fbpx

Skogsfastighet

Jakt och skog med fäbodstuga i Rättvik, 12 ha

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Tre skogsfastigheter varav en bebyggd med jakt- och fäbodstuga i Gunnarsbodarna. Jakt i Södra Rättvik vvo. Virkesförråd ca 1 500 m³sk. Anbud 30/11

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK GÄRDEBYN 37:5, ALTSARBYN 12:23 & 49:4

Adress

Gunnarsbodarna 1 79592 Rättvik

Totalareal
12,1 ha
Tomtområde
12,1 ha
Virkesförråd
1 474 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fäbod i Gunnarsbodarna

Det går en vandringsled till Gunnarsbodarna drygt en kilometer från vändplanen. Det finns en öppen värmestuga i fäboden som är ett mycket trevligt utflyktsmål. Vintertid dras skidspår längs med vandringsleden.

Förutom den öppna stugan är endast Gärdebyn 37:5 bebyggd. På gården står en timrad, mycket trevlig och välskött fäbodstuga. I närheten finns en färskvattenkälla. Huset omfattar ca 20 kvadrat med 4 sovplatser samt vedeldad spis/kamin.

Arealuppgifter

Rättvik Gärdebyn 37:5
Areal enligt fastighetsutdrag; 6,30 ha
Areal enligt fastighetskarta; 6,44 ha
Areal enligt skogsbruksplan; 6,4 ha

Rättvik Altsarbyn 12:23
Areal enligt fastighetsutdrag; 2,5599 ha
Areal enligt fastighetskarta; 2,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan; 2,9 ha

Rättvik Altsarbyn 49:4
Areal enligt fastighetsutdrag; 3,1915 ha
Areal enligt fastighetskarta; 3,05 ha
Areal enligt skogsbruksplan; 3,0 ha

Skogsuppgifter

Planen upprättades i augusti 2022 av skogsstyrelsen. Avser perioden 2022-2031

Rättvik Gärdebyn 37:5
Hela innehavet ligger i Gunnarsbodarna och det är även här den lilla välhållna fäbodstugan ligger. Fyra väl samlade skiften. Det går en vandringsled genom fäboden.
Virkesförråd 794 m³sk med ett medeltal om 124 m³sk/ha, hög bonitet för området 5,7 m³sk/ha och år. Övervägande gallringsskog.

Rättvik Altsarbyn 12:23
Tre skiften på och omkring Råberget. Virkesförråd om 349 m³sk med ett medeltal om 120 m³sk7ha, mycket hög bonitet 7,6 m³sk/ha och år. Gallringsskog i 20-40 år

Rättvik Altsarbyn 49:4
Fem skiften varav ett ligger på väg till Råberget, ett längs med springkällevägen vid Vinteråkvarn och de övriga tre söder om Hedsåsvägen strax invid Anderstjärnen. Virkesförråd om 331 m³sk med ett medeltal om 132 m³sk7ha, hög bonitet 5,9 m³sk/ha och år. Gallringsskog i ålder 10-50 år

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Rättvik Södra Viltvårdsområde (VVO) om 13 792 ha. Kontaktperson Magnus Göras.

Fiske

Fastigheten ingår i Rättvik-Boda Fiskevårdsområdesförening (FVOF) som omfattar bl.a. Ljugaren och Amungen. Idag omfattar området ett hundratal sjöar, tjärnar, åar och bäckar. Från fäboden är det drygt 500 meter till Gunnarsbotjärnen.

Mer information på hemsidan
http://www.rbfvo.se. Kontaktperson fiskefrågor Jonas Rantanen.

Vägar

Rättvik Gärdebyn 37:5
Har inte del i någon gemensamhetsanläggning men har andel i samfälligheter som avser vägar

Rättvik Altsarbyn 12:23
Fastigheten har del i tre gemensamhetsanläggningar; Rättvik Västgärde Ga:1 Springkällevägens samfällighetsförening (Lennart Haga), Rättvik Nedre Gärdsjö Ga:3 och Rättvik Altsarbyn Ga:1 förvaltas av Österängarna-Mårtanbergs Samfällighetsförening (Lennart Haga). Fastigheten har även andel i samfälligheter som avser vägar

Rättvik Altsarbyn 49:4
Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar; Rättvik Gärdebyn Ga:4 och Rättvik Altsarbyn Ga:1 förvaltas av Österängarna-Mårtanbergs Samfällighetsförening (Lennart Haga). Fastigheten har även andel i samfälligheter som avser vägar

Vägavgifter debiteras när åtgärder utförs.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Naturvärden

En nyckelbiotop är registrerad på skiftet med fäbodstugan och omfattar 0,88 ha.
Ett område med högra naturvärde omfattar skifte 1 å¨Altsarbyn 12:23 eftersom det rinner en bäck genom skiftet. Beskrivning Å eller bäckmiljö (ÅBÄCK_ONV)
Källa Skogens Pärlor

Planer, bestämmelser mm

Rättvik Gärdebyn 37:5
Fastigheten har del i ett antal samfälligheter med små andelstal. Någon grundlig undersökning har inte gjorts, samfälligheterna bedöms ha ringa värde.

Rättvik Altsarbyn 12:23
Fastigheten har del i ett antal samfälligheter med små andelstal. Någon grundlig undersökning har inte gjorts, samfälligheterna bedöms ha ringa värde.
Fastigheten har även del i tre gemensamhetsanläggningar; Rättvik Västgärde Ga:1 Springkällevägens samfällighetsförening (Lennart Haga), Rättvik Nedre Gärdsjö Ga:3 och Rättvik Altsarbyn Ga:1 förvaltas av Österängarna-Mårtanbergs Samfällighetsförening (Lennart Haga)

Rättvik Altsarbyn 49:4
Fastigheten har del i ett antal samfälligheter med små andelstal. Någon grundlig undersökning har inte gjorts, samfälligheterna bedöms ha ringa värde.
Fastigheten har även del i två gemensamhetsanläggningar; Rättvik Gärdebyn Ga:4 och Rättvik Altsarbyn Ga:1 förvaltas av Österängarna-Mårtanbergs Samfällighetsförening (Lennart Haga)
Fastigheten belastas av två servitut för ledningsrätt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Taxeringsvärde

Rättvik Gärdebyn 37:5
Typkod 110 Taxering genomförd 2020
Totalt; Skogsmark 327 000 kr, 6 ha

Rättvik Altsarbyn 12:23 och Altsarbyn 49:4 är samtaxerade
Typkod 110 Taxering genomförd 2020
Totalt; Skogsmark 236 000 kr, 6 ha
Fäbodstugan har inget taxeringsvärde

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För nyckel till fäbodstugan kontakta mäklaren Åsa Eriksson asa.eriksson@ludvigfast.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via budgivning. Som intressent lämnar du in ett anbud via hemsidan eller via mail innan anbudsdagen. Efter anbudsdagen redovisas anbuden för säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Mail: asa.eriksson@ludvigfast.se
Telefon:070 5509127

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Rättvik Gärdebyn 37:5
Pantbrev om 64 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 30 Nov kl 14:00

Utgångspris: 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter