Lantbruk

Jordbruksmark och skog i Norrgärsbo

Högstbjudande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 22 apr, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,7 ha
Skogsmark
11,0 ha
Inägomark
9,6 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA NORRGÄRSBO 6:1 del av - Skog och åker

Adress

Norrgärsbo 156 73361 Västerfärnebo

Om fastigheten

Del av fastighet med 9 ha åkermark och 11 ha produktiv skogsmark säljes i Norrgärsbo. Välarronderat skifte med väg fram till fastighetsgräns. Grandominerad skog med högt virkesförråd om 3200 m³sk , medeltal 292 m³sk per ha.
Huvudsakligen äldre slutavverkningsmogen skog. Hög bonitet på 8 m³sk per ha och år.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på https://ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på https://ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2019 av Mellanskog.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 11 ha samlat i ett samlat skifte. Virkesförråd om 3 200 m³sk, varav 2 700 m³sk har nåt lägsta slutavverkningsålder och består av S1- och S2-bestånd. Hög medelbonitet på 8 m³sk per ha och år samt högt medeltal 292 m³sk per ha.
Grandominerad skog med trädslagsblandning 31 % tall, 58 % gran och 11 % björk. Åldersfördelningen är ojämn med huvudsakligen äldre skog. Drygt halva beståndet är över 100 år, 40% är i åldersintervallet 60-80 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Marken är huvudsakligen frisk med lättframkomlig terräng.
På fastigheten är avdelning 8 föreslagen som NO-område (naturvård orört), för framtida lövdominans. Totalt 0,8 ha, 7 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns 1 avdelning, sammanlagt 0,8 ha, som bör röjas. Följs åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen föreslås även markberedning och plantering efter utförd föryngringsavverkning inom 5 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Åkermarksarealen uppgår till 9 ha enligt kartmätning i Lantmäteriets karttjänst. Marken är av normal produktivitet för området och tillfredsställande dränerad eller självdränerad enligt taxeringsuppgift.

På skiftet fanns tidigare en grävd vattentäkt som nyttjades till att förse de djur som hölls på marken med vatten. Brunnen har inte nyttjats på många år.

Arrende/nyttjanderätter

Marken är upplåten med avtal om jordbruksarrende. Arrendatorn är uppsagd för avflyttning 2021-03-13.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Jakt

Fastigheten är ansluten till Gärdsbo-Hällby-Islingby Viltvårdsområde (VVO) och Gärdsbo-Hällby-Islingby Jaktvårdsförening. Jaktvårdsföreningen fogar över ett 3 600 ha stort område och har ett 10-årigt avtal med fastighetsägaren som knyter marken till föreningens jaktområde under avtalsperioden.
Det kvarstår 5 år på gällande avtalsperiod.

All jakt organiseras inom jaktvårdsföreningen och fastigheten ingår i ett av föreningens fyra jaktlag. Småviltsjakt sker som enskild jakt eller ibland som gemensam jakt. Älgjakten utförs som gemensamhetsjakt i ett licensområde som även innefattar ett kronskötselområde.

Ny ägare som inte är medlem i jaktvårdsföreningen sedan tidigare kan anmäla en ansökan om medlemskap som behandlas vid föreningens årsmöte på våren.
Kontaktperson för jakten är ordförande Fredrik Larsson. För mer information eller kontaktuppgifter kontakta mäklaren.

Inteckningar

Försäljningen gäller område av fastighet. Området säljs fritt från lån, inskrivningar och inteckningar.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Sala kommun.

Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast dag då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom anbud, utgångspris 2 400 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt eller muntligt bud ska vara fastighetsmäklaren Erika Hellstrand, tel 021-10 35 57, e-mail erika.hellstrand@ludvig.se, tillhanda senast den 22 april 2020 kl 13.00. Använd gärna vår anbudsblankett som finns på objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ med konkret anbud.

De budgivare som skickat in anbud till kl 11.00 sista anbudsdagen äger rätt att erhålla uppgift om vilket högsta anbudet är fram till kl 13.00 den sista
anbudsdagen. Möjlighet finns då att höja tidigare bud eller avvakta till kl 13.00 då sista tid för anbud gäller. Anbudsgivarens namn etc behandlas däremot helt konfidentiellt. Efter kl 13.00 anbudsdagen skall man finnas anträffbar på telefon. Ansvarig mäklare ringer då upp en efter en som ges möjlighet att bjuda över
eller avböja höjning till dess att endast en, högsta budgivare finns kvar. Finns man inte tillgänglig vid kontakt efter kl 13.00 noteras i anbudsjournalen att anbudsgivaren stannat på senast lämnade budnivå.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter