Skogsfastighet

Högproducerande skogsfastighet

Högsta bud

4 300 000 kr

Utgångspris: 3 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 24 feb, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
126,3 ha
Skogsmark
107,4 ha
Myr/kärr/mosse
13,3 ha
Berg/hällmark
2,6 ha
Inägomark
1,3 ha
Väg och kraftledning
1,7 ha
Virkesförråd
12 725 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ROBERTSFORS KÅLABODA 8:30

Adress

Kålaboda 8:30 Robertsfors

Om fastigheten

Nu finns tillfälle att köpa del av fastigheten Robertsfors Kålaboda 8:30. Objektet består av ett skifte med en totalareal om 126 hektar varav 107 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 12 725m³sk och boniteten till hela 4,7m³sk/ha/år. Skiftet har en väldigt god vägtillgång. jakt i VVO om ca 5000 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Då försäljningen gäller del av fastighet kommer en lantmäteriförrättning att krävas.

Försäljningsobjektet kan bilda egen fastighet eller regleras till befintlig fastighet.

Köparen svarar för lantmäteriförrättningskostnader.

Vid avstyckning kan befintliga pantbrev fördelas mellan fastigheterna.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Norra Skogsägarna och sedan räknats upp med hjälp av PC skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 107 ha med ett virkesförråd om totalt 12 725 m3sk varav ca 3070 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Robertsfors kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Jakt

Fastigheten ingår i Kålaboda viltvårdsområde om ca 5000 hektar.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett antal kulturlämningar i form av husgrunder. Dessa berör avdelningarna 7, 11 och 15 i skogsbruksplanen. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På fastigheten finns nyckelbiotoper registrerade som berör avdelningarna nr 19 och 20 i skogsbruksplanen. (Källa: Skogsstyrelsen)

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten 11:1 har rätt att nyttja väg över fastigheten till sin fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 965 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter