fbpx

Lantbruk

Kinda Njölhult 2:6

Högstbjudande

34 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 5 jul

Visning

  • ons 28 jun, kl 17:00 - 18:30

Anmäl till visning

Om fastigheten

Njölhult 2:6 är en stor skogsfastighet i vacker Kindabyggd. Den väl arronderade fastigheten har en totalareal om drygt 261 hektar landareal och 11 hektar vatten. Den skogsdominerade fastigheten ligger i ett sjörikt landskap och har strand i tre sjöar och Stångån samt en egen göl inom ägorna. Till fastigheten hör även samfällt fiske i ett flertal närliggande sjöar. Njölhult 2:6 är en välskött skogsfastighet med drygt 213 hektar produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd på ca 36114 m3sk. Skogen har en bra och jämn åldersfördelning med skog i alla åldrar som underlättar ett långsiktigt brukande med jämnt uttag under tid. Skogsbruksplanens 10-åriga avverkningsförslag är 14 856 m3sk varav 10 474 m3sk av dessa är slutavverkning. På fastigheten finns även en helårsbostad med tillhörande ekonomibyggnader samt tre sjönära sommarstugor.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KINDA NJÖLHULT 2:6

Adress

Horns-Falla Skjulestuga 1 59042 Horn

Totalareal
272,7 ha
Vattenområde
11,4 ha
Tomtområde
261,3 ha
Virkesförråd
36 114 m3sk
Boyta
115 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden på Njölhult 2:6 är uppförd med timmerstomme och träfasad under brutet sadeltak med yttertak av betongpannor. Boarean är 115 kvm fördelad över två våningar på torpargrund. Fönstren är av tvåglas och uppvärmning sker genom vedeldning och elradiatorer. Vatten tas från egen borrad brunn och avlopp leds till eget avloppssystem. Interiört är badrummet renoverat 2018. Exteriört är byggnaden målad 2018. Byggnaden ligger vackert på en lummig höjd i sydöstra delen av fastigheten.
Huvudbyggnaden är uthyrd för 6983 kr/mån kallhyra.

Ekonomibyggnader

På gårdscentrum finns en gammal ladugårdsbyggnad. Byggnaden är uppförd med trästomme och träpanel under sadeltak med yttertak av plåt. Ladugården har nyligen använts till stall men just nu används den till förvaring. Vid gårdscentrum finns även ett pumphus, ett härbre och förråd.

Sommarstugorna

På fastigheten finns tre sommarstugor. Sommarstugorna är byggda i en-plan med timmerstomme och träfasad under sadeltak med yttertak av plåt. Sommarstugorna är av enkel standard och vatten och el saknas. Sommarstugorna 1 och 2 ligger vackert belägna mellan Övre och Nedre Skjulen. Sommarstuga 3 ligger på en höjd norr om Nedre Skjulen. Sommarstuga 1 och 3 har vacker sjöutsikt året runt och ligger inom 100 m från vattnet. Sommarstuga 2 som har sjöutsikt under avlövad säsong och ligger ca 150 m från vattnet. Sommarstuga 2 ingår i huvudbyggnadens hyreskontrakt.

Skogsuppgifter

Njölhult 2:6 är en mycket välskött fastighet som har legat under skogsförvaltning under en längre tid. Fastigheten har en bra arrondering vilket underlättar rationellt skogsbruk. Skogen på fastigheten har en bra och jämn åldersfördelning med skog i alla åldersklasser. Fastigheten är barrdominerad med 57 % tall, 26 % gran och 17 % löv. Medeltillväxten är 6,9 m3sk/ha/år vilket leder till 1172 m3sk/år på fastighetsnivå. Avverkningsförslaget för 10-årsperioden är 14 856 m3sk varav 10 474 m3sk är slutavverkning.

Sedan skogsbruksplanen upprättande har fröträden i avdelning 1 avverkats, volymen för avverkningen var 113 m3fub. Avdelningen har därefter även röjts. Ingen uppräkning av tillväxten år 2023 har gjorts.

Fiske

Till fastigheten hör samfällt fiske i sjöarna: Hemsjön, Aborregöl, Överskjulen, Nerskjulen, Velen, Lomgölen, Lilla Klevsgölen, Stora Klevsgölen, Kuttgölen, Bjärken, Äskgölen, Ängsjön, Sillsjön och Täften.

Jakt

På fastigheten finns det gott om klövvilt, främst älg, rådjur och vildsvin. Jakten är uppsagd och avtalet upphör 30/6-2024.

Inägomark

Jordbruks- och betesmarken är utarrenderad på 5-års avtal. Avtalet löper till 14/3- 2029 och inbringar 18 660 kr/år.

Naturvärden

Inom avdelning 85 i skogsbrukplanen finns det en brant som är klassad som naturvärde enligt Skogsstyrelsens Skogens Pärlor.
Inom avdelning 103 i skogsbruksplanen finns det en rasbrant som är klassad som nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens Skogens Pärlor.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Tillträde

Enligt överrenskommelse

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturhistoriska lämningar eller fornlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Arealuppgifter

Enligt fastighetsutdraget har Kinda Njölhult 2:6 en total landareal om 255,15 hektar.
Enligt skogsbruksplanen har Kinda Njölhult 2:6 en total landareal om 261,3 hektar samt 11,4 hektar vatten.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd varvid fysisk personer som ej är bosatta inom Kinda kommuns glesbygdsområde måste erhålla förvärvstillstånd.

Miljöpåverkan

På angränsande fastighet Horns-Falla 1:18 har det bedrivits metallindustri sedan början av 1940-talet av Ljunghäll AB. Mark inom Horns-Falla 1:18 har påvisats innehålla miljöföroreningar av bla trikloretylen. Angränsande delar av Kinda Njölhult 2:6 ligger inom i förbudsområde och riskområde och kan ha restriktioner på dricksvattenbrunnar. Ljunghäll AB har sedan tidigare ålagts att utföra löpande provtagningar som avslutades 2016, eftersom värdena haft en sjunkande trend under 5 års tid. För mer information läs bifogade filer i annonsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Budgivning

Fastigheten säljs genom öppen anbudsgivning. Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta anbud samt antal ingivna anbud. Anbud ska ges skriftligen via e-mail eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet. Efter anbudstidens utgång börjar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast ons 5 jul

Högstbjudande: 34 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter