Skogsfastighet

Jord- och skogsfastighet Kalmar 237 ha

Högstbjudande

13 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 28 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
237,6 ha
Åkermark
33,0 ha
Betesmark
10,0 ha
Skogsmark
149,0 ha
Skogsimpediment
2,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Skog med restriktion
38,0 ha
Övrigmark
5,0 ha
Virkesförråd
13 958 m3sk
Boyta
60 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kalmar Korsgården 1:3

Adress

Korsgården Rockneby

Om fastigheten

Jord- och skogsfastighet om 237 ha beläget norr om Kalmar med gräns till Kalmarsund.
Egendomen erbjuder ett naturskönt område med produktionsvärden i jord och skog samt ger stora möjligheter för en köpare som sätter värde på en unik miljö, naturupplevelser och egen strandlinje.

Utgångspris: 13 400 000 kronor.

Bud senast: 2020-08-28

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Maskinhall

Maskinhall med träfasad samt plåttak.
Taxerad yta om 180 kvm.
Normal beskaffenhet enligt taxeringen.

Maskinhall

Maskinhall med träfasad samt plåttak.
Taxerad yta om 150 kvm.
Normal beskaffenhet enligt taxeringen.

Ladugård

Äldre träbyggnad med mindre laduårdsdel samt lada.
Används för närvarande som förråd.

Bostadshus

Bostadshus i enklare skick. Byggnadsår omkring 1930 samt har en taxerad yta om 60 kvm.
Används i jaktsammanhang och för fritidsbruk.
Vatten och el finns. Renoveringsbehov.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av Ludvig & Co Mattias Johansson 2018 samt ajourförd juni 2020.

Fastigheten Kalmar Korsgården 1:3 är belägen på Skäggenäshalvön endast 15 minuter från Kalmar.
Totala landareal uppgår till 237 ha med 149 ha produktiv skogsareal.
Det totala virkesförrådet på fastigheten är bedömt till 13 950 m³sk och
skogstillgången finns huvudsakligen i åldersklasserna 15 - 35 år.
Skogsbruksplanen är anpassad för att klara kraven för skogscertifiering enligt FSC såväl som enligt PEFC.

Av den produktiva skogsarealen på 149 ha finns 104 ha i målklassen PG som anger att virkesproduktion styr skogsbruket och med låga naturvärden.

Goda möjligheter för skogsskötsel och skogsproduktion.
Fastighetens vägar ger tillgänglighet till respektive skifte.

Tillväxten för 2020 är ej med i bifogad plansammanställning.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker/Bete

Åker-och betesareal omfattar totalt ca 46 ha varav 32 ha åker och 14 ha bete ( hagmarksbete).
Åkermarken används till vall -och spannmåls produktion. Stödrätter avseende Eu-stöd kan eventuellt medfölja i affären.
Mindre del av hagmarksbetet berör skogsavdelningarna 32 och 34 med huggningsklass E3-skog av hagmarkskaraktär.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad enligt skriftligt tvåårskontrakt med ett års uppsägning.
Avtalstid till 15 mars 2023. Avtalet är ej uppsagt. Årlig arrende avgift är 82 800 kronor exkl moms.

Övriga hyresintäkter

Fastigheten har ett antal årliga hyresintäkter/arrenden i form av markområde för båtklubb, camping m.m.
Detta ger en total hyresintäkt på cirka 31 000 kr/år exkl. moms.

Jakt

Goda möjligheter till jakt på småvilt och sjöfågel.
Jakten är tillgänglig 2021-07-01.

Fiske/Vatten

Egen strandlinje till Kalmarsund med goda möjligheter till fiske.
Flera badplaster som erbjuder ypperliga naturupplevelser.
Till fastigheten hör flera holmar.

Forn- och kulturlämningar

På flera avdelningar på fastigheten finns stenmurar och odlingsrösen, dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Planer, planbestämmelser samt detaljplaner m.m.

Fastigheterna berörs inte av några planer eller områdesbestämmelser.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Kan förvärvas i delar.
Förutsättning att köpare äger fastighet taxerad som lantbruksenhet.​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs endast för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Övrig

Övrig information​
Vecka 29-31 är ansvarig handläggare på semester. Vid frågor maila gärna till oss.

anders.bernhardsson@ludvig.se

mattias.johansson@ludvig.se

​fanny.johansson@ludvig.se

Vägbeskrivning

Från Kalmar E22 kör mot Rockneby ta sedan höger till Drag/Skäggenäshalvön
Se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 11 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter