fbpx

Skogsfastighet

50 ha produktiv skogsmark med virkesförråd på 5 240 m3sk

Utgångspris

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastigheten Kopparnäs 8:9 + 9:3 är belägen i närheten av Kopparnäs i Piteå kommun. Fastigheten omfattar totalt
56,1 ha, varav 50,1 ha är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet på fastigheten är uppskattat till 5 240 m3sk. Tall är det dominerande trädslaget med 70 % av virkesförrådet medan gran utgör 12 % och löv 18 %. Skogsbruk har under lång tid bedrivits på fastigheten och skogen är välskött.

Under planperioden föreslås ett totalt avverkningsuttag på ca: 1 610 m3sk där all volym är föryngringsavverkning. Önskas en högre avverkning så är det möjligt att avverka övriga bestånd i huggningsklass S1 då åldersfördelningen tillåter detta. Totalt finns 3 572 m3sk i huggningsklass S1 + S2.

Bra vägnät med lättåtkomliga skiften. Ingår i licensområde Kopparnäs Jakvårdsklubb som omfattar ca 2 800 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

PITEÅ KOPPARNÄS 8:9 + 9:3

Adress

Kopparnäs

Totalareal
56,2 ha
Åkermark
2,5 ha
Skogsmark
50,1 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Övrigmark
2,0 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Virkesförråd
5 229 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i september 2022 av Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 56,2 hektar varav ca 50,1 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 5 229 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 104 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 3,6 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 159 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass S1 som utgör ca 29% av arealen produktiv skogsmark följt av G1 som utgör ca 27%. För ytterligare skogsuppgifter se bifogad skogsbruksplan och skogskarta.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk. 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Arealuppgifter

Redovisad areal är hämtad från skogsbruksplanen och kan skilja sig från taxerad areal och lantmäteriets angivna areal. Total areal enligt lantmäteriet 492 333 kvm. Totalt areal enligt taxering 492 333 kvm.

Byggnader

På lilla skiftet (skifte 2) längst i öster finns det en jaktstuga med uthus på ofrigrund som tillhör annan person. Avd. 300 i skogsbruksplanen övrig mark. I övrigt finns ett antal äldre lador på fastigheten som tillhör fastigheten.

Jakt

Ingår i licensområde Kopparnäs Jakvårdsklubb som omfattar ca 2 800 ha med små och storviltsjakt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs EJ för fysisk person. Alltid för juridisk person.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 1 900 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom budgivning (bank-id).

Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Ralf Gustafsson, ralf.gustafsson@ludvigfast.se, tillhanda snarast. Märk mailet med Piteå Kopparnäs 8:9. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på Ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Utgångspris: 1 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter