fbpx

Lantbruk

Jakt, skog- och rekreationsfastighet i Tullingsås, Strömsund.

Säljs via anbudsförfarande

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 9 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
204,7 ha
Skogsmark
90,5 ha
Skogsimpediment
114,0 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
10 462 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TULLINGSÅS 5:89

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen ca 6 km väster om Strömsund. Ett sammanhängande skifte med större andelen ungskog på tillväxt.
Totalareal om 204,7 ha, varav 90,5 ha skogsmark och 114 ha myrmark. Virkesförråd om 10 462 m³sk, varav 1 572 m³sk är klassad som S1 och S2-skog.
Intill Roningstjärnen finner du en stuga, lämplig för övernattning vid arbete på den egna fastigheten, eller vid jakt, fiske eller bärplockning.
Jakt i viltvårdsområde med en areal om 8 797 ha.

Fastigheten erbjuder goda möjligheter till rekreation, jakt och fiske samt skogsproduktion i storslagen natur.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2018 av Kalle Lennartsson som nu är tillväxtuppdaterad t.o.m. 2021-05-20. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 90,5 ha med ett virkesförråd om 10 462 m³sk varav 1 572 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten. Några områden är i behov av röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Tullingsås 5:89 ingår i Tullingsås viltvårdsområde med en areal om 8 797 ha som i sin tur ingår i Vattudalens älgskötselområde om ca 46 000 ha. Kontaktperson för jaktområdet är Stig Göran Jakobsson, 073-0848386. Tilldelningen hösten 2020 var 12 vuxna och 10 kalvar. Nytillkomna jägare betalar in sig i jaktlagets slakteri och utrustning med 400 kr/år i fem år. För att få full köttlott krävs 200 ha egen mark.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen den 1/7 -2022.
Småviltsjakten får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal.

Fiske

Det är icke utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Naturvärden

Det finns tre nyckelbiotoper som ingår i ett Naturvårdsavtal registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten (Källa: SeSverige).
Sumpskogar finns registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 2 250 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Mats Kullström, tel 063-157160, e-mail mats.kullström@ludvig.se, tillhanda senast den 9 juli 2021. Använd gärna bifogad anbudsblankett med konkret anbud.

Vägar

Fastigheten äger inga andelar i enskilda skogsbilvägar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 900 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 9 jul

Säljs via anbudsförfarande: 2 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter