Skogsfastighet

Jaktfastighet i ostörd terräng!

Försäljningssätt

Anbud senast tor 15 okt, kl 18:00

Visning

  • Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
419,2 ha
Skogsmark
156,9 ha
Myr/kärr/mosse
251,7 ha
Övrigmark
6,0 ha
Vatten
4,6 ha
Virkesförråd
8 642 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN LILLHÄRDALS KYRKBY 30:8

Adress

Lillhärdals kyrkby 30:8 Lillhärdal

Om fastigheten

Jakt och rekreation i ostörd väglöst land med hög vildmarkskaraktär. Fastigheten utgörs av två markområden varav ett är beläget nordväst om Lillhärdal, direkt angränsande till Lillhärjåbyggets kulturreservat, samt det andra området som är beläget sydväst om Lillhärdal, strax innanför dalagränsen. Charmig enklare jaktstuga belägen på skiftet vid dalagränsen lämplig för övernattning efter en lång jaktdag. Total areal om 419 ha varav 157 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 8 642 m³ sk varav 4 000 m³ sk är G2- och S2-skog. Skogsbeståndet är talldominerad och utgörs av både yngre och äldre skog. Fastigheten har egen jakt.

Fastigheten bör ses främst ses som en jakt och rekreationsfastighet, med dess ostörda läge i väglöst land och tillgång till den jaktstuga som är belägen på fastigheten. Den produktiva skogen som utgörs av skog i både de yngre och äldre huggningsklasserna, bör ge möjligheter till visst ekonomiskt tillskott.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud tillhanda senast 2020-10-15.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

Trevlig jaktstuga ensligt belägen på fastigheten. Stugan är uppförd i timmer med plåttak och ger möjlighet till övernattning.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2010 av Mellanskog. Planen är tillväxtberäknad tom. 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 156,9 ha med ett virkesförråd om 8 642 m3sk varav 1 827 m3sk är S1- och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har egen jakt.

All till fastigheten hörande jakträtt övergår till köparen senast 2021-07-01.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.(Källa skogsstyrelsen)

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter