en sumpskog registrerad på skifte 5. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Friskrivningsklausul

Då Säljaren är ett dödsbo som ej har närmare kännedom om fastigheten kommer en friskrivningsklausul att finnas med i kontraktet, där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Förvärvstillstånd

För registerfastigheterna Möklinta-Forsbo 1:11 och 1:13 i Sala kommun krävs förvärvstillstånd då dessa ligger inom glesbygdsområde . Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Inget förvärvstillstånd krävs för fastigheten Näckenbäck 3:1 i Avesta kommun.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Fastigheterna säljs mot anbud. Bud kan också läggas separat på varje fastighet alt gemensamt bud på alla 3 registerfastigheterna.

Utgångspris 2.900.000 kr för alla 3 registerfastigheter. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt eller muntligt bud ska vara fastighetsmäklaren Thomas Hedlund, tel 021-10 35 55, e-mail thomas.hedlund@ludvig.se, tillhanda senast den 24 november 2020 kl 13.00. Använd gärna bifogad anbudsblankett med konkret anbud.

De budgivare som skickat in anbud till kl 11.00 sista anbudsdagen äger rätt att erhålla uppgift om vilket högsta anbudet är fram till kl 13.00 den sista anbudsdagen. Möjlighet finns då att höja tidigare bud eller avvakta till kl 13.00 då sista tid för anbud gäller. Anbudsgivarens namn etc behandlas däremot helt konfidentiellt.

Efter kl 13.00 anbudsdagen skall man finnas anträffbar på telefon. Ansvarig mäklare ringer då upp en efter en som ges möjlighet att bjuda över eller avböja höjning till dess att endast en, högsta budgivare finns kvar. Finns man inte tillgänglig vid kontakt efter kl 13.00 noteras i anbudsjournalen att anbudsgivaren stannat på senast lämnade budnivå.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter