fbpx

Lantbruk

Jord och skog i Jäla

Utgångspris

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 8 Dec

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu ges möjlighet att förvärva ca 31 ha i Jäla. Arealen fördelar sig över 20 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 360 m³sk samt 10,6 ha inägomark och därtill övrig mark.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Falköping Jäla 8:11 del av

Adress

Jäla Hallagården 2 521 55 Floby

Totalareal
31,6 ha
Inägomark
10,6 ha
Skogsmark
20,4 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Virkesförråd
3 363 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 20,6 ha med ett bedömt virkesförråd om 3 360 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 165 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till höga 9,7 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 155 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 5% tall, 79% gran, 11% björk och 5% asp. Avverkningsförslaget under perioden ligger på ca 40 m³sk och avser gallringsuttag.
Fastigheten har en stor andel andel ungskog med hög tillväxt. Om föreslagna åtgärder enligt planen följs förväntas virkesförrådet uppgå till ca 4 800 m³sk vid periodens slut.
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2023 av Lars Densborn.

Försäljningssätt

Möjlighet finns att lägga bud på försäljningsobjektet som helhet, alternativt på delar. En förutsättning för en delförsäljning är att fastighetsbildning är genomför samt att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt.

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 8 december 2023. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sara Gyllensvaan, Trätorget 3, 521 42 Falköping eller sara.gyllensvaan@ludvigfast.se tillhanda senast 8 december 2023. Använd gärna bifogad budblankett.​

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen på sidan 3 är hämtade från skogsbruksplanen.
Den slutliga arealen för området kommer att fastställas i den efterföljande lantmäteriförrättningen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder, virkesvolym etc.​

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning alternativt fastighetsregleras till av köparen ägd jordbruksfastighet. Köparen står kostnaden för Lantmäteriförrättningen. Äganderätten övergår till köparen den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Åker- och betesmark

10,6 ha inägomark fördelat enligt följande. 7,33 ha åkermark varav 2,36 ha utgörs av permanent gräsmark, 3 ha betesmark samt 0,27 ha som det i dagsläget inte söks stöd för. Arealuppgifterna är angivna enligt ​blockadatabasen från årets SAM-ansökan.

Arrende

Fastighetens jordbruksmark är utarrenderad till 2024-12-31 och därefter tillgänglig för köparen. Delar av stängsel är arrendatorns egendom och ingår således inte i överlåtelsen.

Samägt skifte

I överlåtelsen ingår ett samägt skifte om ca 14,5 ha som utgörs av impediment, beläget på Ripelångenmossen. Skiftet är samägt med fastigheten Jäla 8:3.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2033-06-30 och därefter tillgänglig för köparen. Jakttorn som finns inom fastigheten är jakträttsinnehavarens egendom och ingår inte i köpet. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Lada

På fastighetens mosskifte finns en lada i enkelt utförande​ med plåttak.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 8 Dec

Utgångspris: 3 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter