fbpx

Lantbruk

Kvänum 24 ha

Utgångspris

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 18 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,0 ha
Åkermark
18,7 ha
Skogsmark
4,3 ha
Övrigmark
1,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Vara Västervånga 12:6 och del av 12:7

Adress

Norra Vånga Storaberget Kvänum

Om fastigheten

Jordbruksfastighet i Västervånga om c:a 24 ha där arealen fördelar sig över c:a 18,7 ha åker och 4,3 ha skogsmark som delvis är belägen i Fåröna. Inga byggnader ingår i överlåtelsen.
Försäljningen avser Västervånga 12:6 samt del av Västervånga 12:7.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Ca 18,7 ha åkermark fördelat på två skiften. Jordarten utgörs av c:a 7 ha styv lera, resterande areal består av mellanlera samt sandjord längst i söder. Dräneringen är äldre och i behov av omdikning.
Areal enligt Jordbruksverkets blockkarta, ett av blocken är sammanslagen med annan fastighet. Mätning har utförts, varför arealen är ungefärlig.
Åkermarken överlåts höstplöjd efter arrendets upphörande.

Arrende och stödrätter

Jordbruksmarken är utarrenderad t.o.m 2022-02-28 och är därefter tillgänglig för köparen. ​
I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen i 2022-års SAM-ansökan.

Skogsmark

​På fastigheterna finns c:a 4,3 ha produktiv skogmark, fördelat på c:a 2,5 ha i anslutning till åkermarken samt 1,75 ha vid utskiftet i Fåröna.
Virkesförrådet är bedömt till 1 157 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 268 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 8,1 m³sk/ha och år.
Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 9,8 m³sk/ha och år. Trädslagsfördelningen har angetts till 26% tall, 26% gran och 48% löv. Hemmaskiftet är lövdominerat och utskiftet utgörs i huvudsak av äldre barrdominerad skog.

Observera att uppgifterna är hämtade från den digitala tjänsten, Foranfabriken. Uppgifterna från bifogad skogsrapport är framtagna genom laserscanning och är endast ungefärliga. Köparen ska vara medveten om att det ej föreligger någon garanti för att uppgifterna i skogsrapporten återger fastighetens egenskaper på ett korrekt sätt.

Jakt

Jakträtten är upplåten t.o.m 2022-06-30 och övergår därefter till köparen. Området ingår i Härlunda-Vinköls älgskötselområde.

Övrig mark

Övrig mark ca 1 ha består av åkerholmar och impediment.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade. Observera att ovan angivet taxerigsvärde avser
hela fastigheten.

Inteckningar

Området överlåts utan inteckningar.

Arealuppgifter

Total areal är c:a 24 ha enligt mätning på fastighetskartan.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser fastigheterna Vara Västervånga 12:6 och del av 12:7 enligt kartskiss.
Västervånga 12:6 överlåts genom köp och tillträde sker på överenskommen tillträdesdag.

Del av Västervånga 12:7 överlåts genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet.
​Äganderätten övergår den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.
Köparen står kostnaden för Lantmäteriförrättningen.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.​
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.​

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 18 augusti 2021.
Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud ska vara Ludvig & co, Helene Gustafsson, Stora Torget 4, 534 31 Vara eller helene.gustafsson@ludvig.se, tillhanda senast den 18 augusti 2021.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande ersättning på tillträdesdagen avseende Västervånga 12:6 respektive innan beslut tas i Lantmäteriförrättningen avseende Västervånga 12:7.​

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 18 aug

Utgångspris: 3 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter