fbpx

Lantbruk

Lantbruksfastighet i Västerfärnebo

Högstbjudande

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Fast pris

Visning

  • Kontakta mäklarna för tid och dag för visning av byggnader.

    Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,7 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Skogsmark
23,2 ha
Inägomark
11,7 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
5 200 m3sk
Boyta
96 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA LASJÖVRETEN 1:10

Adress

Lasjövreten 124 73362 Västerfärnebo

Om fastigheten

I Sala kommun finns denna bebyggda lantbruksfastighet norr om Västerfärnebo samhälle. Vackert belägen med pendlingsavstånd till Västerås, Sala och Avesta.

Total areal om 37 ha, varav 23 ha skogsmark och 12 ha inägomark . Gårdscentra består av mangårdsbyggnad, härbre, jordkällare och äldre ekonomibyggnader. Väl tilltagen trädgård med bl a ek, fruktträd och buskar. Mangårdsbyggnaden har både själ och charm men lämpar sig inte i nuvarande skick till permanentboende. Härbret och ekonomibyggnaderna har inte använts på flera år och behöver renoveras.

Bra vägar och fint och högt belägna byggnader efter mindre trafikerad väg med vändplan strax öster om Lasjön.

Inom promenadavstånd finns den vackra Lasjön. Skogen erbjuder fina bär- och svampmarker, framför allt är det goda kantarellmarker. Norrut finns en vacker lövskog där du kan verkligen höra trädens sus och Muråns porlande i lugn och ro.

Fastigheten bildades 1862 vid Lasjövretens laga skifte, 1896 sålde mamma och pappa fastigheten till ett av barnen men med rätt att bo kvar på övre botten i fastigheten, fastigheten blev sedan sämjedelad i 3 olika delar. 2014 legaliserades sämjedelningen så att Lasjövreten 1:10 bildades.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Ladugård och loge i vinkel

Loge och ladugård finns på andra sidan vägen. Byggnad uppförd troligen under början av 1900-talet. Träregelstomme med rödfärgad träpanel, grund av delvis gjutet golv i ladugårdsdelen, delvis plank golv och plintar, tegeltak i dåligt skick och bara provisoriskt täkt, logdelen har plåttak. Hela byggnadens yttermått mättes till logdel 9,7 x 26,4 m och vidbyggd ladugård mm 49,5 x 6,0 m.
Logdelen har högt i tak till takstolskonstruktion med stödben, två dubbelportar mot gårdsplan och mot baksidan. Ladugårdsdel med höskulle.

Lasjövreten

Byggnadssätt

Bostadsbyggnad i ett och ett halvt våningsplan uppförd på torpargrund. Den taxerade bostadsytan är 96 kvm. Yttermåtten är 10.1 *6,0 m. Bostaden är indelad i fyra rum och kök. Tillkommer gör entré och hall. En toalett med wc nere och en uppe och och ett badrum på n.b. Den ursprungliga huskroppen är uppförd på torpargrund med stomme av timmer och fasad av stående träpanel. Takbeklädnad av lertegel. Kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning sker primärt med vedeldning i spis i köket. Elelement finns i de flesta rum. Vatten, avlopp, värme är gamla anläggningar som bör bytas för ett permanentboende , då byggnaden endast använts sporadiskt under sista tiden.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen är det normal avkastning och kvalitet på åkermarken. Avviker max 30%. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

Arrende/nyttjanderätter

Tillträde för åkermarken är mars 2022 då det finns ett befintligt arrende gällande åkermarken med arrendatorn och grannen Christer Lundin. Arrendet är uppsagt för avflyttning 2022-03-13. Stödrätterna är utlånade till arrendatorn och kommer 2022 att övergå till köparen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad vintern 2020/2021 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2021.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 23 ha med ett virkesförråd om 5 200 m³sk, varav 3 400 m³sk är G2- och S2-skog. Medelbonitet på 6,9 m³sk per ha. Högt medeltal 226 m³sk per ha. Trädslagsblandning 22 % tall, 43 % gran och 35 % björk och övrig löv, stor andel av lövskogen finns nere efter Murån. Hälften av arealen är skog i 50 årsåldern och ingen skog yngre än 20 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med viss nordlig lutning av marken. Av den produktiva skogsmarksarealen är det mesta lättframkomlig terräng. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten finns inga NO-områden (naturvård orört), 1 avdelning, totalt 3,9 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Fastigheten ingår i Västerfärnebos Viltvårdsområde (VVO), Älgskötselområde Sala (ÄSO) och Kronskötselområde (KSO). Viltvårdsområdet är indelat i tre sektioner. Sektionerna bildar sedan jaktlag för älgjakten. Denna fastighet hör nu till Berga jaktlag och Lars Stråth är jaktledare.

Jakten på högvilt sker som gemensamhetsjakt med grannar i Berga jaktlag. På fastigheten sker småviltjakten som enskild med endast ett fåtal jägare. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda VVO/ÄSO/KSO fr o m 2022-07-01.

Fastigheten har mycket bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark. Jakträtten är i dag upplåten till granne. Lämplig övergång av jakträtten är fr. o m 2022-07-01.

Fiske

Fisket på fastigheten är ej fullständigt utrett.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och berörs ej av kommunens områdesbestämmelser för Sala Stad. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse (>10 hus nära varandra) och därför gäller vissa lättnader i bygglovsärenden. I kommunens översiktsplan anges att, inom det område som fastigheten ligger, skall lantbruket prioriteras och byggande på åkermark kommer att hindras.

Övriga marktyper

Fastigheten har mantal om 3/28 i Lasjövretens skifteslag. Laga skiftet skedde 1862 utredning om andelar i olika samfälligheter är ej fullständig utredda.

Fastighetsbildning

Från fastigheten kan bud läggas på enbart brukningscentrum om ca 3 ha se särskild karta. Om köparen enbart fastigheten delas svarar säljaren för ev avstyckningskostnader och köparen lagfart och stämpelskatt på köpeskillingen. Om köpare väljer att köpa enbart skog och åkermark om ca 33 ha står köparen för fastighetsregleringskostnaden men slipper då stämpelskatt.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. I kontraktet kommer att tas in en punkt om total friskrivning av fel eller brister pga att säljaren är ett dödsbo och att ingen av dödsbodelägarna känner till fastigheten väl.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta och i vissa gränser som ansluter vägar sitter TILLSALU-skyltar.

Områdesbeskrivning

Inom 5 km från fastigheten ligger Västerfärnebo.

I Västerfärnebo finns Västerfärnebo skola med elever från förskola till årskurs 6, närmaste högstadie- och gymnasieskola finns i Sala och vid gymnasiesärskolan i Salbohed. En vårdcentral, Fiket i Färnebo som är ombud för Apoteket, Posten och andra paketdistributörer, närlivsbutik och pizzeria. Det finns ett aktivt föreningsliv med bl a idrottsföreningen Västerfärnebo AIK som har sektioner inom fotboll, gymnastik och skidor. Västerfärnebo hembygdsförening som under sommaren håller i flertalet evenemang såsom Konst och Hantverksrundan, Färnboparaden (dragsspelstämma) och midsommarfirande. Under resten av året erbjuds olika inomhusaktiviteter. Bygdecenter som erbjuder turistinformation, bokning av aktiviteter, cykeluthyrning m m. Kulturföreningen Kilbolokalen anordnar teater- och musikföreställningar, föreläsningar osv.

Inom 11 km från fastigheten ligger Salbohed. I Salbohed korsas länsväg 256 av Kopparbergsvägen. I Salbohed finns matbutik, förskola, restaurang, tennisbanor och fotbollsplan.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 20 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter