fbpx

Skogsfastighet i Klutmark med jakträtt!

Utgångspris

2 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet i Klutmark och mot Skellefteälven. Fastigheten omfattar ca 46,9 ha varav ca 35,5 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd uppgår till 5 117 m3sk varav hela 3 176 m3sk i huggningsklasserna S1/S2. Här finns fina volymer att hugga och med utrymme för avverkning enligt ransoneringsreglerna. Fastigheten består av två skiften, både med frisk mark och vägar in vilket ger korta drivningsavstånd. Skogen är välskött och inga direkta skogsvårdsåtgärder är föreslagna annat än röjning av ca 2,5 ha. Det tillhör även ca 5,5 ha åkermark. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Ingår i Klutmark vvo.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ KLUTMARK 7:10

Adress

Klutmark 93197 Skellefteå

Totalareal
46,9 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Åkermark
5,3 ha
Skogsmark
35,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Berg/hällmark
4,4 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
5 117 m3sk
Total tillväxt/år
113 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Planen upprättades 2023 av Axel Lomander på Ludvig & CO och har sedan dess tillväxtberäknats till 2024-06-01. Fastigheten består av två skiften med totalt ca 46,9 ha, varav produktiv skogsmark utgör 35,5 ha. Det totala virkesförrådet är ca 5117 m3sk på skogsbruksplanens volym vilket innebär ett medelförråd på 144 m3sk per produktiv ha. Boniteten är beräknad till 3,9 m3sk/ha och år enligt skogsbruksplanen. Markförhållandena är goda och vägnätet täcker in större delar av fastigheterna och är av relativt god standard. Det dominerande trädslaget är tall som upptar 79% av det totala virkesförrådet. Skogens åldersfördelning domineras av äldre-skog.

Skogsvård

2,5 hektar är föreslagna enligt plan att röjas.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens

produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen -1,12 ton kol per hektar med hänsyn till planens föreslagna skogsskötselåtgärder. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 3529 ton vilket motsvarar 12 930 ton CO2e.

Naturvärden

På fastigheten finns det två registrerade nyckelbiotoper.

Planer, bestämmelser mm

Fornlämning L1938:3604 + L1938:3629, Vattenskyddsområde Skelleftedalens vattentäkter 2482K-P13/19

Arealuppgifter

Redovisad areal är hämtad från skogsbruksplanen och kan skilja sig från taxerad areal och lantmäteriets angivna areal. Total areal enligt lantmäteriet 468 138 kvm.

Rättigheter och grunduppgifter

Last Officialservitut Kraftledning expropriation 24-IM2-50/2553.1, Last Ledningsrätt Starkström 2482-92/56.1, Last Ledningsrätt Vatten och spillvatten 2482K-2017/75.1, Last Ledningsrätt Starkström 2482K-16/59.1, Last Ledningsrätt Starkström 24-F1982-856.1, Last Ledningsrätt Starkström 2482K-2020/34.1

Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar

Samfällighet SKELLEFTEÅ KLUTMARK S:9 procent 54,167, samfällighet SKELLEFTEÅ KLUTMARK S:4 procent 1,570, samfällighet SKELLEFTEÅ KLUTMARK S:25 procent 1,570, samfällighet SKELLEFTEÅ KLUTMARK S:19 procent 1,570, samfällighet SKELLEFTEÅ KLUTMARK S:32 procent 1,570
Gemensamhetsanläggning SKELLEFTEÅ KLUTMARK GA:3

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Ingår i Klutmark vvo.

Byggnader

Inga byggnader av värde finns på fastigheten. Det finns några lador på fastigheten.

Åkermark

Åkermark är utarrenderat på 1 årigt avtal.

Förvärvstillstånd

Behövs ej för privatperson. Juridiska personer behöver alltid förvärvstillstånd.

Tillträde

Tillträde till fastigheten kan ske inom kort.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 2 300 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom budgivning med bank-id.

Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Ralf Gustafsson ralf.gustafsson@ludvigfast.se, tillhanda oss snarast. Märk mailet med Skellefteå Klutmark 7:10. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 300 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Utgångspris: 2 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter