Lantbruk

Jord och skog i Långaryd

Högsta bud

3 225 000 kr

Högstbjudande: 2 800 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,5 ha
Skogsmark
19,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Inägomark
11,1 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Övrigmark
0,7 ha
Vatten
1,1 ha
Virkesförråd
2 300 m3sk
Boyta
110 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HYLTE NYARP 2:24, 1:41 och NISSARYD 1:16

Adress

Västergård 31492 Långaryd

Om fastigheten

Gård på totalt 32,4 ha varav 19,7 ha skog och 11,1 ha inägor. Vackert gårdcentra i utkanten av byn med boningshus från -37. Boyta 110 kvm på. Virkesförråd uppgår till totalt ca 2300 m³sk.

Förmedlingsobjektet består av tre registerfastigheter och bud kan läggas på separat fastighet eller gemensamt bud för alla fastigheter.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För visning av husen kontakta ansvarig mäklare.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Boningshus i 1½ plan med murad källare. Boyta på 110 kvm enligt taxering. Bottenvåning med kök, badrum samt tre rum och hall. Ovanvåning tre rum och hall. Uppvärmning vattenburen värme med värmepump från Nibe installerad 2010.

Äldre stall och loge i gott skick, används som förråd.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad vintern 2020 av A.L:s Skogsdata. Objektet består av tre registerfastigheter som skogsbruksplanen omfattar.

Totalt för alla tre registerfastigheter:
Skogsmark om 19,7 ha med ett virkesförråd om 2 300 m³sk, varav 850 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 8,6 m³sk per ha och medeltal om 117 m³sk per ha. Trädslagsblandning med 19 % tall, 76 % gran och 5 % löv. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på äldre röjningsskog i 10-19 års ålder och yngre gallringsskogar i 40- 49 års ålder.

Skogsbruksplan uppdelad.
Nyarp 1:41 & 2:24. Långsmalt skifte med skogsmark om 8,9 ha med ett virkesförråd om 900 m³sk, varav 300 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 8 m³sk per ha och medeltal om 102 m³sk per ha. Trädslagsblandning med 20 % tall, 70 % gran och 10 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på äldre röjningsskogar i 10-19 års ålder och gallringsskogar i 30-49 års ålder, ingen skog äldre än 100 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda med normal kupering för trakten. Bra tillgänglighet med skogsbilvägar och kompletterande basvägar.

På fastigheterna är avdelning 28 om 0,5 ha är föreslagen som PF/b (kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 30 % av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen). Det motsvarar 4,5 % av den produktiva skogsmarken.

Nissaryd 1:16. Två skiften på vardera sida om väg. Skogsmark om 10,8 ha med ett virkesförråd om 1 400 m³sk, varav 550 m³sk är S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 9,3 m³sk per ha och medeltal om 129 m³sk per ha. Trädslagsblandning med 18 % tall, 80 % gran och 2 % löv. Ojämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 10 år eller äldre än 90 år. Tydlig tyngdpunkt på röjningsskogar i 10-19 års ålder och gallringsskogar i 30-39 års ålder.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda med lättframkomlig terräng. Lättåtkomlig med väg och kompletterande basvägar.

På fastigheten är avdelning 39 om 1 ha, föreslagen som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 9,3 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheterna.

Nyarp 1:41 & 2:24.
I planens första period finns 2 avdelningar, sammanlagt 0,6 ha, föreslagna för röjning, 1 avdelning om 1,5 ha, där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 3 avdelningar, sammanlagt 2 ha, föreslagna för gallring.

Nissaryd 1:16.
I planens första period finns 2 avdelningar, sammanlagt 3,6 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomark gäller fastigheterna Nyarp 1:41 & 2:24. Marken är utarrenderad utan besittningsskydd och är tillgänglig för köparen våren 2021 eller enligt överenskommelse.

Mantal

Nyarp 1:41
Fastigheten har 1/96 mantal i skifteslaget.
Nyarp 2:24
Fastigheten har 1/24 mantal i skifteslaget.
Nissaryd 1:16
Fastigheten har 2/96 mantal i skifteslaget.

Andel ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Fiske

Nyarps fastigheterna ingår i Skärshults Fiskevårdsområdesförening akt 1315-p92/10.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten. Jaktbart vilt i området är framförallt älg, vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt.

Servitut

Servitut för rätt till väg är upprättat till förmån för Nissaryd 1:17 och 1:18 över Nissaryd 1:16. Servituten är under registrering.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på någon av fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på någon av fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Ingen av fastigheterna besväras av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul

Då fastigheten säljs på uppdrag av Hjärt- och lungfonden samt Cancerfonden kommer försäljningen ske med friskrivningsklausul.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter