fbpx

Lantbruk

Lantbruksfastighet strax nordost om Hammerdal

Högsta bud

2 600 000 kr

Högstbjudande: 2 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
223,3 ha
Skogsmark
67,0 ha
Betesmark
3,0 ha
Åkermark
23,0 ha
Impediment
127,0 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Vatten
2,2 ha
Virkesförråd
7 822 m3sk
Boyta
180 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND GRENÅS 2:35

Adress

Grenås 465 83349 Hammerdal

Om fastigheten

Trevlig skogs-gård i byn Grenås, öppet belägen med utsikt över ängs- och skogsmark. Jakt- och fiskerätt. Gården lämpar sig väl för häst och övrig djurhållning med åker- och betesmarkerna i anslutning till gårdscentrat. Här finns gott om utrymme och möjligheter till olika verksamheter i de tillhörande ekonomibyggnaderna. Jakträtten medger älg- och småviltsjakt inom Grenås viltvårdsområde om totalt 4 859 ha. En stor och härlig bakstuga finner du ute i bryggstugan på gården.
Fastighetens skog består av skog i varierande åldersklasser med en medelbonitet på 3,4 m3sk/ha. Virkesförrådet uppgår till ca 8 000 m3sk med årets tillväxt inräknad, varav ca 4 100 m3sk är klassad som S1 och S2-skog.
För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Småhusbyggnad

Byggnad i 2 plan, timmerstomme med utgrävd källare, fasad av stående träpanel uppförd på torpargrund och delvis källargrund. Tegeltak. Två-glasfönster. Uppvärmningssystem: Vedpanna (-19) med el-patron som nu är bortkopplade (-20), 1700 liters system. El-varmvattenberedare. Vattenburen värme på bägge plan. Kulvert (-19) finns mellan bostadshuset och verkstaden. Vatten från från byns vattenförening, nydragna ledningar in i huset -2019. Avlopp egen tre-kammarbrunn med infiltration. Ventilation självdrag. Fiberanslutning är beställd av säljaren, oklart när den installeras. Kluven och torr ved för 1-årsbehov (ca 40 m3fub)

Ladugård/kombinationsbyggnad

Ladugård/kombinationsbyggnad med delvis gjutna golv och tegeltak, inrymmer bl.a. maskinhall med grusgolv och stomme av plåt, bryggstuga med gammalt kök och vedspis, bakstuga med bakugn(bör ses över och provtryckas), vedbod, vagnslider, förrådsutrymmen, utedass, spån/foderficka som nu används som hönshus, mjölkkammare med bortkopplat vatten, ladugårdsdel, mellanrum, kontor med dusch, gödselplatta. El-ansluten. Byggarea ca 700 kvm.

Verkstad

Verkstadsbyggnad i isolerad lättbetongsstomme med plåttak Byggarea ca 70 kvm. Indraget el- och vatten. Värmesystem: Vattenburen aerotemper och vedpanna som även värmer vattnet till bostadshuset via kulvert.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Högarna Skog AB, Kalle Lennartsson. Planen är uppdaterad och tillväxtberäknad till 2021. Enligt skogsbruksplanen omfattar den totala arealen 191,9 ha, varav produktiv skogsmark om 96,7ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 7 822 m3sk varav 4 067 m3sk är S1- och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbeskrivningen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga ev. skogsvårdsåtgärder som finns på skiftet per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Grenås 2:35 ingår i Grenås viltvårdsområde om totalt 4 859 ha som i sin tur ingår i Skallsjöns Älg- och Kronskötselområde om 116 790 ha, kontaktperson till skötselområdet är Magnus Persson, telefonnummer: 070-6068814 E-post: Magnus.persson@sca.com
Grenås jaktlag hade hösten 2020 en älgtilldelning på 10 vuxna och 5 kalvar.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per den 1/7-2022.

Jaktstuga

I kanten av Isnottjärnen finns en jaktstuga med öppen spis.

Fiske

Grenås 2:35 ingår i Grenås-Ede fiskevårdsområde med fiskerätt.

Åkermark

Stödrätter följer med hela blockarealen om 7 ha. Flerårsavtal EU-Ekologisk t.o.m. 2023.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheterna.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga objekt registrerade på fastigheten.

Vägar

Fastigheten har andelar i Älggårdsvattnets vägsamfällighet. Avgift årligen ca 250 kr/år.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till en prisidé om 2 500 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

För visning av byggnader kontakta Mats Kullström 063-15 71 60 alt. mats.kullstrom@ludvig.se. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 206 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter