fbpx

Lantbruk

Jordbruksmark om 37 ha, Hammar

Utgångspris

10 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast mån 12 apr kl 08:00

Visning

  • Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare, arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,9 ha
Åkermark
29,0 ha
Betesmark
6,6 ha
Övrigmark
1,0 ha
Skogsmark
0,3 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Kristianstad Hammar 1:29, 1:51, 1:52, 1:80 och 1:81

Om fastigheten

Möjlighet till förvärv av välarronderad åker- och betesmark med god tillgänglighet i Kristianstads östra ytterkant. Åkermark om totalt ca 29 ha fördelade om två skiften och betesmark i ett skifte om ca 6,6 ha. Åkermarken befinner sig inom jordklass 7 och 8 och lämpar sig väl för diverse grödor.

Fastigheterna kan förvärvas i sin helhet alternativt i delar.

Budalternativ 1: Samtliga fem fastigheter i sin helhet. Utgångspris om 10 000 000 kr.
Budalternativ 2: Kristianstad Hammar 1:29 bestående av åkermark om ca 7,7 ha. Utgångspris om 2 700 000 kr. (Länsstyrelsen beviljar ej juridisk person lagfart)
Budalternativ 3: Kristianstad Hammar 1:51, 1:52, 1:80 samt 1:81 med åkermark om ca 21,3 ha, bete om 6,6 ha samt övrig mark 1 ha. Utgångspris 7 300 000 kr. (Länsstyrelsen beviljar ej juridisk person lagfart)

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Total areal för fastigheterna Hammar 1:29, 1:51, 1:52, 1:80, 1:81 är 36,9 ha, varav ca 29 ha åkermark, 6,6 ha bete, 03 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.

Åkermark

Åkermark enligt uppmätning på fastighetskartan om ca 29 ha fördelade på två skiften och fem fastighetsbeteckningar. Marken fördelar sig mellan jordklasserna 7-8 enligt Länsstyrelsens jordklassificering. Marken lämpar sig utmärkt för odling av potatis, betor, spannmål samt vall.

Betesmark

Betesmark enligt uppmätning på fastighetskartan om ca 6,6 ha fördelade på ett skifte.

Skogsuppgifter

På fastigheten Hammar 1:81 finns ett mindre skifte om ca 0,3 ha med granplantering.

Arrende/nyttjanderätter

Samtlig åkermark och betesmark är utarrenderad till 2023-03-14. Uppsägningstid 8 månader enligt arrendeavtal. Ca 2,9 ha på Hammar 1:81 intill E22:an utarrenderas enligt muntligt avtal. Stödberättigad areal är totalt 36,84 för fastigheterna enligt SAM-ansökan. Arrendator innehar stödrätterna och de ska återgå till jordägare vid arrendets slut.

Förvärvstillstånd

I Skåne behöver juridiska personer som förvärvat en lantbruksfastighet från en fysisk person eller ett dödsbo förvärvstillstånd. Prövning sker hos Länsstyrelsen.

Dikningsföretag

Fastighetsägaren har andelar motsvarande 20,36% i ”Hammar-Mossagrops Dikesföretag 1942” (org nr 802600-5127). Andelarna är ej
förenade med någon tillgång eller skuld.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare. Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga området. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda, pågående jakt och liknande.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten.

Bevattning

Enligt säljaren finns bevattningsledningar i marken men de har inte använts sedan 2004 och skicket på dessa är okänt. Förmodligen behövs ny borra.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare, arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Reklamintäkter

På fastigheten finns två reklamskyltar intill E22:an för Burger King och Max Hamburgerrestaurang med totala intäkter om 15 000 kr/år.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna Hammar 1:29, 1:52, 1:80 samt 1:81 finns fornlämningar som utgörs av hällristning, boplats, fyndplats och begravningsplats. Mer info finns hos Riksantikvarieämbetet.

Delförsäljning

Fastigheten kan förvärvas i sin helhet alternativt i delar.

Budalternativ 1: Samtliga fem fastigheter i sin helhet. Utgångspris om 10 000 000 kr.
Budalternativ 2: Kristianstad Hammar 1:29 bestående av åkermark om ca 7,7 ha. Utgångspris om 2 700 000 kr. (Länsstyrelsen beviljar ej juridisk person lagfart)
Budalternativ 3: Kristianstad Hammar 1:51, 1:52, 1:80 samt 1:81 med åkermark om ca 21,3 ha, bete om 6,6 ha, skogsmark om 0,3 ha samt övrig mark 1 ha. Utgångspris 7 300 000 kr. (Länsstyrelsen beviljar ej juridisk person lagfart)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 38 700 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 12 apr kl 08:00

Utgångspris: 10 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter