Lantbruk

Lantbruksfastighet i Arboga

Högstbjudande

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 27 maj, kl 13:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,8 ha
Skogsmark
13,7 ha
Inägomark
32,9 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
1,9 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ARBOGA VIBY 3:2

Adress

Norra Västergården 361 73295 Arboga

Om fastigheten

Lantbruksfastighet 5 km norr om Arboga med 33 ha jordbruksmark och 14 ha skogsmark samt ett charmigt gårdscentrum med stort renoveringsbehov. Skogsskiftet består av ca 5-årig plantskog. God bonitet med 8,2 m³sk/ha/år. Beräknad tillväxt under planperioden är 36 m³sk/år.

För beskrivning av försäljningssätt se komplett information i Prospekt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2019 av Andreas Wistrand. Tillväxten är teoretiskt framräknad till och med tillväxtsäsongen 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 13,7 ha med ett virkesförråd om 70 m³sk.
Hela skogsskiftet består av en avdelning som är ca 5 år och har ett medeltal om 5 m³sk per ha. Medelbonitet på 8,2 m³sk per ha. Under planperioden är tillväxten beräknad till ca 400 m³sk, vilket innebär att virkesförrådet ökar till ca 30 m³sk/ha om 10 år.

Trädslagsblandningen är uppskattad till 20 % gran, 20 % löv och 60 % björk. Hela skogsbeståndet är likåldrigt
Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Terrängen är bitvis kuperad men överlag god .

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Hjälpplanering på hela skogsmarksarealen, totalt 13,7 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Under perioden föreslås skogsvårdsåtgärder i form av röjning på hela skiftet inom 2-5 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Åkermark

Åkermarken uppgår till 34 ha enligt taxeringsuppgift. Åkermarkens blockareal är 32 ha.
Marken är fördelad på ett rent åkermarkskifte beläget ca 2 km norr om brukningscentra samt två områden på hemskiftet.

Sämre produktionsförmåga än normalt i området och otillfredsställande dränerad enligt taxeringsuppgift.

Stödrätter

Det följer inga stödrätter med fastighetsköpet.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är upplåten med ett skriftligt jordbruksarrende som löper på 1 år i taget. Jordägaren ska säga upp avtalet för avflyttning senast 14 juli 2020 för att arrendet ska upphöra 2021-03-14.

Jakt

Fastigheten är registrerad i Himmeta-Medåkers Älgskötselområde. Jakträtten på fastigheten är upplåten genom 1-årigt nyttjanderättsavtal med 6 månaders uppsägningstid. Jakträtten kan lämpligen övergå på ny köpare 2021-07-01.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en kulturhistorisk lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet på fastigheten i form av en gammal husgrund. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Mantal

Fastigheten har 1/2 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Åkerbo Häradsallmänning

Fastigheten har 0,5000 mantal i Åkerbo Häradsallmänning.

Gården

På fastigheten ligger återstoden av en äldre gård.
Bakom en charmig liten allé tronar Mangårdsbyggnaden, ett gammalt timmerhus i 2-plan från början av 1900-talet, med två flygelbyggnader i timmer. Huset har varit praktfullt med sina symmetriska proportioner, höga spröjsade fönster, och farstubro med snickarglädje men hela gården är rejält eftersatt i underhåll och i mycket dåligt skick. Det finns inget vatten eller avlopp på fastigheten och mangårdsbyggnaden är att se som totalt renoveringsobjekt alternativt rivningsobjekt.

Skiljt från mangårdsbyggnaden ligger gårdscentra med en gammal ladugård i sten, en timmerlänga som innefattar loge och lider samt ett fristående lider i timmer. Taken är av tegelpannor och eternit. Ekonomibyggnaderna är i mycket dåligt skick.

Inteckningar

Skriftliga pantbrev finns till ett totalbelopp om 24 000 kr. Ansökan om dödning av inteckning till hela beloppet har gjorts.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter