Lantbruk

Jordbruksmark Stenstorp

Högstbjudande

2 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
16,2 ha
Åkermark
12,5 ha
Betesmark
3,7 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Falköping Stenstorp 2:74 del av

Om fastigheten

Alldeles i utkanten av Stenstorps samhälle finns nu möjlighet att förvärva ca 16,2 ha jordbruksmark utan byggnader. Arealen fördelar sig över ca 12,5 ha åkermark och ca 3,7 ha betesmark. Delar av marken ingår i kommunens översiktsplan som framtida bebyggelse vilket kan leda till en framtida exploateringsmöjlighet.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

12,5 ha stödberättigad åkermark. Marken som är odikad utgörs av svartmylla med fin arrondering.

Betesmark och skogsdungar

3,7 ha betesmark varav 3,1 ha är stödberättigad areal.

Arrende & stödrätter

Jordbruksmarken är utarrenderad till 2021-12-31 och därefter tillgänglig för köparen. ​

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen inför 2022-års SAM-ansökan.

Forn- och kulturlämningar

Inom området finns en möjlig fornlämning, L1961:3035 med RAÄ-nr: Stenstorp 29:1 avseende en borttagen stensättning. Lämningen, L1961:3629 ned RAÄ-nr: Stenstorp 31:1 avseende en färdväg saknar antikvarisk bedömning då synliga spår saknas (källa: SeSverige och Fornsök).

Jakt

Älgjakten är upplåten till 2020-06-30. Småviltsjakten övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår i älgskötselområde.

Exploatering

Delar av marken ingår i kommunens översiktsplan som framtida bebyggelse vilket kan leda till en framtida exploateringsmöjlighet.Se vidare bifogat utdrag ur kommunens översiktsplan. ​

Arealuppgifter

Den totala arealen uppgår till ca 16,2 ha fördelat på ca 12,5 ha åkermark och 3,7 ha betesmark.

Observera att den angivna arealen är framtagen genom mätning på fastighetskarta, den exakta arealen kommer att fastställas i lantmäteriförrättningen och arealavvikelse kan förekomma.​

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastighet. Området som helhet kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Om området ska fastighetsregleras bekostas lantmäteriförrättning av köparen som därmed slipper lagfartskostnaden. Om området ska avstyckas och bilda egen fastighet bekostas lantmäteriförrättningen av säljaren och köparen får lagfartskostnad. Äganderätten kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. ​
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.​

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter