Lantbruk

Jord och Skog, Kattarp

Högstbjudande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
99,5 ha
Skogsmark
37,3 ha
Skogsimpediment
0,4 ha
Åkermark
46,0 ha
Betesmark
5,1 ha
Väg och kraftledning
2,7 ha
Övrigmark
1,8 ha
Vatten
6,2 ha
Virkesförråd
3 600 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LAHOLM KATTARP 2:89, Mark

Adress

Södra Kattarp 335 31293 Laholm

Om fastigheten

Del av fastighet. Fastigheten är belägen mittemellan Laholm och Knäred.

Fastigheten består av 1 större skifte och 2 mindre utskiften. Total areal om 99,5 ha varav 51 ha är åker- och betesmark. Gården är KRAV godkänd till 2021. Produktiv skogsmark om 37,3 ha med ett virkesförråd om 3 600 m³sk. Medelbonitet på 5,7 m³sk per ha. Trädslagsblandning 7 % tall, 18 % gran, 40 % löv och 35 % ädellöv. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog som är äldre än 90. Relativt flack terräng med vägar i fint skick.

Jakträtt. Fastigheten ingår i Veinge Älgskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2019 av Södra Skogsägarna. Skogsbruksplanen har sedan delats upp i tänkta fastighetsdelar.

Fastigheten består av ett större skifte och två mindre utskiften. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 37,3 ha med ett virkesförråd om 3 600 m³sk, varav 1 400 m³sk är G2-och S1-skog. Medelbonitet på 5,7 m³sk per ha och medeltal om 96 m³sk/ha.

Trädslagsblandning 7 % tall, 18 % gran, 40 % löv och 35 % ädellöv. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog som är äldre än 90. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Relativt flack terräng med vägar i fint skick. Skogsmarken är till 89,8 % klassad som frisk och 9,4 % som fuktig.

På fastigheten är 1 avdelning om 0,3 ha, föreslagen som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 2 avdelningar, totalt 1,9 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 5,9 % av den produktiva skogsmarken. 3 avdelningar, totalt 5,4 ha, föreslagna som K, b (kombinerade mål, produktionsintresse och miljö med bevarande av värden som syfte).

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av plantering om 1,5 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är underväxtröjning före gallring av 4 avdelningar, sammanlagt 5,3 ha, röjning av 6 avdelningar, sammanlagt 7,9 ha, och gallring av 3 avdelning om 4,2 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Åkermarken brukas av säljarna som även arrenderar ytterligare ca 40 ha från grannfastighet.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

KRAV godkänd fram till år 2021.

Jakt

Gemensam älgjakt på ett ca 400 ha stort område. Fastigheten ingår i Veinge Älgskötselområde. Jaktbart vilt är framförallt vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt. Jakten är fri för köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Lagan-Hjörnereds fiskevårdsområdesförening (FVO) Föreningen säljer fiskekort, pengarna används till div förbättringsåtgärder för fisket. Föreningen planterar även in en del ädelfisk, ex Öring. Som fastighetsägare inom FVO har man fri fiskerätt. Gatesjön ingår inte i Lagan-Hjörnereds FVO, där är fisket enskilt. Fiskar som man kan fånga är Abborre, Brax, Gädda, Gös, Mört, Öring.

Vatten

Fastigheten ligger inom Lagans avrinningsområde och har 6,2 ha i Gatesjön.

Från Gatesjön rinner en bäck/utlopp genom fastigheten. Vattendraget är målklassat som VG (vattenmiljö med generell vattenhänsyn). Längd om 187 m och bredd på 1 m. Kantzonen består av en naturlig trädslagsblandning med inslag av äldre träd och är blockrik.

En mindre del, (ca 1,4 ha) av nordvästra hörnet av fastighetens åkermark ingår i den sekundära skyddszonen av vattenskyddsområdet Skogsby skyddsområde.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på den del av fastigheten som försäljningen gäller. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns tre lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet på den del av fastigheten som försäljningen gäller. Ett vägmärke i norra kanten av avdelning 13, en stenåldersboplats i södra delen av åkern ner mot Lagan och en boplats där nu väg 117 är byggd. Den boplatsen är undersökt och borttagen. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Odlingsspår, främst i form av stenrösen och stengärdesgårdar finns på flera håll på fastigheten och skall visas hänsyn.

Runt Gatesjön finns en vandringsstig att ta hänsyn till.

Fastighetsbildning

En mindre bit tomtmark, ca 3 000 m² är såld till en granne, fastighetsreglering påbörjad.

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Mantal

Fastigheten har 19/43 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Fördelningen av mantal kommer ske i samband med lantmäteriförättningen.

Inteckningar

7 st datapantbrev om sammanlagt 8 500 000 SEK.

Pantbreven kommer att fördelas vid lantmäteriförättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten är påverkad av detaljplan för del av Skogaby samhälle (1381-p91/7).

Registrerat i fastighetsutdraget finns även två byggnadsplaner för Skogaby Stationsamhälle (13-laj-1818 och 13-laj-1599). Genomförandetiden har utgått gällande båda byggnadsplanerna.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Fastigheten har lika långt till Veinge som Knäred. på båda orterna hittar du matbutiker och restauranger. I Veinge finns skola för årskurserna F-9 och i Knäred finns vårdcentral, bankomat och postombud.

Fastigheten tillhör Laholms kommun. Till Laholm tar du dig på ca 20 min (15 km). Laholm ligger vid ån Lagans utlopp i Laholmsbukten och är den äldsta och minsta stad i Halland. Här finns vårdcentraler, bibliotek, mataffärer, caféer, restauranger, både kommunala och enskilda förskolor, grundskolor och Osbecksgymnasiet. Shopping möjligheter både för den byggsugne som den som vill koppla av med en ny bok.

I Laholm finns möjlighet att få upplevelser av varierande slag. För den kultur- och historieintresserade finns över 30 offentliga konstverk i stadskärnan, den medeltida stadskärnan Gamleby, Stortorgets rådhus från 1700-talet, teckningsmuseum och Lagaholms slottsruin.

För den som önskar få motion finns ett stort utbud av anläggningar, t ex fotbollsplaner, parkouranläggning, utegym, friidrott- och multisportsarenor, golfbanor och vandringsstigar. Med närheten till havet finns också möjlighet till vindsurfing, paddla kanot, fiska i Lagan som kan stoltsera med ett av landets bästa lax- och öringvatten eller varför inte bada längs en tolv kilometer barnvänlig och sammanhängande strand i Mellbystrand och Skummelövstrand.

För den som vill till kusten når man hamnstaden Halmstad efter 35 minuter (33 km). Halmstad är centralort i Halmstads kommun och residensstad för Hallands län. Här finns något för alla. Shopping i centrums alla butiker, kulturvandring i stadskärnan, som bevarat mycket av tidig 1900-talets karaktär, eller längs det gamla befästningssystemet och besöka Norreport och Halmstad slott, ett 1600-talsslott. Årligen anordnas Internationella gatufestivalen.

För den badsugne finns Östra stranden, en av Sveriges längsta sandstränder och ett populärt turistmål. Andra populära turistmål i Halmstad är Sandhamn, stadsdelen Kärleken och Hagöns naturreservat.

I Halmstad finns en högskola med utbildning och forskning inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan finns här.

Det finns flera framgångsrika idrottsföreningar i Halmstad, så som Halmstads BK (fotboll), HK Drott (handboll), SK Laxen (simning) och den äldsta av dem alla Halmstads GRF (rodd). Halmstad har flera golfklubbar, varav den mest kända är Halmstad GK i Tylösand.

Kommunikationer

Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunikationsleder. E6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligaste del, RV15 förbinder Halmstad med E4 i Markaryd och RV24 förbinder Laholm med Hässleholm i nordöstra Skåne.

Färjelinje mellan Halmstad och danska Grenå.

I Hallands län utförs kollektivtrafiken av Hallandstrafiken. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Hallandstrafikens hemsida https://www.hallandstrafiken.se/

Tågtrafiken på Västkustbanan trafikeras av Öresundstågen samt av SJ. För tidtabeller och annan information, se resp. hemsida: https://www.oresundstag.se/ och www.sj.se

Från Laholm är det ca 3 mil till både Ängelholms och Halmstads flygplats. Båda med Arlanda och Bromma flygplats som destinationer. Även charterflygningar till Turkiet, Spanien och Kanarieöarna sker.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter