Skogsfastighet

Källaregården, Landeryd

Högstbjudande

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 4 Dec, kl 01:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
81,4 ha
Skogsmark
63,9 ha
Inägomark
5,8 ha
Väg och kraftledning
3,7 ha
Övrigmark
8,0 ha
Virkesförråd
6 800 m3sk
Boyta
372 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HYLTE KÄLLAREGÅRDEN 2:1

Adress

Källaregården 31494 Landeryd

Om fastigheten

Trivsam skogsgård med gårdscentrum bestående av en rymlig mangårdsbyggnad med snickarglädje. Ladugård i mycket gott skick, delvis inred med en modern lägenhet samt verkstadsdel, garage och loge. Goda möjligheter till att expandera sin verksamhet.

Fastigheten består av 81 ha varav ca 64 ha är produktiv skogsmark med god arrondering. Virkesförråd om 6 800 m³sk. Medelbonitet på 7,2 m³sk/ha. Relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar och skog i åldersintervallen 70-79 år. Lättframkomlig terräng med vägnät i mycket god standard. Investeringsfastighet där den yngre växande skogen årligen bygger upp ett högre virkesförråd, och den äldre skogen med fördel används till löpande omkostnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Välrenoverad och rejäl bostadsbyggnad i 2-plan med källare. Uppmätt boyta ca 228 m². Utvändigt klädsel av stående träpanel, snickarglädje och betongpannor på tak.

Bottenplan
Entréhall med delvis klinker, platsbyggda garderober och spotlights. Kök med laminatgolv och modern utrustning och fungerande vedspis. Finrum med öppen spis och golv av ekparkett. Matrum med parkettgolv av ek, spotlights och utgång till altan i söderläge. Tv-rum med ekparkett. Toalett med kakel, klinker, handfat och wc. Hall vid sidoentré. Vägghängda element.

Ovanvåning
Hall med utgång till balkong och inbyggda garderober. Badrum med kakel och klinker, dusch, kommod och wc.
Två större sovrum, sovrum med två inbyggda garderober och ett mindre sovrum. Kontor med platsbyggda garderober. Överlag nya laminatgolv.

Källare
Pannrum med varmvattenberedare, jordvärmepump, Nibe Fighter 1215 från 2005 och förvaringsutrymme. Tvättstuga med kakel, tvättho, dusch, tvättmaskin. Matkällare. Förvaringsutrymme.

Utförda renoveringar 2009
Byte av samtliga fönster och ytterdörrar.
Nytt kök
Nytt badrum
Nya golv i flera av rummen
Renoverad hall

Utförda renoveringar och tillbyggnation 2012
Altaner på fram- och baksidan byggdes
Tillbyggnation av ny matsal
Nytt kakel i kök och tvättrum
Ommålning av mangårdsbyggnaden

Fiber finns framdraget till mangårdsbyggnaden, dock ej till lägenheten. Gemensamt vatten med lägenheten. Äldre avlopp till mangårdsbyggnaden.

Larm finns och abonnemanget är betald t o m januari 2021.

Lägenhet

Modern lägenhet med öppen planlösning på 144 m³. Möjlighet till generationsboende eller uthyrning.

Lägenheten är belägen i ladugårdsbyggnaden.

Hall med kakel och trapp till ovanvåningen. Öppen planlösning med laminatgolv och kamin, köksdel med modern standard och spotlights i tak. Stort helkaklat badrum med toalett, kommod, dusch och tvättmaskin. Ett större och två mindre sovrum, walk-in closet med platsbyggda garderober. Lägenheten är byggd i två etapper med start 2010 och tillbyggd 2013 med två rum och walk-in closet.

Uppvärmning med luftvärmepump och vedkamin. Godkänt avlopp.
Gemensam elmätare och vattenbrunn med mangårdsbyggnaden. Fiber ej indragen i lägenheten men är inkopplad i huset.

Ekonomi- och komplementbyggnader

Ladugård
Byggnaden i mycket gott skick. Byggnaden återuppfördes under 1985-1986 efter brand och har inte använts i jordbruksdriften. Den murade grunden är kvar från original byggnaden. Stallet har aldrig använts till kreatur, sädesmagasinet har inte använts för inlagring av spannmål utan mestadels som förråd.

Ekonomibyggnad med en bottenyta 334 m² enligt taxeringen. Plåttak och fasad av plåt, takstolar och övrig stomme i trä.

Oanvänt mjölkrum lämpligt att bygga om till kylrum och vilthantering för gårdsbruk.

Lägenhet med altan.
Pub med bardisk och biljardrum.
Garage med gjutet valv.
Snickeri/Verkstadsdel med gjutet golv, trätak och arbetsbänkar.
Loge med plats för maskinuppställning. Gjutet golv, dubbelport, förrådsutrymme och höhiss i gott skick.

Förråd vid vägen
Byggnadsarea om 6 * 10 m enligt mätning på karta. Brädfodrat, plåttak, fönster med spröjs, dubbeldörr.

Förråd vid mangårdsbyggnad
Byggnadsarea om 6 * 10 m enligt mätning på karta. Brädfodrat, eternittak, dubbeldörr, ytterbelysning. Utbyggnad med plåttak.

Jordkällare med tegeltak.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2017 av Derome Skog AB. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2020 samt uppdaterad med utförda åtgärder.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 63,9 ha med ett virkesförråd om 6 800 m³sk, varav 4 200 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 7,2 m³sk per ha. Medeltal om 107 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 21 % tall, 60 % gran samt 19 % löv och ädellöv. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på röjningsskog i åldersintervallet 10 - 19 år och skog i åldersintervallet 70-79 år.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med relativt flack terräng med visst inslag av mer kuperade områden. Av den produktiva skogsmarksarealen är 84,5 % (54 ha) frisk och 13,6 % (8,7 ha) fuktig. Skogsmarken är till största del lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 3,1 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 1 avdelning om 0,7 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 5,9 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsbruksplanen skall uppfylla skogsvårdslagens krav och fastigheten är certifierad genom PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Skogsvård

Eftersläpande skogsvårdsåtgärder i skogsbruksplanen är 2,7 ha markberedning och 7 ha plantering. Övriga föreslagna skogsvårdsåtgärder i skogsbruksplanen första period är röjning av sammanlagt 18,1 ha och gallring av sammanlagt 1,8 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Torvbrytning

Enligt beslut av Länsstyrelsen från 2008-11-27 har företaget Neova AB bearbetningskoncession (tillstånd för undersökning och brytning) enligt lagen (1982:620) om vissa torvfyndigheter till energitorv på bl a fastigheten Hylte Källargården 2:1. Koncessionen omfattarbrytning av ett begränsat antal kubikmeter under 25 år.

Ersättningen baseras på upptagen mängd torv per år. Ungefärlig intäkt kring 3 000-5 000 kr.

Vägar

Vägarna är genomgående av mycket god standard. De vägar som nyttjas av Neova underhålls löpande på deras bekostnad. Byns vägsamfällighet är också mycket välskött och håller god standard.

Inägomark

Totalt ca 5,8 ha enligt uppmätning då skogsbruksplanen gjordes. Marken ligger samlad runt gårdscentrum. Önskas mer betesmark kan delar av de angränsande lövskogarna bli goda hagmarker.

Arrende

Jordbruksmarken är utarrenderad för 2020 genom muntligt avtal. Arrendet ger en intäkt om 3000 kr per år.

Stödrätterna är uthyrda till arrendatorn och kommer vid arrendets upphörande att övergå till köparen.

Jakt

Jaktbart vilt i området är framförallt vildsvin, älg och sedvanligt småvilt. Jakten är upplåten t o m 20210630 och ger en intäkt om 5000 kr per år.

Mantal

Fastigheten har 109/240 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två övrig kulturhistoriska lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Vid rågångsgränsen vid avdelning 2 finns naturföremål/-bildning med bruka, tradition eller namn och i avdelning 24 finns resterna av en kvarn. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På fastigheten finns det en nyckelbiotop och två sumpskogar registrerade. Nyckelbiotopen, avdelning 33 skogskartan, består av ädellövträd med biotopkaraktär av spärrgreniga grova träd och värdefull kryptogamflora. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Antal sökta inteckningar: 7 datapantbrev till en total summa om 1 535 000 SEK. Fastigheten överlåts obelånad på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kan komma att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 535 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter