Lantbruk

Kärrbol 50,5 ha

Högstbjudande

6 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 10 mar

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
49,2 ha
Åkermark
16,0 ha
Åkermark
14,0 ha
Skogsmark
17,0 ha
Övrigmark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
1 816 m3sk
Boyta
90 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FLEN KÄRRBOL 2:1

Adress

Kärrbol 1 64297 Bettna

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva gården Kärrbol belägen mellan Katrineholm och Nyköping med dess byggnader och mark om ca 50 hektar. Goda jaktmöjligheterna på framförallt klövvilt och andel i fiskevårdsområde för sjöarna Yngaren och Mäskaren. God tillgång på bland annat kräftor och gös. Väl samlat och ändamålsenligt byggnadsbestånd med permanentbostadshus, ladugård, loge och magasin.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Högt beläget, centralt på fastigheten ligger permanentbostadshuset tillsammans med gårdens ekonomibyggnaderna. Bostaden uppfördes år 1930 med stomme av trä på torpargrund och fasad av stående träpanel under tak av aluminiumplåt. Boendet fördelar sig på sex rum och kök på ett och ett halvt våningsplan med en taxerad boyta om 90 kvadratmeter. Verklig boyta är sannolikt betydligt större. Del av övervåningen består av kallvind möjlig att bygga om till bostadsyta. Huset har tilläggsisolerats och 6 av fönstren är utbytta till energiglasfönster. Övriga fönster är kopplade tvåglasfönster.

Rum
Undervåning med kök med matplats och fungerande vedspis. Vardagsrum med öppen spis. Två rum med klädkammare i det ena. Tillkommer entré och hall med trappa till övervåningen, toalett och helkaklat duschutrymme samt pannrum. Övervåning med två sovrum och en möblerbar hall samt kallvind.

Uppvärmning sker via vedpannan (15 år gammal) med vattenburet system och radiatorer samt eldstäderna. Ackumulatortank om 2 x 750l med tappvarmvatten och med möjlighet att hålla tappvarmvattnet varmt med el-patron. Sotning sker två gånger per år. Enskilt vatten från grävd brunn med spett (4 meter). God tillgång på vatten med godkänd kvalitet. Järnhaltigt hårt vatten. Hydroforhus vid pumpen. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltration med markbädd. Inga kända förelägganden.

Ladugård

Ladugård uppförd år 1886 med stomme av timmer och fasad av stående träpanel under tak av plåt (25 år sedan plåttaket lades på) Hela nedre plan har använts som kostall tills att de sista djuren lämnade gården för ca 15 år sedan. Övre plan utgörs av skulle. Mjölkrummet används numera som verkstad.

Loge

Timmerkonstruktion på gjuten platta uppförd 1927 med fasad av stående träpanel under tak av plåt (plåttaket lades på 1960). Öppen planlösning med bra takhöjd för maskinförvaring eller liknande.

Magasin

Magasinsbyggnad i två våningsplan med stomme av timmer och fasad av stående träpanel/läktad masonit under tak av plåt (plåttaket monterades 2019) Kalluftstork. Byggnaden används idag som vedbod, lider och snickarbod.

Carport

Carport med stående träpanel under tak av plåt.

Jordkällare

Helgjuten jordkällare.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 14,1 ha med ett virkesförråd om totalt 1 816 m³sk varav ca 1 206 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren eller vid ordinarie visningstillfällen.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen.

Säljaren garanterar att det inte finns några avverkningsrätter som belastar Fastigheten.

Säljaren får inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på Fastigheten från denna dag.

Säljaren garanterar att inga avverkningar skett efter det att skogsinventeringen, som ligger till grund för lämnade uppgifter i objektsbeskrivningen, utförts.

Åkermark

Enligt skogsbruksplan uppgår den samlade inägomarken till (åker och betesmark) till 35,2 hektar. Enligt taxeringen består inägomarken av 30 hektar åkermark. Enligt SAM-ansökan uppgår arealen till 30,6 hektar. Åkermarken är utarrenderad med ett femårigt sidoarrende med löptiden 2008-03-14-. Avtalet förlängs med fem år om avtalet inte sägs upp senast åtta månader före arrendetidens utgång. Den årliga arrendeavgiften uppgår till 45 000 kr exklusive mervärdesskatt. Arrendatorn söker och erhåller EU-stödet.

Stödrätter

Samtliga stödrätter (30,6 region 3) avseende arrendestället är jordägarens egendom. Stödrätterna är utlånade till arrendatorn. Vid arrendeförhållandets upphörande skall arrendatorn medverka till att samtliga stödrätter överförs till jordägaren eller till den han sätter i sitt ställe.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Högspänningsledning

Planer för en ny högspänningsledning finns. Se bifogad bilaga.

Jakt

Jakträtt ej upplåten. God jakt efter de flesta klövviltsarter. Mycket gott om framförallt dovvilt och vildsvin.

Häradsallmänning

Fastigheten har mantal i Katrineholm Oppunda Häradsallmänning. Utdelningen 2020 var för Kärrbol 2:1 5 230 kronor.

Bredband

Bredband finns framdraget till en plint ca 50 meter från bostadshuset.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Gemensamhetsanläggning

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning med ändamål väg. Kostnaden för driften brukar ett normalår gå jämt upp med statsbidraget varför utdebitering i regel ej görs.

Fiske

Fiskerätt i Yngaren och Mäskaren fiskevårdsområde.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning är beställd.

Information om visning

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi tillämpar tidsseparerade visningar
Boka er enskilda visningstid för ert besök i bostadshuset via vårt webformulär. Övriga byggnader besiktigas med fördel före eller efter den enskilda tiden i bostadshuset.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 534 200 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 10 mar

Högstbjudande: 6 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter