fbpx

Lantbruk

Kubikfabrik i Gullsjönäs!

Högstbjudande

8 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 15 Dec

Anmäl intresse

  • Kolförråd 95.3 ton/ha

Om fastigheten

Ludvig & Co fastighetsförmedling kan genom fastighetsmäklare Robin Lindström med stort nöje presentera denna gödslade skogsfastighet i Gullsjönäs- Vännäs! Fastigheten är högt och fint belägen i ett varierat och böljande skogslandskap. Bra ordnat med vägar till och från skiftena. Fastighetens åldersklassfördelning ger goda möjligheter till långsiktig investering, där den äldre skogen kan bära löpande kostnader och den yngre bidrar med årlig löpande volymtillväxt. Sammantaget erbjuder fastigheten en god kombination med rekreation i form av jakt i naturskönt område samt produktion/rekreation av insats i den egna skogen.
Fastigheten kan ses både produktions/investeringsfastighet samt som rekreationsfastighet med dess fina belägenhet samt goda jakt och fiskemöjligheter.
– Virkesförråd beräknat till totalt 20 413 m³sk vilket innebär ett gott medelförråd på ca 114 m3sk/ha
– För området god medelbonitet på 4,4 m3sk per ha och år.
-Till största del (71%) utgörs fastigheten av välväxande G1-skog, medan slutavverkningsbar skog i huggningsklassen S1 inrymmer ca. 1 300 m3sk.
– Totalareal 183,9 ha varav 179,1 ha produktiv skogsmark.
-Del av skifte 3 är gödslat.
Mer information om skogen, föreslagen skötsel samt avverkningsförslag finns i skogsbruksplanen(November 2023).

Nära Vännäs och Umeå med all den närservice man behöver!
Fastigheten saknar byggnader!

Fastighetsbeskrivningen kan sammanfattas med några ord om fastigheten från planläggaren ; ”tillväxt i sinne” ,”Lång sydsluttning, verkligen kubikfabrik” ”Förräntning på denna fastighet är sjukt bra”, ” Det är ett riktigt smörjobb att göra plan på så välskött skog”
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Väl mött i välskött skog
Robin Lindström tel. 070 36 36 620

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VÄNNÄS GULLSJÖNÄS 3:3

Adress

VÄNNÄS GULLSJÖNÄS 3:3

Totalareal
183,9 ha
Skogsmark
179,1 ha
Skogsimpediment
1,1 ha
Väg och kraftledning
2,1 ha
Övrigmark
1,6 ha
Total tillväxt/år
876 m3sk
Kolförråd/ha
95.3 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

På skifte 3 finns en enklare jaktkoja

Skogsuppgifter

Fastigheten Gullsjönäs 3:3 består av tre skiften och angränsar på vissa håll till åkermark. Gullbäcken rinner genom fastigheten. Skogens åldersfördelning har sin tyngdpunkt på medelålders och ung gallringsskog, där ca 54 % utgörs av skog mellan 40-60 år med en mycket god löpande tillväxt till följd. Slutavverkningsskog och äldre gallringsskog finns men i liten mängd, huvuddelen av skogen är uppkommen efter avverkningar på 1960- och 70-talet. Den totala arealen uppgår till ca 184 ha varav ca 179 ha utgör produktiv skogsmark. Totala virkesförrådet är ca 20 400 m³sk varav 40 % tall, 44 % gran och 16 % löv. Medelboniteten på fastigheten är 4,4 m³sk/ha/år.

Avverkningsförslaget för tioårsperioden gäller såväl gallringar som föryngringsavverkningar. Av de totalt föreslagna ca 2 800 m³sk är det nästan uteslutande gallring som står för uttaget.

Skogsvård

Röjningsbehov finns under hela planperioden, både i befintliga eftersatta bestånd och på nyare föryngringsytor. Viss röjning bör utföras snarast medan en del bör vänta till slutet av tioårsperioden. Röjning som nyligen är utförd är av tillfredställande kvalitet, detta gäller även nyligen utförda gallringar. De befintliga föryngringarna är av god kvalitet.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränser kan vara otillräckligt uppmärkta. Säljaren ansvarar inte för vidare utmärkning av dessa.

Läge

Fastigheten är fördelad på tre skiften i Gullsjönäs strax norr om Vännäsby. Samtliga skiften har åtkomst via väg. Avståndet till Vännäs är ca 2 mil, och ca 4 mil från Umeå.

Visning av mark

Ingen visning sker av mark, utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Jakt

Gert Lindmarks Jaktlag. Totalt 9 st lotter. 1600 ha.
Tidigare års tilldelning av älg 6+5. Jaktlaget har en stuga
på fastigheten, som köpare erbjuds man delta i jakten
och därmed stugan. Jaktlaget har en önskan att låta
stugan stå kvar.

I övrigt har jaktlaget investerat i ett slakhus som står på en annan fastighet. Ny deltagare i jakten behöver köpa in sig i denna.

Forn- och kulturlämningar

Kulturvärdena finns i samband med skogsmark i anslutning till jordbruksmark, där skogen påverkats och påverkas av jordbruket. Enligt uppgift från ägaren finns betongfundament från en gammal spånhyvel på det nordvästligaste skiftet. Ett par tjärdalar och några stenrösen har återfunnits. Samtliga kulturvärden som påträffats finns utmärkta på skogsbruksplanens karta och mer information finns under avdelningsbeskrivningen för respektive bestånd.

Naturvärden

Fastigheten har en nyckelbiotop som är avsatt som två NO områden och dessa finns utmed Gullbäcken. Nyckelbiotoper är skogsområden som inventerats och bedömts av Skogsvårdsstyrelsen. De bedöms ha egenskaper som gör att de är viktiga för att hotade eller missgynnade arter i skogen ska ha möjlighet att överleva.

Flera bäckar på fastigheten ingår också i Vindelälvens Natura 2000område. Natura 2000 heter det nätverk avskyddsvärda områden som alla EU:s medlemsstater ska bidra till att skapa. Varje Natura 2000 område har enbevarandeplan. Mer om Vindelälvens bevarandeplan finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Fem bestånd är enligt skogsbruksplanen lämnade för naturvård. Samtliga ligger längs vattendrag eller är försumpade. Det är viktigt att inte störa bäckmiljöer genom att avverka ända ned till vattnet. Man bör alltid sträva efter att låta träd stå kvar för att skugga bäcken. Träd som faller ned i vattnet är bara bra från naturvårdssynpunkt, eftersom dessa träd tjänar som gömställen för fisk samt tillför vattnet näring. Även sumpskogar är viktiga miljöer för många organismer, speciellt sådana som kräver stabila förhållanden under en lång tidsperiod.

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 2,3 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 17 068 ton vilket motsvarar 62 541 ton CO2e.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person för denna fastighet. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Övrigt - Mobiltäckning

Bra täckning på mobilen/4G, då mobilmast ligger nära.

Fiske

Ingår i Selet- Långfors FVO (fiskevårdsområde). Fiske i
Vindelälven.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 900 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 15 Dec

Högstbjudande: 8 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter