fbpx

Lantbruk

Kullen – gård med naturskönt enskilt läge

Utgångspris

7 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 15 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gården Kullen i Bjärka utanför Blackstad omfattar ca 68 hektar mark varav 58 ha produktiv skogsmark. Marken ligger samlad i en sammanhängande enhet. Som namnet antyder ligger gårdens centrum på en kulle med fin uppsikt över gårdsplan, äng och skog intill. Avskilt läge med egen väg in på gården och vidare in i marken till vägs ände, utan genomfart. Strax över 1 kilometer från den asfalterade vägen mellan Blackstad och Hummelstad. Ett hundratal meter från huset rinner en liten å som erbjuder kräftfiske och bildar fastighetsgräns i norr och nordost.

Skogen ger ett välskött intryck och har ett bedömt virkesförråd om ca 9300 m³sk med en god andel yngre och medelålders skog med god tillväxt. Merparten är gran och tall, därtill finns en hel del björk och dessutom ett inslag av mer ovanliga trädslag.

Gården är belägen mitt emellan Västervik och Vimmerby med möjlighet till arbetspendling åt endera hållet. Ca 3 mil till båda tätorterna. Vägsträckan till Blackstad är ca 5 km. Gamleby och Ankarsrum finns också inom räckhåll.

Gården kan komma att säljas i delar. Den består redan idag av två fastigheter om ca 26 respektive 42 hektar.

Utgångspris för hela gården: 7 200 000 kr

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VÄSTERVIK BLACKSTADS-BJÄRKA 1:3

Adress

Bjärka Kullen 59376 Blackstad

Totalareal
68,7 ha
Skogsmark
58,1 ha
Berg/hällmark
7,0 ha
Åkermark
1,9 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,9 ha
Övrigmark
0,1 ha
Vatten
0,3 ha
Virkesförråd
9 368 m3sk
Boyta
135 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnaden

Äldre bostadshus i 1,5 plan om 4 rok. Byggt på torpargrund, trästomme med brädklädd fasad och yttertak av betongtegel. Boyta enligt taxering 135 m². Om- och tillbyggt 1982, tillbyggnadsyta enligt taxering 49 m². Isolerglasfönster. Ventilation: självdrag. Uppvärmning via vattenburet system och kulvert från äldre pellets-/vedpanna och ackumulatortankar i uthuset. Brandskyddskontroll, okulär, utan anmärkning, utförd 22-11-18. Vatten från egen grävd brunn. Avlopp till egen trekammarbrunn med nyare infiltration, år 2020. Energideklaration upprättad 2023.

Bredbandsfiber indraget.

Nedervåningen har entré med hall, badrum, ett större vardagsrum och ett mindre med öppen spis. Kök. Tvättstuga med groventré.
Övervåningen har 2 rymliga sovrum samt större garderober i kattvindarna. Samt hall, badrum och klädkammare.
För planlösning se bilagda planskisser samt bilder.

Gamla huset

Äldre bostadshus med den äldre charmen bevarad. Timrad stomme. Yttertak av betongtegel. El finns indraget. Vatten och avlopp saknas. Vedspis och flera eldstäder.

Ladugård

Äldre ladugård i trä med plåttak. Yta 455 m² enligt taxering. Stalldel med äldre inredning, gjutet golv, rum med vattenanläggning, hydrofor osv. Dubbelgarage med gjutet golv. Välordnat med gjutet golv även i logdelen, exempelvis rymlig förvaring för maskiner eller för hästboxar.

Uthus

Uthus i trä med plåttak. Innehåller panncentral för uppvärmning av bostadshuset samt vedförråd och förråd.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av Erik Andersson i april 2021. Planen har uppdaterats med beräknad tillväxt för 2 säsonger av Mattias Johansson, Ludvig & Co AB.

Planen visar ett totalt virkesförråd om ca 9370 m³sk eller 161 m³sk/ha. Bonitet 7,2 m³sk/ha. Det finns skog i alla åldersklasser, merparten i de växtliga åldersklasserna 35 och 55 år. Tillväxten beräknas till ca 384 m³sk per år under planperioden. Omkring halva förrådet är gran, ca 40 % tall och resten främst björk. Här finns även bl.a. asp, poppel, lärk och douglasgran.

Omkring 100 m³fub har avverkats efter att planen upprättades, ej avräknat ur planen (spritt över fastigheten, främst pga angrepp av granbarkborre). Avverkning/upparbetning av ca 30-40 m³fub, främst vindfällen, pågår nu.

För mer detaljerad information om skogen se bilagor ur skogsbruksplan. För fullständig skogsbruksplan inkl bilagor maila/kontakta mäklaren.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns bebyggelselämningarna Ärnäs och Lilla Ärnäs registrerade hos RAÄ. Lämningarna är utmärkta på skogskartan och mer detaljerade beskrivningar finns hos berörda avdelningar.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen. Här finns kronhjort, dovhjort, vildsvin, rådjur och älg.

Fiske

Kräftfiske i ån längs norra/nordöstra gränsen. Ån mynnar ut i Långsjön.

Inägomark

I anslutning till gårdscentrum finns avdelning nr 3 som består av ca 2 ha öppen gräsbevuxen mark. För den som önskar mer inägor/betesmark finns flera före detta inägor, bland annat avd nr 14 i anslutning till ladugården, ca 1,6 ha gräsmark med en ljus och trevlig björkskog, betades tidigare.

Delförsäljning

De två fastigheterna 1:3 och 1:4 kan säljas var och en för sig och det finns möjlighet att lämna bud på en eller båda.

1:3 med gårdscentrum och dess byggnader omfattar ca 26 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 3400 m³sk. Hemskiftet är ca 16 ha stort och det södra skiftet är närmare 10 ha.

1:4 är en obebyggd skogsfastighet och omfattar ca 42 ha med ett virkesförråd om ca 6 000 m³sk.

Ytterligare information och skogsuppgifter sammanställda separat för respektive fastighet finns att erhålla från fastighetsmäklaren.

Fastighetsgränser

Enligt ägaren tycks fastighetskartan ej stämma överens med verkligheten i nordöstra delen. Gränsen torde gå i ån och byggnaden vid ån tillhör grannfastigheten Bjärka 4:1.

Vägar

Fastigheternas andelar i vägar följer med. Enligt registret har fastigheterna del i Blackstads-Bjärka GA:1.

Samfällighet

Enligt lantmäteriets fastighetskarta finns en samfällighet belägen omkring det bostadshuset/tomten. Se bilagd fastighetskarta och/eller skogskartan. I fastighetsregistret finns ingen ytterligare information registrerad om den.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygd i samma kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Blackstad är en kyrkby i mitten av kommunen. Genom Blackstad gick tidigare huvudvägen mellan Västervik och Vimmerby. Här finns bördiga jordar och många hantverkare har varit aktiva i bygden. Under 1700-talet bodde närmare 1500 personer i bygden. Idag bor ca 140 personer här.
Blackstad idag
I Blackstad finns kyrka, förskola och skola med fritidshem. Vid skolan finns en tempererad utomhuspool. Det finns även en mack och bygdegård. Källa: www.vastervik.se

Vägbeskrivning

Mellan Blackstad och Hummelstad, tag av mot Bjärka. Håll höger. Från avfarten vid den större asfalterade vägen är det ca 1,3 km fram till gården Kullen. Se även bilagda kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 15 jun

Utgångspris: 7 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter