fbpx

Lantbruk

Lant- och skogsbruksfastighet i Fugelsta

Högsta bud

3 500 000 kr

Högstbjudande: 3 850 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
111,0 ha
Skogsmark
97,7 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Betesmark
3,3 ha
Skogsimpediment
7,5 ha
Övrigmark
2,4 ha
Virkesförråd
10 622 m3sk
Boyta
80 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE FUGELSTA 1:36

Adress

Fugelsta 225 84497 Kälarne

Om fastigheten

Mycket trevlig skogs- och lantbruksfastighet i byn Fugelsta, öppet belägen med utsikt över ängar och skogar. Byn ligger 450 m.ö.h och har vanligtvis gott om snö på vintern. Här finner du skidspår, skotercafé, marknadsdag på sommaren mm. Gården lämpar sig väl för häst och övrig smådjurshållning med åker- och betesmark i anslutning till gårdscentrat. Här finns gott om utrymme med ett flertal ekonomibyggnader med olika användningsområden, däribland ett renoverat härbre som nu mer används till fest- och sammankomstlokal. Fugelsta är en aktiv by med barnfamiljer och med många ideella krafter. Jakträtten medger älg- och småviltsjakt inom Fugelsta viltvårdsområde om totalt 2 143 ha.
Fastighetens skog består främst av medelålders gallringsskogar med god bonitet (snitt 5,0 m3sk/ha/år), med en tillväxt årligen om ca 500 m3sk. Virkesförrådet uppgår till ca 11 100 m3sk med årets tillväxt inräknad, varav ca 320 m3sk är klassad som S1 och S2-skog. Observera bifogad flygfilm!
För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggnad i 1,5 plan, timmerstomme med utgrävd källare, fasad av stående träpanel uppförd på källargrund. Plåttak. Två-glasfönster. Uppvärmningssystem: Ved/el- panna med vattenburet system, 2 ackumulatortankar (1 m3) . Vatten från egen borrad brunn med utbytt ledning för 7 år sedan, vattnet är sk. aggressivt vatten och systemet har därför utrustats med anläggning som motverkar detta. Avlopp egen tre-kammarbrunn med infiltration (-2015). Ventilation självdrag. Fiber är indraget men ej påkopplat. Sotning är utförd samt brandskyddskontroll (-2020). Vinden tilläggsisolerades 2013. Jordfelsbrytare är installerad och stor del av elen i huset är utbytt. Badrummet renoverades i mitten av 80-talet.

Ladugård

Lagårdsdel, stall och utedass. El- indraget.

Snickarbod

Vagnslider

Loge

Härbre

Delvis renoverat och inrett till festlokal. El- indraget.

Sommarladugård

Hölada

Jordkällare

Valvat stentak.

Pumphus

Pumphus med djupvattenpump.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019 av Thorens Skogstjänst som nu är uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxt fram t.o.m. maj månad 2021. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 97,7 ha med ett virkesförråd om 10 622 m³sk varav 376 m3sk är S1- och S2 skog och ca 9 750 m3sk i G1 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk. 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Bräcke Fugelsta 1:36 ingår i Fugelsta Viltvårdsområde om 2 143 ha, som i sin tur ingår i Håsjö-Ragunda Älg- och Kronskötselområde med totalt 67 204 ha. Höstens älgtilldelning i Fugelsta VVO är 5 vuxna och fritt antal kalv. Småvilt får jagas inom hela VVO:s areal.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per den 1/7-2022.

Fiske

Enligt säljares uppgift ingår fiskerätt i vatten inom byns skifteslag. Fiskekort köpes av Stuguns-Sittsjöns FVO.

Betesmark

Betesmarken har de senaste åren utarrenderats muntligt årsvis.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheterna.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga objekt registrerade på fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till en prisidé om 3 850 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

För visning av byggnader kontakta Mats Kullström 063-15 71 60 alt. mats.kullstrom@ludvig.se. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Vägar

Fastigheten ingår i Fugelsta Vägförening som understöds av statsbidrag, men vid större reparationer och åtgärdsunderhåll kan medlemmar debiteras.
Skogsbilvägen på västra skiftet är byggd tillsammans med grannfastigheten Fugelsta 1:28 och nyttjas av båda fastigheterna gemensamt. Denna gemensamma väg har anslutning till en SCA-väg (ca 300 meter) innan man når allmän väg och för denna sträcka debiteras vägavgift.

Servitut, arrenden och nyttjanderätter

Utöver redan befintliga rättigheter och belastningar har följande servitut och nyttjanderättsavtal upprättats:
Servitutsavtal vatten och infiltration till förmån för Fugelsta 1:45.
Servitutsavtal vatten till bygdegården, Fugelsta 1:30.
Avtal bostadsarrende, fritidshus 2000 kvm inom Fugelsta 1:36.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 214 400 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter