fbpx

Lantbruk

KOMMANDE FÖRSÄLJNING Framtidsfastighet i Järpen!

Högstbjudande

4 050 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
89,2 ha
Tomtområde
89,2 ha
Virkesförråd
2 756 m3sk
Boyta
90 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE JÄRPEN 2:58

Adress

Järpbyn 556 83793 Järpen

Om fastigheten

Här har ni en spännande gård i Järpbyn, med nyrenoverat bostadshus, stall, ridbana, stor verkstad och maskinhall. Till gården hör totalt 89 hektar, varav 59 ha utgörs av ungskogar och 8 hektar är åker och betesmark. Järpen 2:58 utgörs av ett välarronderat skifte med bra framkomlighet och sträcker sig ned till Järpströmmen i vilken fastigheten har både fiskerätt och frikraft. Jakt i älgskötselområde. Fastigheten är strategiskt belägen 7 km från Järpen, 3 mil från Åre och 8 mil till Östersund.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är nyligen helrenoverat både in- och utvändigt och håller gott skick och standard. Uppfört på källargrund och trästomme med locklistpanel under nytt plåttak. Kopplade treglasfönster. Enligt taxeringsuppgifter har huset en boyta om ca 90 kvm, fördelat på nyrenoverat kök, vardagsrum, hall och wc nere samt två stora sovrum, badrum och hall på övervåningen. På övervåningens stora balkong finns ett spabad.

Bostaden värms med nyinstallerad jordvärme och det finns även att par kaminer för kompletterande vedeldning.

Eget avlopp till ny trekammarbrunn. Vatten från egen brunn, belägen på grannfastigheten.

Bryggstun

Uppförd på torpargrund och timmerstomme med fasad av stående locklistpanel under plåttak. Grunden på byggnaden är nyligen omgjord. Huset håller äldre standard och används i dagsläget inte.

Ladugård med stall

Fint stall med fyra stora boxar. Det finns sadelkammare, fikarum, skötselutrymmen och foderkammare. Innertaket är upphöjt i stalldelen, godkänd höjd för stora hästar. Stor gäll med höförvaring. Från stallet finns direktutgång till stor vinterhage med vindskydd. Även övriga vinterhagar har tillgång till bra vindskydd. Därtill finns större sommarhage.

På gården finns en upplyst ridplan om ca 40 x 25 meter med sandunderlag.

Verkstad och maskinhall

Fullt utrustad verkstad och maskinhall med gjutet golv, stora skjutportar och hög takhöjd. Fikarum med pentry. Det finns också en stor maskinhall med skjutportar samt ett antal uthus och förråd.

Skogsuppgifter

Virkesförrådet på fastigheten är ca 2800 m3sk, fördelat på 5 % tall, 78 % gran, 10 % löv och 7 % contorta. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,5 m3sk per ha. Andelen produktiv skogsmarksareal som är yngre än 10 år är 63 %, mellan 30 - 50 år är 16 % och andelen areal över 120 år är 21 %.

Vägnät
Det går en nybruten väg genom avdelningarna 20 och 21. I övrigt på fastigheten så finns det god täckning av vägar förutom på den nordöstra fjärdedelen. Vägen nordöst om kraftledningen behöver rustas upp om den ska vara farbar för personbil.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering om xxxxx. Det finns även behov av röjning på xxx ha på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Behovet av ungskogsröjning är idag mycket lågt och bedöms så vara fram till slutet på planperioden då strax över 20 ha förstaröjning blir aktuell. Det röjningsbehov som finns i nuläget är drygt 4 - 5 ha och är i stort sett en blandning av enklare slutröjning och underväxtröjning inför gallring. Gallringsbehovet är lågt och först i slutet på planperioden bedöms drygt 8 ha vara i behov av gallring. Drygt 900 m3sk avverkningsmogen skog (S2) finns i dagsläget. Sedan finns ytterligare 250 - 300 m3sk att avverka vid en naturvårdshuggning i ett NS-bestånd.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. Högre naturvärden finns i avdelningarna 9 och 21. Dessa avdelningar har fått målklasserna NS respektive NO, där avdelning 9 är i behov av naturvårdande skötsel för att bibehålla och förstärka naturvärdena.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten. Två stycken övriga kulturhistoriska lämningar, i form
av kolbottnar, finns registrerade i avdelning 15 och 19.

Inägomark

På fastigheten finns enligt taxeringsuppgifter 7 hektar åkermark och 1 hektar betesmark. Åkermarken brukas och används främst till odling av vall. Betesmarken används till hästbete. Skiften är välarronderade och samlade kring gårdscentrum och ner mot sjön.

Frikraft

Fastigheten har andelar i frikraft. År 2018 utbetalades ca 38 000 kr.

Annat

Totalarealen på fastigheten är totalt 83 ha fördelat på 58,2 ha produktiv skogsmark, 11,3 ha myr, 10,4 ha åker, 1,6 ha väg och kraftledning samt 1,5 ha övrig mark så som marken kring boningshusen och gården. Fastigheten har finkorniga jordar med mycket rörligt markvatten och god tillgång på näring. Det som är den begränsande faktorn är klimatet som här främst påverkas av höjden över havet. Höjdintervallet ligger
mellan ca 380 - 500 meter över havet.

Historik och nuläge
Fastigheten har tidigare till största del bestått av äldre avverkningsmogen skog. Denna obalans i
åldersfördelningen har sedan varit svår att jämna ut.
Idag är det en produktionsinriktad fastighet med stor andel yngre skog där målet med skogsbruket är att
bygga upp virkesförrådet. Samtliga avdelningar med yngre skog har jämna fina föryngringar av framförallt
gran.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter