fbpx

Skogsfastighet om 31 ha med fantastisk arrondering

Högstbjudande

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 21 mar kl 13:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Mycket fin och lagom stor skogsfastighet med fantastisk arrondering i närheten av Östhammar!

Virkesförråd om ca 5 000 m3sk där övervägande volym återfinns i gallringsskog. Medelboniteten är beräknad till 6,5 m3sk/ha. Tillväxt per år är skattad till 173 m3sk/år enligt planen.

Skogen är barrdominerad med en trädslagsfördelning på 54% tall, 21% gran och 25% löv. Vägnät finns med tillgänglighet till skogsskiftet, se bilagd skogskarta.

Fastigheten ingår i Marka-Sandika Börstils VVO och tillhör Markabys jaktklubb. Jaktklubben jagar på totalt 700 ha tillsammans. På markerna jagas älg, rådjur, vildsvin och småvilt.

Jakträtten är ej upplåten utan övergår till ny ägare på tillträdesdagen.

Fastigheten är belägen söder om Östhammar och nordväst om Hargshamn.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÖSTHAMMAR MARKA 2:23

Totalareal
31,4 ha
Skogsmark
31,2 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
5 032 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

31,4 ha enligt SeSverige (Metria.se)
31,4 ha enligt skogsbruksplanen

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2023-05-22 av Mellanskog, vilken sedan har räknats fram tom 2024-05-22 av Alexander Rönngren på Ludvig & Co. Bilagd sammanställning påvisar således virkesinnehåll, medeltal, medelbonitet och tillväxt tom 2024-05-22.

Enligt planen omfattas fastigheten av totalt 31,4 ha varav 31,2 ha utgör produktiv skogsmark.

Det totala virkesförrådet uppgår till ca 5 000 m3sk vilket ger ett medeltal om 161 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,5 m3sk/ha. Tillväxt per år vid framskrivningstidpunkten är uppskattad till 173 m3sk/år enligt planen.

Skogsskiftet är barrdominerade med en trädslagsfördelning på 54% tall, 21% gran och 25% löv. Åldersfördelningen är ojämn bestående av till största del 35-årig välsluten gallringsskog.

Vägnät finns med tillgänglighet till skogsskiftet, se bilagd skogskarta.

Efter vinterns kalla månader har delvisa toppbrott uppmärksammats där granbestånd till störst del är drabbat, men även vissa tallar.

Skogsvård

Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till ca 1 588 m3sk, varav gallring ca 1 128 m3sk och föryngringsavverkning ca 460 m3sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 20,9 ton kol totalt eller 0,67 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 3 878 ton vilket motsvarar 14 210 ton CO2e.

Skogens kolbalans

Den svenska skogen är viktig för att begränsa vår klimatpåverkan:
- Tar upp mer växthusgaser än vad som släpps ut
- Bidrar med förnyelsebara råvaror

Skogens nettoupptag av koldioxid kan öka genom åtgärder som ökar tillväxten eller minskar avverkningarna. Ungefär 40% av lagrat kol i skogen finns i trädbiomassan, resten finns i humuslagret och mineraljorden.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten utan övergår till ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten tillhör Markabys jaktklubb och ingår i Marka Sandika Börstils viltvårdsområde. Markägare får per automatik vara med i jaktklubben.

Jaktklubben jagar på totalt 700 ha tillsammans. På markerna jagas älg, rådjur, vildsvin och småvilt. Älg jagas i gemensamhetsjakt och småviltsjakten får bedrivas enskilt. Tilldelningen på älg var under de senaste året 1 vuxen och 1 kalv.

På fastighetens marker finns även en vildsvinsåtel och ett jakttorn, beläget vid "Gläntan".​

Naturvärden

På fastighetens mittersta del är ca 1,8 ha klassat som naturvärde av biotoptypen myr- och skogsmosaik.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade forn-eller kulturlämningar (Källa: Riksantikvarieämbetet).

Samfällighet

Fastigheten har andel i samfällighet Östhammar Marka S:7 med ändamål dike, beståendes av 9,26 andelstal.

Väg

Vägen som leder in på skogsskiftet sköts fastighetsägare emellan. Det finns ingen förening som ansvarar för vägunderhåll m.m.​

Taxeringsuppgifter

Taxeringsuppgifter redovisas inte då fastigheten nyligen är avstyckad.

Inteckningar

Det finns inga inteckningar på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Östhammars kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och 7 100 kr för juridisk person.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalats. I övriga fall enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

​Fastigheten säljs genom anbudsförfarande. Skriftligt eller muntligt bud ska vara fastighetsmäklaren Lee Treble-Read, tel. 076-132 97 85, e-mail lee.treble-read@ludvigfast.se tillhanda senast den 21 mars 2024 kl. 13.00.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Efter kl. 13.00 anbudsdagen sammanställs inkomna bud. På anbudsdagen skall man finnas anträffbar på telefon. Om säljaren väljer att gå vidare med en budgivning kommer ansvarig mäklare att ringa upp budgivarna en efter en som ges möjlighet att bjuda över eller avböja höjning till dess att endast en, högsta budgivare finns kvar. Finns man inte tillgänglig vid kontakt efter kl. 13.00 noteras i anbudsjournalen att anbudsgivaren stannat på senast lämnade budnivå. För ytterligare frågor om budgivningen var god kontakta ansvarig mäklare.​

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 21 mar kl 13:00

Högstbjudande: 2 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter