fbpx

Skogsfastighet

Jord och skog Kalmar/ Kåremo, 50 ha

Högstbjudande

5 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 22 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,7 ha
Skogsmark
38,1 ha
Åkermark
9,8 ha
Övrigmark
2,8 ha
Virkesförråd
6 229 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KALMAR KÅREMO 1:4 & 2:4 del av, samt 4:1

Om fastigheten

Fastighetens skogsareal omfattar 38 ha med en bonitet på 7.2 m³sk/ha.
Virkesförrådet finns i huvudsak i huggnings- klasserna G1 och S2.
Åkerareal cirka 9 ha. Inga byggnader.

Utgångspris: 5 200 000 kronor.
Bud senast: 2021-10-22.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsfastigheten Kåremo 1:4 med flera är beläget 20 km norr om Kalmar.
Fastighetens markinnehav redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad
av skogskonsult Stefan Olheden, Oskarshamn.
Sydved har under flera år förvaltat skogsbruket i samråd med ägare.

Skogsfastigheten har en skogsareal om 38 ha samt nästan 10 ha i huvudsak åkermark.
Virkesinnehållet är totalt på 6 230 m³sk vilket ger 163 m³sk/ha. Huggningsklassen G1 – skog utgör nästan halva skogsarealen.
Gran dominerar men önskvärt är att öka tall andelen då delar av skogsmarken finns på torrare områden.
Andelen äldre skog, S2 – bestånd innehåller ett bedömt virkesförråd på 2 700 m³sk.
Medelbonitet är över 7 m³sk/ha.
Säljaren kommer att ombesörja skogsvård i avdelning 18 under hösten, tallplantering.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Fastigheten har en åkerareal på cirka 9,8 ha.
Används för närvarande till spannmåls- och vallodling.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad.
Arrendeavgälden är cirka 10 000 SEK/ år exklusive moms.
Arrendeavtalet går ut 2023-03-14.
Avtalet är ej uppsagt.
Stödrätter kan eventuellt följa affären.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter.
Jakten tillgänglig för ny ägare från 1 juli 2022.

Vägar

Fastighetens vägar ger bra tillgänglighet till skogsbruket.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns odlingsrösen dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Förvärv/ delförvärv förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet inom Kalmar kommun.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 22 okt

Högstbjudande: 5 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter